(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")
 

Dalby Gästgivaregård.

 


 

Gästgivare:

1765 - 1794: Nils Brock och Lena Wickman

1796 - 1810: Bengt Hallberg

1810 - 1822: Anders Liljedahl

1822-1824: Jöns Tobiasson

1873 - 1880. Samuel Krakau

1880 - 1881. Gustaf Robert Bond.

1882 - 1902. Frans Ferdinand Sundberg.

1902 - 1903. Hanna Christoffersson Sundberg.

1903 - 1910. Knut Streijffert.

 

1972 -    . Tidningsartiklar.

 


 

Nils Brock och Lena Wickman var gästgivare från 1765 till 1794.

 

1780-05-10. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
Den 6:te dennas har hållkarlen wid Dalby Giästgifweri, til döds slagit afskedade Ryttaren Lustig derstädes, och hwarom undersökning i morgon wid utsatt Urtima Ting lärer komma at företagas.
 
1780-05-15. Dalby död och begravningsbok
Begrofs afskedade Ryttaren Anders Lustig i Dahlby 50 åhr gl, som blef till döds slagen av hållkarlen Nils Pärsson med en Järnwigge (huggmejsel) i hufwudet.

 


 

Bengt Hallberg var gästgivare från 1796 till 1810.

 

Bengt Hallberg och hans hustru Pernilla Nilsdotter levde i Dalby i förändringens tid. Laga skifte genomfördes i Dalby under 1800-talets första decenium. Åkrar bytte ägare, gårdar flyttades och det mesta var lite osäkert.
Bengt och hans hustru dyker upp i längderna första gången år 1797. I husförhörslängden från år 1800 nämns en son Martin, som dör samma år, 8 år gammal. Jag kan inte hitta några andra barn.
Troligtvis, så gick inte driften av gästgivargården så bra, eftersom den fick auktioneras ut 1810, för att täcka en skuld. Både Bengt och hans hustru bor kvar i Dalby efter auktionen, men under mycket knappa omständigheter. 1824 dör Bengt på Dalby fattighus! Pernilla bor kvar på fattighuset till slutet av 1830-talet.

 

1806-08-20, Nytt Och Gammalt
(Modernt typsnitt)
På wägen emellan Hellestad och Dahlby är, under senast förlidne wecka, funnen en paraply med violett tafts öfwerdrag, för warad i ett grönt foderal, hwilken ägaren hos Gästgifwaren Hallberg i Dahlby emot hittelön kan återfå.

 

1810-09-04, Posttidningar
(Modernt typsnitt)
Genom offentlic Auction, som hålles i Lands-Cansliet härstädes, Tisdagen den 23 nästl. October kl. 10 f. m., kommer för skuld utmätte Fastigheten Skatte Arbetshemmanet N:o 30, ett 8:dels mantal Dalby, att, genom upp- och afslag, till den mestbjudande försälja. Närmare underrättelse om denna egendom, kan, så wäl före som wid Auctionen, härstädes erhållas. Malmö Lands Cansli den 9 Juli 1810.

 


 

Anders Liljedahl var gästgivare från 1810 - 1822.

 

1813-02-27. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
På wägen emellan Malmö och Dahlby förlorades den 4 dennes en bomulls schawl brun till färgen, med hwit utsydd kant, samt en blomma i ena kanten. Den som denna schawl tilrättaställor och aflämnar hos Gästgifwaren Lilljedahl i Dahlby erhåller nöjaktig wedergällning.

 

1814-08-11. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
Ett störreoch ett mindre Klaver, samt en Davids harpa finnes till salu till billigt pris, då efterfrågan sker hos Gästgifwaren Liljendahl i Dahlby.

 

1818-05-06. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
Som Fändrik Wallengren från Asmundtorp ej kunnat förmås aflämna en Revers på 200 R:dlr B:co utgifwen af förra Krono Länsmannen Holmberg i Maij månad 1816, hwilken blifwit liquiderad itu Junii månad samma år, hwarom Wallengrens egenhändiga qwitto, som innehafwes af undertecknad, wittsordar, så åtwarnas hwar och en, att af Wallengren denna sedel icke uti liquid emottaga. Dahlby den 27 April 1818.
A Liljedahl,
Gästgifware.

 

1820-05-06. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
Till salu finnes:
Fredagen den 27 innewarande October låter Gästgifwaren i Dahlby genom friwillig Auction försälja diwerse sorter Instrumenter, samt Bord med Marmorskifwor, Soffor och Stolar, Glaskronor och slipade Glas med görgylta kanter, samt en hel hop med annat som ej så noga specificeras kan. Dahlby den 24 October 1820.
Andreas Liljedahl.

 

 


 Jöns Tobiasson var gästgivare från 1822 - 1824.

1824-06-16. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
Directionen.
Till följe af Torna Härads-Rätt denna dag fattade beslut, warda, så wäl Gästgifwaren Jöns Tobiasson i Dalby och dess hustru, som deras i orten wistande Borgenärer, kallade att å sista rättegångsdagen af innewarande Sommar Ting i Dahlby, eller den 22 i denna månad kl. 9 f. m., dersädes infinna sig för att höras öfwer åtskillige fordrings-ägares ansökan att bemälte Jöns Tobiasson måtte till Creditorerne afträda sin Egendom, derwid äfwenledes Borgenärerne, så widt ske kan, böra sine fordringar uppgifwa och styrka. Dahlby Tings-Ställe den 8 Junii 1824.
På Domare-Embetets wägnar,
efter Förordnande.
J. A. Lodin.

 

1824-07-21. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
Torna Loflige Härads-Rätt har, medelst Utslag den 22 sistl. Junii, ålagt förre Gästgifwaren J Tobiasson att afträda all sin Egendom, och till följe af fordringsägarnes enhälliga wal, förordnat och att, såsiom Gode Män, emottaga och förwalta den; och som wi anse nödigt att i ett och annat ämne, som Boet och dess förwaltning rörer, höra samtlige Borgenärerna, warda de härmedelst kallade till sammanträde, å Gästgifwaregården Dalby, kl. före 12 å Tisdagen den 10 instundande Augusti. Lund och Dalby den 13 Julii 1824.
A. J. J. Kull,
Hof-Rätts Auscultant.

A. J. Robertz,
Lieutenant.

 

1824-10-20. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
Samtelige Borgenärerne uti förre Gästgifwaren J. Tobiassons i Dalby Concours-massa, warda härigenom kallade till sammanträde å Dalby Tingsställe Tisdagen den 2 instundande November, kl. 9 f. m., för att inför Torna Härads Lofl. Tings-Rätt öfwerlägga om Massans angelägenheter samt utwälja en god Man i berörde Massa. De frånwarande få åtnöjas me de tillstädeskommandes beslut. Hellestad den 15 October 1824.
A. J. Robertz,
Lieutenant och tillförord god Man uti ofwann. Massa.

 

1825-08-06. Malmö Tidning.
(Modernt typsnitt)
Gode Män.
Genom friwillig Auction på stället låter Ägaren försälja Gästgifweriet och hemmanet N:o 30 1/4 mantal Dahlby, å Torsdagen den 11 innewarande Augusti kl. 10 föremiddagen. Betalningswillkoren, som uppgifwas före Auctionen, blifwa förmånlige.

 

1825-09-06. Post- Och Inrikes Tidningar.
(Modernt typsnitt)
Fordringsägare i f. Gästgifwaren Jöns Tobiassons gäldbundna Bo kallas till sammanträde å Dalby Gästgifwaregård d. 28 nästl. Oct. kl 10 f. m. Lund d. 10 Aug. 1825.
Sysslomän.

 

1826-03-22. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
Onsdagen den 29 dennes, försäljes genom offentlig Auction, å Dahlby Gästgifwaregård, Silfwer, Koppar, Tenn, Malm, Jern och Träwaror, Hästar, Får och Kor, Sängkläder, Meubler och diverse persedlar. Inropen betalas den 19 April.

 

1828-06-25. Lunds Weckoblad.
(Modernt typsnitt)
Torsdagen den 10 Julii är ytterligare sammanträde utsatt i f. Gästgifwaren J. Lindegrens i Dahlby Concurs, hwarföre samtelige fordringsägare kallas att infinna sig hos undertecknad Adamsson kl. 9 f. m. och få frånwarande åtnöja sig med hwad de närwarande besluta Lund den 22 Junii 1828.

 

 


Samuel Krakau var gästgivare från oktober 1873 till november 1880.

Samuel Krakau och hans hustru Charlotta Josefin Friberg kommer från Helsingborg i september 1871. Samuel hade (enligt inflyttningslängden) titeln
handelsbokhållare. Troligtvis hjälpte han ägaren av Dalby gästgivargård, Lundberg, med att driva gården vidare. 1873 köper han gården av Lundberg.
Samuel Krakau får en tuff start på sitt gästgivarägande av Dalby Gästgivargård.
Mellan 1872 och 1874 föds och avlider hans två förstfödda barn. I mars1875 brinner hela gästgivargården i Dalby upp. Ett halvt år senare har Samuel
Krakau byggt upp en ny gästgivargård (den som finns i dag). Det visar på en fantastisk driftighet!!!
Samuel och hans fru flyttar 1879 till Lund.
Samuel dör 1887 i Lund i "kronisk alkoholism". Ett tråkigt slut på en driftig man!


Tidningsurklipp:

1871-09-19. Folkets Tidning.
(Modernt typsnitt)
Fin fin Arracks Punsch,
Fin Best. Rom 12 gradig,
Fin Dist. Brännvin,
Fin Renadt d:o

i parti och minut till dagens billigaste priser.
Dahlby i September 1871.
S. W. Krakau.

 

1872-08-13. Folkets Tidning.
(Modernt typsnitt)
På Dahlby Gästgifwaregård försäljes:
fin Arracks Pounsch  3,50 öre pr kannan
fin Best. Rom 12 gradig  3,25 öre pr kannan
fin Best Rom 9 gradig 3 öre pr kannan
Dist. Brännwin  2 öre pr kannan
Renat d:o  1,67 öre, då 15 f:r tagas lemnas betydlig rabatt.
Sam. Krakau.

 

1873-10-01. Malmö Handels och...
(Modernt typsnitt)
 - Dahlby gästgifwaregård med dertill hörande jord är i dessa dagar af herr Chr. Lundberg försåld till gästgiwfaren Samuel Krakau i Lund för 50,000 rdr rmt. (riksdaler riksmynt)

 

1874-01-07. Malmö Handels och...
(Modernt typsnitt)
 - Till poststationsföreståndare i Dahlby är gästgifware Krakau utsedd och till posttationsföreståndare i Weberöd skollärare Thorell.

 

1874-04-08. Sydsvenska Dagbladet

 

1874-05-06. Sydsvenska Dagbladet

 

1875-03-06. Helsingborgs Tidning
(Modernt typsnitt)
  - Stor eldswåda i Dahlby. Sistl. Torsdag kl. 7 3/4 utbröt eldswåda i Dahlby gästgifwaregård, der elden först wisade sig på boningshusets wind. Snart stod hela den stora gästgifwaregården i lågor, och dessa famnade snart derpå landtbrukarne Christen Jönssons och Nils Nilssons stora hemmansåbyggnader, ena tingshusbyggnaden och flera enskilda hus, så att nu 17 skorstenar stå ensamme qwar på platsen för ödeläggelsen. Elden spred sig så hastigt i halmtaken att man icke lyckades rädda mycket af husens möbler m. m., och det war med stort beswär man lyckades rädda kreaturen. Sjelwa tingshuset står qwar. Gästgifwaregård och hemmansåbyggnader woro brandförsäkrade, men egarna göra dock stor förlust.

 

1875-03-09. Göteborgsposten

 

1875-09-18. Helsingborgs Tidning
(Modernt typsnitt)
Lund.
Den nyuppbyggda gästgifwaregården i Dahlby, hwilken eges af herr Samuel Krakau, inwigdes i Måndags med en festlig tillställning, till hwilken af öfwer 200 inbjudne personer omkring 160 hade infunnit sig. Gården war smyckad med flaggor och wimplar, och allt hade ordnats på ett särledes lyckat sätt. Bland annat märktes ett af konditor Boman i Lund "uppbyggdt" konfekthus, hwilket war en den trognaste miniatyrbild af gästgifwargården, som man kan tänka sig. Det hade en längd af 38 och en bredd af 18 tum, under det att gästgifwargården är 38 alnar lång och 18 alnar bred. - Landstingsmannen Nils Johansson i Silfåkra wälkomnade å wärdens wägnar gästerna. En präktig supé intogs, under och efter hwilken skålar druckos och flere tal höllos.

 

1879-09-08. Sydsvenska Dagbladet.

 


 

Gustaf Robert Bond var gästgivare från november 1880 till oktober 1881.

Gustaf Robert Bond var född i Bunkeflo 1837. Han bodde 1880 i Caroli församling i Malmö tillsammans med hustru Kersti Persson och 4 döttrar.
Hans titel i Malmö var fånggevaldiger, vilket närmast motsvaras av en fångvaktare, som transporterar fångar mellan olika fängelser och domstolar.
Här är husförhörslängden från Malmö Caroli 1880:

Han bosätter sig på gästgivargården i Dalby (dvs Dalby 30).
Nedan finns ett utdrag ur en Kommunionlängd från 1881. Det är en lista över de som tog nattvarden.
Nästan alla andra kyrkoböcker om Dalby från 1800-talet försvann i en brand i Hällestads prästgård 1883.

Tyvärr, så slutade livet tragiskt för Gästgivare Bond:

(Sjelfmord genom hängning)

 

Tidningsurklipp:

1881-02-16. Sydsvenska Dagbladet.

 

1881-03-09. Eslöfs Tidning.


 - Malmöhus läns hushållningssällskaps offentliga föreläsningar.
Lördagen den 12 Mars kl. 3 e. m. föreläser d:r D Pehrsson-Bendz i
Dalby å gästgifwaregården; Ämnet: "Om hästuppfödning".

 

1881-04-22. Folkets Tidning.

 

1881-04-30. Malmö Allehanda.


För bedräglig handel war landtbrukaren Per Kristersson i Östra Grefwie
stämd af gästgifwaren G Bond från Dalby. Enligt stämningen hade K. på
senaste torgdagen härstädes i byte lemnat Bond en med "qwickdrag"
behäftad, men som felfri uppgifwen häst emot 150 kronor i kontanter
och ett annat hästkreatur. Twå wittnen intygade, att den häst, som Bond
erhållit wid bytet, war behäftad med ofwannämnda sjukdom. För widare
utredning uppsköts målet till den 20 Maj, så swar., som i dag uteblef,
skall infinna sig 25 kronors wite. För uteblifwande i dag yrkade åklagade
answar å honom.

 

1881-05-21. Malmö Handels- och Sjöfartstidning.


Hästhandel. Twisten mellan gästgifwaren G. Bond i Dalby, kär., och
landtbrukaren Per Kristersson i Östra Grewie, svar., förewar åter i
dag, då swaranden inställde sig personligen och målsegaren genom
ombud. Genom wittnen upplystes att den häst, som Bond erhållit wid
bytet warit behäftad med "qwickdrag", hwilket äfwen af swar. medgafs.
Målet öfwerlemnades af parterna till rättens pröfning, och kommer
utslag att afkunnas den 3 inst juni.

 

1881-06-04. Malmö Handels- och Sjöfartstidning.


Hästbyte. Utslag afkunnades i målet mellan gästgifwaren G. Bond i
Dalby, kär., samt landtbrukaren Per Kristersson i Östra Grefwie,
swar., och dömdes Kristersson att, för sitt förfarande wid bytet, jemlikt
22 kap. 13 § strafflagen böta 25 kr., hwarjemte han enligt 1 kap. 4 §
handelsbalken dömdes att till målsegaren återlemna den tillbytade
hästen eller betala dess wärde med 400 kr. samt att lemna tillbaka
såsom mellangift erhållna 150 kr,; att i skadestånd betala kär. 3 kr.
för hwarje dag från och med den 6 sistl. april och att såsom
rättegångsersättning till målsegaren utgifwa 90 kr. Det hästbytet
kom sålunda obehageligt nog efteråt, och utslaget kan tjena som en
helsosam warning för herrar hästhandlare.

 

1881-10-06. Öresundsposten.

 

1881-10-07. Framåt.


C. R. Bond, som länge war fånggewaldiger här i staden, och sedan,
lockad af hoppet om större förtjänster, öfwertog gästgifwaregården
i Dahlby, där han, som så ofta händer i slika fall, i st. f. förmögenhet
mötte obestånd, tog i måndags sig själf afdaga genom hängning.

 

1881-10-08. Malmö Handels- och Sjöfartstidning.


 - Ett annat sjelfmord begicks i måndags, då gästgifwaren i Dalby, f. d.
fångewaldigern G. R. Bond kl. emellan 4 och 5 på eftermiddagen, likaledes
 medelst hängning, afhände sig lifwet. Ting pågickwid tillfället å gästgifwaregården
 och då Bond warit frånwarande från restaurationslokalen en längre stund,
gick hans hustru ut på gården för att söka honom och fann honom
hängande död i en höhjelm. Beträffande orsaken till sjelfmordet wet man ännu intet.
 Somliga säga att hans husliga och ekonomiskaförhållanden woro goda, andra deremot
 wilja weta att hans dåliga affärer föranledt honom till dethemska beslutet.
Emellerid har han stundom lidit af nedstämdhet till lynnet. Han war en högwäxt man
med fördelaktigt utseende och i sin kraftigaste ålder. Han efterlemnar hustru och fem
 minderårigabarn. Liket affördes till anatomisalen i Lund.

 

1881-10-14. Folkets Tidning.

 

1882-03-03. Sydsvenska dagbladet.

 


 

 

Frans Ferdinand Sundberg var gästgivare mellan åren 1882 och 1902.

 

 

1882-10-18. Sydsvenska dagbladet.

 

1884-07-25. Folkets Tidning.

 

1885-08-21. Tidningen Lund.

 

1885-08-29. Nya Skåne.

 

1885-09-15. Nya Skåne.

 

1885-11-03. Helsingborgstidningen.

 

1885-11-19. Sydsvenska Dagbladet.

 

1886-05-17. Tidningen Lund.

 

1886-07-05. Tidningen Lund.

 

1886-07-26. Tidningen Lund.

 

1886-07-30. Tidningen Lund.

 

1886-09-10. Tidningen Lund.

(125 ort = drygt 0,5 kg)

 

1887-10-26. Tidningen Lund.

 

1988-01-11. Tidningen Lund.

(1 lispund = 8,5 kg)

 

1889-07-01. Tidningen Lund.

 

1890-03-13. Svenska Amerikanaren.

 

1890-08-22. Folkets Tidning.

 

1892-09-08. Helsingborgs Dagblad.

 

1892-09-09. Tidningen Lund.

 

1892-11-14. Tidningen Lund.

(Florshufva = Berusning)

 

1893-04-01. Tidningen Lund.

 

1893-04-17. Tidningen Lund.

 

1893-04-19. Tidningen Lund.

 

1893-07-25. Skånska Dagbladet

 

 

1893-09-29. Folkets Tidning.

 

1893-12-20. Tidningen Lund.

 

1894-02-14. Tidningen Lund.

 

1894-04-06. Tidningen Lund.

 

1894-08-23. Skåningen Eslöfs Tidning.

 

1895-01-18. Folkets Tidning.

 

1895-06-26. Sydsvenska Dagbladet.

 

 

1895-07-24. Folkets Tidning.

 

1895-10-04. Folkets Tidning.

 

1896-01-03. Tidningen Lund.

 

1897-02-08. Sydsvenska Dagbladet.

 

1902-01-02. Sydsvenska Dagbladet.

 

1902-05-02. Folkets Tidning.

 


 

Änkan Hanna Christoffersson Sundberg var gästgivare på mellan åren 1902 och 1903.

 

1902-05-03. Sydsvenska Dagbladet.

 


1902-09-09. Sydsvenska Dagbladet. 

1903-03-30. Skåningen Eslöfs Tidning.

 

1903-10-10. Folkets Tidning.

 

 


 

Knut Streijffert var gästgivare på mellan åren 1903 och 1910.

Fotot är från 1926, då Knut Streiffert var direktör för Järnvägshotellet i Dalby.

 

1903-06-02. Sydvenska Dagbladet.

 


1903-09-08. Folkets Tidning.


 

1903-11-27. Skåningen Eslöfs Tidning.


1903-12-28. Folkets Tidning.1904-04-12. Landskronaposten.

 


1904-09-21. Sydsvenska Dagbladet. 1904-12-16. Arbetet. 

1905-12-29. Arbetet.

 

 1906-06-14. Aurora.

 

1906-09-18. Aurora.


 

Tidningsartiklar 1972 -

 

1972.

 

1976-07-17.

 

1977-01-13.

 

1977-07.

 

1977-07.

 

1978-07-10.

 

1978-11.

 

1983-06.

 

1983-10.

 

1984-04-12.

 

1985-06-17.

 

1986-03.