(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")
 

Dalby Gästgivaregård.

OBS. Gästgivareländen är nästan helt och hållet byggd på tidningsartiklar från tidningar.kb.se, som är ett otroligt arkiv (om man har tålamod).
Lite komplettering är gjord från de svenska kyrkoböckerna.
Alla fel och konstigheter beror helt och hållet på undertecknad.
Listan är långt ifrån klar, och jag kompletterar och justerar den hela tiden.
P-O Bengtsson.


 

Gästgivare:

1765 - 1794: Nils Brock och Lena Wickman

1796 - 1810: Bengt Hallberg

1810 - 1822: Anders Liljedahl

1822 - 1826: Jöns Tobiasson

1826 - 1828: Jacob Lindegren

1828 - 1841: Lorentz Lundberg

1841 - 1844: A. P. Holmstedt

1846 - 1873: Christian Lundberg

1873 - 1880. Samuel Krakau

1880 - 1881. Gustaf Robert Bond.

1882 - 1902. Frans Ferdinand Sundberg.

1902 - 1903. Hanna Christoffersson Sundberg.

1903 - 1910. Knut Streijffert.

 

1972 -    . Tidningsartiklar.

 

 

 

Nils Brock och Lena Wickman var gästgivare 1765 - 1794.

 

Nils Brock.
Lena Wickman. Född 1739. Död 1794-07-21 i Dalby. (Dog av hetsig feber)

 

Ryttaren Lustig slås ihjäl av skjutsstallsansvarig på Dalby Gästivaregård.
1780-05-10. Lunds Weckoblad.

Den 6:te dennas har hållkarlen wid Dalby Gjästgifwerie, til döds slagit afskedade Ryttaren Lustig derstädes, och hwarom undersökning i morgon wid utsatt Urtima Ting lärer komma at företagas.
Utdrag ur Dalby kyrkobok 1780.
1780-05-15. Dalby död och begravningsbok.

Begrofs afskedade Ryttaren Anders Lustig i Dahlby 50 åhr gl, som blef till döds slagen av hållkarlen Nils Pärsson med en Järnwigge (huggmejsel) i hufwudet. 

 

 

Bengt Hallberg var gästgivare 1796 - 1810.

 

Bengt Hallberg och hans hustru Pernilla Nilsdotter levde i Dalby i förändringens tid. Laga skifte genomfördes i Dalby under 1800-talets första decenium. Åkrar bytte ägare, gårdar flyttades och det mesta var lite osäkert.
Bengt och hans hustru dyker upp i längderna första gången år 1797. I husförhörslängden från år 1800 nämns en son Martin, som dör samma år, 8 år gammal. Jag kan inte hitta några andra barn.
Troligtvis, så gick inte driften av gästgivargården så bra, eftersom den fick auktioneras ut 1810, för att täcka en skuld. Både Bengt och hans hustru bor kvar i Dalby efter auktionen, men under mycket knappa omständigheter. 1824 dör Bengt på Dalby fattighus! Pernilla bor kvar på fattighuset till slutet av 1830-talet.

 

Gästgivare Hallberg hittar övergivet paraply.
1806-08-20. Nytt Och Gammalt.

På wägen emellan Hellestad och Dahlby är, under senast förlidne wecka, funnen en paraply med violett tafts öfwerdrag, för warad i ett grönt foderal, hwilken ägaren hos Gästgifwaren Hallberg i Dahlby emot hittelön kan återfå. 

 

 

Anders Liljedahl var gästgivare 1810 - 1822.

 

Gästgivare Liljedahl har hittat en brun "bomulls schawl" (sjal) på vägen mellan Malmö och Dalby.
1813-02-27. Lunds Weckoblad.

På wägen emellan Malmö och Dahlby förlorades den 4 dennes en bomulls schawl brun till färgen, med hwit utsydd kant, samt en blomma i ena kanten. Den som denna schawl tillrättaskaffor och aflämnar hos Gästgifwaren Lilljedahl i Dahlby erhåller nöjaktig wedergällning. 

Gästgivare Liljedahl har två piano (klaver) och en harpa till salu.
1814-08-11. Lunds Weckoblad.

Ett större och ett mindre Klaver, samt en Davids harpa finnes till salu till billigt pris, då efterfrågan sker hos Gästgifwaren Liljendahl i Dahlby. 

Gästgivare Liljedahl varnar andra för att göra vissa affärer med en viss fänrik Wallengren från Asmundtorp.
1818-05-06. Lunds Weckoblad.

Som Fändrik Wallengren från Asmuntorp ej kunnat förmås aflämna en Revers på 200 R:dlr B:co utgifwen af förra Krono Länsmannen Holmberg i Maij månad 1816, hwilken blifwit liquiderad uti Junii månad samma år, hwarom Wallengrens egenhändiga qwitto, som innehafwes af undertecknad, wittsordar, så åtwarnas hwar och en, att af Wallengren denna sedel icke uti liquid emottaga. Dahlby den 27 April 1818.
A Liljedahl,
Gästgifware. 

Anders Liljedahl flyttar från Dalby och håller auktion på delar av sitt bohag.
1820-05-06. Lunds Weckoblad.

Till salu finnes:
Fredagen den 27 innewarande October låter Gästgifwaren i Dahlby genom friwillig Auction försälja diwerse sorter Instrumenter, samt Bord med Marmorskifwor, Soffor och Stolar, Glaskronor och slipade Glas med görgylta kanter, samt en hel hop med annat som ej så noga specificeras kan. Dahlby den 24 October 1820.
Andreas Liljedahl. 

 

 

Jöns Tobiasson var gästgivare 1822 - 1826.

 

Efter två år som Gästgivare i Dalby, så vill Jöns Tobiassons fordringsägare sätta honom i konkurs.
1824-06-16. Lunds Weckoblad.

Till följe af Torna Härads-Rätt denna dag fattade beslut, warda, så wäl Gästgifwaren Jöns Tobiasson i Dalby och dess hustru, som deras i orten wistande Borgenärer, kallade att å sista rättegångsdagen af innewarande Sommar Ting i Dahlby, eller den 22 i denna månad, kl. 9 f. m., derstädes infinna sig för att höras öfwer åtskillige fordrings-ägares ansökan att bemälte Jöns Tobiasson måtte till Creditorerne afträda sin Egendom, derwid äfwenledes Borgenärerne, så widt ske kan, böra sine fordringar uppgifwa och styrka. Dahlby Tings-Ställe den 8 Junii 1824.
På Domare-Embetets wägnar,
efter Förordnande.
J. A. Lodin.
 

Häradsrätten ålägger Jöns Tobiasson att sälja all sin egendom.
1824-07-21. Lunds Weckoblad.

Torna Loflige Härads-Rätt har, medelst Utslag den 22 sistl. Junii, ålagt förre Gästgifwaren J Tobiasson att afträda all sin Egendom, och till följe af fordringsägarnes enhälliga wal, förordnat oss att, såsiom Gode Män, emottaga och förwalta den; och som wi anse nödigt att i ett och annat ämne, som Boet och dess förwaltning rörer, höra samtlige Borgenärerna, warda de härmedelst kallade till sammanträde, å Gästgifwaregården Dalby, kl. före 12 å Tisdagen den 10 instundande Augusti. Lund och Dalby den 13 Julii 1824.
A. J. J. Kull,
Hof-Rätts Auscultant.

A. J. Kohrtz,
Lieutenant. 

Samtliga borgenärer kallas till möte om Jöns Tobiassons konkurs.
1824-10-20. Lunds Weckoblad.

Samtelige Borgenärerne uti förre Gästgifwaren J. Tobiassons i Dalby Concours-massa, warda härigenom kallade till sammanträde å Dalby Tingsställe Tisdagen den 2 instundande November, kl. 9 f. m., för att inför Torna Härads Lofl. Tings-Rätt öfwerlägga om Massans angelägenheter samt utwälja en god Man i berörde Massa. De frånwarande få åtnöjas med de tillstädeskommandes beslut. Hellestad den 15 October 1824.
A. J. Kohrtz,
Lieutenant och tillförord. god Man uti ofwann. Massa. 

Gästgiveriet säljes på auktion.
1825-08-06. Malmö Tidning.

Genom friwillig Auction på stället låter Ägaren försälja Gästgifweriet och hemmanet N:o 30 1/4 mantal Dahlby, å Torsdagen den 11 innewarande Augusti kl. 10 föremiddagen. Betalningswillkoren, som uppgifwas före Auctionen, blifwa förmånlige.
 

Jöns Tobiassons fordringsägare kallas till sammanträde.
1825-09-06. Post- Och Inrikes Tidningar.

Fordringsägare i f. Gästgifwaren Jöns Tobiassons gäldbundna Bo kallas till sammanträde å Dalby Gästgifwaregård d. 28 nästl. Oct. kl 10 f. m. Lund d. 10 Aug. 1825.
Sysslomän.
 

Auktion på Jöns Tobiassons bohag.
1826-03-22. Lunds Weckoblad.

Onsdagen den 29 dennes, försäljes genom offentlig Auction, å Dahlby Gästgifwaregård, Silfwer, Koppar, Tenn, Malm, Jern och Träwaror, Hästar, Får och Kor, Sängkläder, Meubler och diverse persedlar. Inropen betalas den 19 April. 

 

 

Jacob Lindegren var gästgivare 1826 - 1828.

 

Jacob Lindegren kom från Borrby, där han kallas "Inspectoren på Borrby Gård". I kyrkoböckerna i Dalby finns han med som 3:e gästgivare i husförhörslängden 1821-1828. Först Liljedahl, sedan Tobiasson och så alltså Lindegren. Han nämns även i en nattvardslängd från 1827. Jacob Lindegren kom till ett konkursbo, och inom två år, så var även han satt i konkurs. Från Dalby flyttar Lindegren till Simontorps gård i Blentarps församling. Vid 40 års ålder står han där som "Skrifwen till Socknen, såsom Lösdrifware".

 

Lindegrens fordringsägare kallas till möte.
1828-06-25. Lunds Weckoblad.

Torsdagen den 10 Julii är ytterligare sammanträde utsatt i f. Gästgifwaren J. Lindegrens i Dahlby Concurs, hwarföre samtelige fordringsägare kallas att infinna sig hos undertecknad Adamsson kl. 9 f. m. och få frånwarande åtnöja sig med hwad de närwarande besluta. Lund den 22 Junii 1828. 

Jacob Lindegrens konkurs är beslutad och klar.
1829-09-23. Lunds Weckoblad.

Redogörelse för f. d. Gästgifwaren J Lindegrens i Dahlby Concurs är nu uppgjord, och för Creditorerne att påse hos undertecknad Hennig. Lund d. 21 Sept. 1829.
G. Adamsson.
G. C. Hennig. 

 

 

Lorentz Lundberg var gästgivare 1828 - 1841.

 

Auditör (militärjurist) Lorentz Lundberg och hans hustru Christina Flodén tog över gården 1828. De var gästgivare i drygt 13 år. Både Lundberg och hans hustru bodde troligtvis kvar på Gästgivaregården. De dog strax efter varandra runt 1851.

 

Krav från Häradsrätten för att köpet på Gästis ska gå igenom.
1829-08-11. Post- Och Inrikes Tidningar.

Wid ofwan upptagne förhållande pröfwar Häradsrätten wäl skäligt, att mot Köpe-skillingen 4766 R:dr 32 sk. B:co offentligen uppbjuda Gästgifwaregården Dalby med underlydande Skatte Arbetshemmaned N:o 30, 1/4:dels Mtl derstädes, hr vice Auditeuren L. Lundberg tillhanda, första gången; men innan Lagfart tilländagår, åligger det honom besörja, att detta Protocoll warder i Allmänna Post: och InrikesTidningarne 3:ne gånger infördt; och bör den, som emot försäljningen kan hafwa att påminna, inom 3:ne månader efter sista kungörandet, sitt klander i laga ordning wid Häradsrätten anhängigt göra, så wida rättigheten att få detsamma upptaget, skall anses förwarad. Ut supra.
På Häradsrättens wägnar,
G. Kjellander.

 

Lorentz Lundberg försöker sälja Gästgivargården, och en rad andra egendomar, som han äger.
1837-08-02. Skånska Posten.
 

1841 är andra försöket att sälja Dalby Gästgivargård. Denna gången är ekonomin mer specifiserad.
1841-01-02. Skånska Posten.
 

Christina Lundberg, född Flodén, avlider på Dalby Gästgivaregård.
1851-11-15. Skånska Correspondenten.

Döde utom Lund:
Att v. Auditeurskan Christina Lundberg, född Flodén, efter en långwarig tärans sjukdom, stilla afled å Dahlby Gästgifwaregård, Thorsdagen den 13 November 1851, kl. half till 8 eft. m., efter en lefnad af nära 61 år, djupt sörjd och saknad av maka, ett barn och 3:ne barnbarn; warder, enligt den aflidnas i lifstiden yttrade önskan, endast på detta sätt för anhöriga, wänner och bekanta tillkännagifwet. -
Psalm. N:r 477, 4:de och följande versar.

 

Fd gästgivaren Lorenz Lundberg, avlider på Dalby Gästgivaregård.
1852-02-14. Skånska Correspondenten.

 

 

 

 

A. P. Holmstedt var gästgivare 1841 - 1844.

 

A. P. Holmstedt benämns som "factor", dvs arbetsledare för ett större gods, i en av de få källor där han överhuvudtaget nämns. Det finns nästan inga kyrkoböcker från Dalby i mitten av 1800-talet. Holmstedt finns med på ett ställe, i en nattvardslängd från 1841 (se nedan). Holmstedt hade Kungsgården i 3 år och gick sedan i konkurs.
A. P. Holmstedt hette egentligen Anders Petter i förnamn. Han föddes i Hedemora i Dalarna och kom till Dalby från Lund, där han troligen varit "faktor" på ett färgeri. Efter tre år i Dalby och konkurs, så återvände han till Lund. 1851 flyttade han till Veberöd och blev åter gästgivare. Han dog i Veberöd 1853.


 

 

 

Efter knappt 3 år, så säljer Holmstedt Dalby Gästis.
1843-08-19. Skånska Mercurius.
 

Holmstedt i konkurs. Gästis arrenderas ut.
1845-01-29. Lunds Weckoblad.

Dahlby Gästgifwaregård bortarrenderas till den högstbjudande, genom offentlig auktion som förrättas på stället Måndagen den 3:dje nästkommande Februari kl. 3 e. m. Gästgifwaren Holmstedts borgenärer, anmodas då komma tillstädes, för att bestämma auctionswillkoren, wälja godemän, yttra sig öfwer Gäldenärens begäran om underhåll och öfwerlägga om åtskilliga andra massans angelägenheter.
Lund d. 27 Jan. 1845.
P. D. Nilsson.
 

Holmstedt i konkurs. Bohaget auktioneras ut.
1845-03-22. Skånska Correspondenten.

Genom Auction som förrättas å Dahlby Gästgifwaregård, Thorsdagen d. 27 i denna månad, kl. 10 f. m., låter Godemannen i Factor A. P. Holmstedts gäldbundna bo, försälja: Koppar, Tenn, Messing, Malm, Bläcksaker, Glas och Porcelain, Meubler och Trädwaror, Wagns- och Åkerredskap, Spannemål och diverse persedlar samt 1 hästkreatur, Swin, Gäss, Kallkoner och Änder m. m. - Säkre köpare lemnas 3:ne månaders anstånd med inropens betalande, med wilkor att erlägga ränta från auctionsdagen, om liquid wid förfallodagen uteblifwer. Dahlby d. 20 Mars 1845.
Carl Holmgren.
 

Auktionen på Holmstedts bohag fortsätter. Även Gästgivaregården arrenderas ut på 1 år.
1845-04-05. Skånska Correspondenten.

Onsdagen den 9 dennes kl. 10 f. m. fortsättes auction å Dahlby Gästgifwaregård på Factor A. P. Holmstedts till konkurs uppgifna Lösörebo, bestående af Koppar, Tenn, Jern- och Trädwaror, Meubler, Åkredskap, Seldon och Remtyg, Glas och Porcelain samt Spannemål m. m. Betalning för inropen erlägges till undertecknad den 27 instundande Junii och de som icke då liqwidera få widkännas ränta från auktionsdagen. Wid samma auktionstillfälle bortarrenderas på ett år eller till den 25 Mars 1846, Dahlby Gästgifwaregård med derunder i Dahlby lydande jordar. Borgen för så wäl arrendet som egendomens häfd u. ställes wid klubbslaget och öfrige willkor för arrendet uppgifwes före utropet. Dahlby d. 3 April 1845.
Carl Holmgrén
 

 

 

Christian Lundberg var gästgivare 1846 - 1873.

 

Dalby får storbesök. Kung Oscar I tar en paus i Dalby och byter hästar, på väg till det militära övningsfältet i Tvedöra.
1847-06-10. Lunds Weckoblad.

Sistl Lördag d. 5 dennes hugnades (behagades) orten af H. M. Konungens höga ankomst under resan till Öfnings-lägret å Twedörra. I Dahlby der skjutsombyte kl. emellan 3 och 4 e. m. egde rum, täcktes (ha godheten att) Hans Maj:t stadna, då af Landshöfdingen H:r Gr. Posse i underdånighet anmältes, att Biskopen m. m. H:r D:r Faxe och Domprosten H:r D:r Reuterdahl, samt från staden Lund H:r Borgmästaren och Riddaren Bäckström jemte Handlanderne Billberg och Hennig woro tillstädes att i underdånighet uppwakta. Sedan H. M. Konungen stigit ur wagnen och H:r Biskopen å Stiftets och egna wägnar förklarat underdånig wördnan och glädje öfwer Hans Maj:ts höga närwaro å orten, täcktes Hans Maj:t inemot en half timma samtala med de tillstädeskomne, omgifne af en ganska stor folksamling, samt göra Sig underrättad om ortens tillstånd. Derefter fortsattes resan till Twedörra der Hans Maj:t tog den der församlade militärstyrkans wapenöfningar i ögonsigte, hwaröfwer Hans Maj:t förklarade Sin höga tillfresställelse.
 

Auditör Lundberg (far till Christian) fösöker sälja en Holsteinare. Det är en öppen vagn med 4 stora hjul och fyra sittplatser, två framåt och två bakåt.
1847-07-15. Lunds Weckoblad.

Till salu:
Köpare till en i godt stånd warande Holsteinare-wagn, kunna wända sig till Herr Auditör L Lundberg på Dahlby, der wagnen kan beses. Äfwen finnes 2:ne nära nya stångselar med messingsbeslag samt lädertömmar, som med eller utan wagnen försäljas, allt för ett billigt pris. 

Lorenz Lundberg, som fortfarande bor kvar på Dalby Gästgiveri, vill inte ta emot varor på lager.
1850-10-10. Snällposten.

Att jag härstädes icke emottager några handelswaror på upplag, har jag anledning tillkännagifwa, på det sådane ick må blifwa förgafwes hit- och återforslade. Dahlby Gästgifwaregård den 9 October 1850.
L. Lundberg. 

Christian och Emma Lundbergs son Mårten Fredric Engelbrekt avlider.
1852-09-01. Malmö Tidning.

Att den högste behagat hädankalla wår käre son Mårten Fredric Engelbrekt Fredagen den 27 dennes kl. 1/4 till 11 e. m., efter en lefnad af 3 år, 7 månader och 18 dagar få wi endast på detta sätt anhöriga och wänner tillkännagiwa. Dahlby den 29 Augusti 1852.
Emma Lundberg, född Malmros. Chr. Lundberg. 

Christian Lundberg försöker att sälja Gästgivaregården.
1854-06-29. Snällposten.

Dahlby Gästgifweri med tillydande Skatte Arbetshemmanet N:o 30 1/4:dels m:tl Dahlby i Torna Härad och så kallade Hessleberga Kungsängar af Lyngby Socken i Bara Härad. Till Dahlby-hemmanet hörer 18 tunneland utmärkt bördig åkerjord och 18 tunneland fäladsmark samt till Kungsängare, som äro bebyggde för 2:ne åboer och skattlagd watten-tullmjölqwarn, hörer 54 tunneland, deraf en del god torfjord. Gästgifweriet och Dahlbyhemmanet kan få tillträdas antingen den 24 instundande Oktober, eller ock nästa fardag; men Kungsängarne äro bortarrenderade på ännu återstående 13 år, emot ett årligt arrende af 90 tunnor spannemål, 1/3:del Råg, Korn och Hafre, som löses efter Länets markegångspris.
Om försäljnings och öfrige wilkor kan öfwerenskommas med undertecknad egare. Dahlby den 27 Juni 1854.
Chr. Lundberg. 

De skånska dragonernas kappor är utslitna och måste ersättas. Detta ska göras av rustållarna (de bönder, som har skyldighet att försörja en soldat). Artikeln är mycket ironiskt skriven och behandlar också "tillståndet" i Sverige: "Det vore väl om man även ville förnya allt utslitet i vårt land".
1854-09-06. Malmö Allehanda.

Skånska dragonernas kappor äro numera både utslitna och lappade, hwilket icke är underligt, då så mycket annat i Swerige är lappwerk. Fördenskull måste rusthållarna bereda sig på att bekappa sina dragoner med nya plagg och äro till detta ändamål möten utsatta att hållas i Dahlby gästgifwaregård d. 3 Oct. med Malmö, Torna, Haglösa och Wemmenhögs sqvadroner, å Tranås d:o samma dag med Borreby och Simrishamns sqwadroner och å Degeberga d:o den 4 Okt. med Sallerups Sqwadron. Det wore wäl om man äfwen wille förnya allt utslitet i wårt land, men det är icke till allt man har rusthållare. 

Gästgivare Lundberg har tappat både det ena och det andra på färd mellan Everlöv och Dahlby: Fruntimmershatt, Zefirgarn och en ståltrådskupa!
1858-09-30. Lunds Weckoblad.

Borttappadt:
På wägen emellan Efwerlöf och Dahlby borttappades natten emellan den 20 och 21 Sept., en stor rutig yllen Shawl (sjal) och emellan den 27 och 28 Sept., en Fruntimmershatt, ett gulrandigt Förkläde, ett nystan Zefirgarn (sefyrgarn: lätt bomullsgarn) och en Kaffekittel af sällsynt sort, samt en Ståltrådskupa. Skulle någon rättsinnad hafwa funnit dessa persedlar, torde de mot skälig ersättning blifwa lemnade till Gästgifwaren Lundberg i Dahlby eller H:r Aspegrén wid Akademiska Föreningen i Lund. 

Gästgivarparet Christian och Emma Lundbergs dotter Ida Wilhelmina Constantia avlider drygt 2 år gammal.
1859-03-03. Snällposten.

Att den högste behagat, efter sitt allwisa råd hädankalla wår älskade dotter Ida Wilhelmina Constantia, Måndagen den 28 Februari kl. 3/4 7 e. m., i en ålder af 2 år 4 månader och 24 dagar, warder härmed slägtingar och wänner tillkännagifet. Dahlby den 1 Mars 1859.
Emma Lundberg född Malmros.
Chr. Lundberg. 

Kungligt (statligt) bidrag till Dalby Gästgiveri för att upprätthålla skjutsning med häst.
1865-11-17. Folkets Tidning.

Af det anslag som rikets ständer wid sistl. riksdag bewiljade till lättnad i skjutsbestyret wid de gästgifwaregårdar hwarest entreprenadskjuts finnes ordnad har kongl. maj:t anslagit till skjutslaget wid Dahlby gästgifweri 352 rdr 25 öre och wid Lomma gästgifweri 145 rdr 75 öre. 

En sabelhuggare (ett vapen) har tappats på vägen mellan Veberöd och Dalby och kan lämnas in på Dalby Gästgivaregård.
1865-12-04. Snällposten.

Förloradt.
Natten emellan den 30 November och 1:ste December förlorades mellan Weberöd och Dahlby en Sabelhuggare. Tillrättaskaffaren erhåller nöjaktig wedergällning då den aflemnas å Dahlby Gästgifwaregård. 

Gästgivare Christian Lundberg hade varit gästgivare i många år när han 1867 försöker att sälja gästgivaregården. Det dröjde dock till 1873, innan Samuel Krakau köper gården.
1867-07-11. Snällposten.

Till försäljning utbjudes Dahlby Gästgifweri, me underlydande Skattehemmanet N:r 30 1/4 mtl Dahlby, hwartill hörer omkring 37 Tld jord af in- och utegor, samt särskildt bebyggde Skatte ograverade egendomarne: Anderstorps Wattenqwarn och Hessleholm, till hwilka gemensamt höra 54 Tld och 27 kpld jord. Wid Gästgifweriet, som är beläget inwid 6 större wägar, 1 mil från staden Lund och 2 1/4 mil från staden Malmö, har Torna och Bara härader sitt Tingsställe, hwarest 6 ordinarie Ting, förutan en del andra förrättningar årligen hållas. Egendomen, som afkastar full ränta af köpeskillingen, kan få tillträdas antingen genast med wexande grödan, eller och nästa fardag. Goda betalningswillkor lemnas, och kan köp uppgöras med undertecknad egare,
Skriftliga förfrågningar undanbedes.
Dahlby i Juli 1867.
Chr. Lundberg. 

Gästgivare Christian Lundbergs son Jöns Lorentz Haquin dör i en ålder av 24 år.
1868-08-10. Folkets Tidning.

Dödsfall.
Att wår älskade son,
Jöns Lorentz Haquin,
född den 26 Februari 1845, afled i Dahlby den 7 Augusti 1869 kl. 9 f. m., warder endast på detta sätt slägt och wänner tillkännagifwet.
Chr Lundberg.
Emma Lundberg, född Malmros.
 

Ett myrtenträd är stulet på gästgivaregården: "wittna om en råhet af lägsta art".
1868-09-15. Folkets Tidning.

Nidingsdåd. Ett wackert 14:årigt myrtenträd, stående i en större kruka i trädgården wid Dalby gästgifwaregård, blef natten till sistl. fredag afskuret wid roten och bortstulet. Nidingsdåd af dylik beskaffenhet förekomma sällan i andra länder, men deremot i wårt land mycket ofta och wittna här om en råhet af lägsta art.1968-09-15. Lunds Weckoblad.

Bortstulet:
Natten emellan den 10 och 11 September 1868 utöfwades i Trädgården i Dahlby Gästgifweri det nidingsdåd, att ett i en större kruka planteradt 14 årigt Myrtenträd med en stor wacker krona, blef nära vid roten afskurit och bortstulit. För bewisliga upptäckandet af nidingen utlofwas en belöning af 10 rdr rmt då anmälan derom sker hos Gästgifwaren Lundberg. 

En godmodig och vänlig dödsruna efter en saknad gästgivare.
1883-07-10. Folkets Tidning.

Dödsfall. En i wåra trakter mycket bekant man har sistl. wecka slutat sina dagar här i Lund, nemligen förre gästgifwaren i Dalby, Christian Lundberg. Den aflidne tillhörde det snart utdöda slägtet af älskliga originaler. Han war en man, som oaktadt sina 60 år, alltid hade ett rent af ungdomligt uppsluppet sinne för skämt, hwilket nog de minnas, som under den tid han residerade på Dalby gästgifwaregård, någon gång kommo i beröring med honom. De många pojkaktiga, men godmodiga spektakel han stält till äro många och historier finnas om honom i hundradetal. 

 

 

Samuel Krakau var gästgivare 1873 - 1880.

 

Samuel Krakau och hans hustru Charlotta Josefin Friberg kommer från Helsingborg i september 1871. Samuel hade (enligt inflyttningslängden) titeln handelsbokhållare. Troligtvis hjälpte han ägaren av Dalby gästgivargård, Lundberg, med att driva gården vidare. 1873 köper han gården av Lundberg.
Samuel Krakau får en tuff start på sitt gästgivarägande av Dalby Gästgivargård.
Mellan 1872 och 1874 föds och avlider hans två förstfödda barn. I mars 1875 brinner hela gästgivargården i Dalby upp. Ett halvt år senare har Samuel Krakau byggt upp en ny gästgivargård (den som finns i dag). Det visar på en fantastisk driftighet!!!
Samuel och hans fru flyttar 1879 till Lund.
Samuel dör 1887 i Lund i "kronisk alkoholism". Ett tråkigt slut på en driftig man!

 

S. Krakau tar över driften av Dalby Gästis direkt när han kommer till Dalby 1871.
1871-09-19. Folkets Tidning.

Fin fin Arracks Punsch,
Fin West. Rom 12 gradig,
Fin Dist. Brännvin,
Fin Renadt d:o
i parti och minut till dagens billigaste priser.
Dahlby i September 1871.
S. W. Krakau. 

Spritförsäljning på Dalby Gästis. Husbehovsbränningen förbjöds 1860.
1872-08-13. Folkets Tidning.


Dahlby Gästgifwaregård försäljes:
fin Arracks Pounsch  3,50 öre pr kannan
fin West. Rom 12 gradig  3,25 öre pr kannan
fin West. Rom 9 gradig 3 öre pr kannan
Dist. Brännwin  2 öre pr kannan
Renat d:o  1,67 öre, då 15 f:r tagas lemnas betydlig rabatt.
Sam. Krakau.
 

Samuel Krakau har tappat en ring och en rörkäpp på väg mellan Lund och Dalby.
1873-06-04. Folkets Tidning

En rörkäpp med beslag af så kalladt franskt guld på öfre ändan, gammalt och slitet, samt en ny mässingsring med jern i nedre ändan är förlorad mellan Lund och Dahlby den 3 dennes. Den rättsinnige upphittaren torde aflemna den hos Krakau i Lund eller i Dahlby då hittelön bekommes.
 

Samuel Krakau har nu tagit över både gästgiveriet OCH har köpt Dalby Gästgivaregård.
1873-10-01. Malmö Handels och...

- Dahlby gästgifwaregård med dertill hörande jord är i dessa dagar af herr Chr. Lundberg försåld till gästgiwfaren Samuel Krakau i Lund för 50,000 rdr rmt. (riksdaler riksmynt)
 

Gästgivare Krakau fick 1874 rollen som poststationsföreståndare i Dalby, men tackade nej. I stället blir det skollärarens hustru som får uppdraget.
1874-01-07. Malmö Handels och...

 - Till poststationsföreståndare i Dahlby är gästgifware Krakau utsedd och till posttationsföreståndare i Weberöd skollärare Thorell.1874-01-13. Folkets Tidning.

I Dahlby, der gästgifwaren Krakau afsagt sig befattningen, är skolläraren Bergelins hustru förordnad. Det berättas, att församlingsboarne derstädes nekat fru B. att ha expeditionen i skolhuset, hwadan hon dertill måst hyra särskild lokal.
 

Samuel Krakaus son avlider 1 1/2 år gammal.
1874-04-08. Sydsvenska Dagbladet.
 

Samuel Krakau söker dels en amma till sitt barn och dels en kokerska till Dalby Gästis.
1874-04-28. Folkets Tidning.

I tjenst åstundas.
En frisk amma kan få plats nu genast. Anwisning lemnas i huset N:r 24 wid Sandgatan i Lund.
Af förekommen anledning är plats genast ledig för en bra kokerska.
Dahlby Gästgifwaregård den 27 Aåril 1874.
Sam. Krakau.

 

1 månad efter det att Krakaus son dog, så dör även hans dotter, 7 månader gammal.
1874-05-06. Sydsvenska Dagbladet.
 

Gästgivare Krakau söker återigen efter en bra kokerska.
1874-05-06. Sydsvenska Dagbladet.

En bra kokerska kan den 24 Okt. erhålla plats på Dahlby Gästgifwaregård om snar anmälan göres.
Sam. Krakau.

 

1875 utbröt en av de största bränderna i Dalby. Hela Gästgivargården med alla loglängor brann upp, två andra gårdar försvann i lågorna.
1875-03-06. Helsingborgs Tidning.

  - Stor eldswåda i Dahlby. Sistl. Torsdag kl. 7 3/4 utbröt eldswåda i Dahlby gästgifwaregård, der elden först wisade sig på boningshusets wind. Snart stod hela den stora gästgifwaregården i lågor, och dessa famnade straxt derpå landtbrukarne Christen Jönssons och Nils Nilssons stora hemmansåbyggnader, ena tingshusbyggnaden och flera enskilda hus, så att nu 17 skorstenar stå ensamme qwar på platsen för ödeläggelsen. Elden spred sig så hastigt i halmtaken att man icke lyckades rädda mycket af husens möbler m. m., och det war med stort beswär man lyckades rädda kreaturen. Sjelwa tingshuset står qwar. Gästgifwaregård och hemmansåbyggnader woro brandförsäkrade, men egarna göra dock stor förlust.
 

Ytterligare en beskrivning av branden.
1875-03-09. Göteborgsposten. 

Samuel Krakau lyckas bygga upp den nya Gästgivargården på ungefär ett halvt år. Han håller en storartad invigning. Huset han byggde upp, är det som står där i dag.
1875-09-18. Helsingborgs Tidning

Lund. Den nyuppbyggda gästgifwaregården i Dahlby, hwilken eges af herr Samuel Krakau, inwigdes i Måndags med en festlig tillställning, till hwilken af öfwer 200 inbjudne personer omkring 160 hade infunnit sig. Gården war smyckad med flaggor och wimplar, och allt hade ordnats på ett särledes lyckat sätt. Bland annat märktes ett af konditor Boman i Lund "uppbyggdt" konfekthus, hwilket war en den trognaste miniatyrbild af gästgifwargården, som man kan tänka sig. Det hade en längd af 38 och en bredd af 18 tum, under det att gästgifwargården är 38 alnar lång och 18 alnar bred. - Landstingsmannen Nils Johansson i Silfåkra wälkomnade å wärdens wägnar gästerna. En präktig supé intogs, under och efter hwilken skålar druckos och flere tal höllos.
 

Kungl. Majt. (Staten) beslutar att kostnaden för att bli skjutsad är 1 kr och 60 öre per häst och mil.
1876-09-19. Helsingborgs Tidning

Skjutsningsbestyret wid Dahlby gästgifwaregård har bliwit från den 1 inst. okt. till och med den 31 december 1880 upplåtet åt entrepenör med rättighet för denne att i skjutslega uppbära 1 kr. 60 öre pr häst och mil. 

Samuel Krakau säljer billigt brännvin på Gästgivaregården, 40 öre per kanna. (1 kanna rymmer c:a 2,5 liter)
1876-11-21. Folkets Tidning.

Från och med i dag försäljes 48% renadt Brännvin 1 fr. 40 öre pr kanna.
Dahlby Gästgifwaregård den 21 Nowember 1876.
Sam. Krakau.

 

Gästgivare Samuel Krakau vill samla folket i Dalby, för att diskutera det kommande valet av ny klockare. Man kan undra varför?
1877-04-24. Folkets Tidning.

Alla inom pastoratet, som intressera sig för det stundande Klockarewalet, torde sammanträda hos undertecknad Lördagen den 28 dennes kl. 4 e. m. Dahlby Gästgifwaregård den 20 April 1877. Sam. Krakau.
 

Samuel Karkau är nöjd med sitt "verk" i Dalby, och arrenderar ut Gästgiveriet.
1879-09-08. Sydsvenska Dagbladet.
 

Samuel Karkau auktionerar ut stora delar av inredningen på Dalby Gästgivaregård. Han gör detta på sin gård vid Stortorget i Lund.
1880-04-10. Sydsvenska Dagbladet.
 

 

 

Gustaf Robert Bond var gästgivare 1880 - 1881.

 

Gustaf Robert Bond var född i Bunkeflo 1837. Han bodde 1880 i Caroli församling i Malmö tillsammans med hustru Kersti Persson och 4 döttrar.
Hans titel i Malmö var fånggevaldiger, vilket närmast motsvaras av en fångvaktare, som transporterar fångar mellan olika fängelser och domstolar.
Här är husförhörslängden från Malmö Caroli 1880:

Han bosätter sig på gästgivargården i Dalby (dvs Dalby 30), men hinner inte bo där mer än drygt 1 år innan han tragiskt nog begick självmord.(Sjelfmord genom hängning)

 

Gästgivare Bond bjuder in till bal på slottet (Gästvivaregården).

1881-02-16. Sydsvenska Dagbladet.
 

Offentlig föreläsning på Gästgivaregården: Om hästuppfödning.

1881-03-09. Eslöfs Tidning.

 - Malmöhus läns hushållningssällskaps offentliga föreläsningar.
Lördagen den 12 Mars kl. 3 e. m. föreläser d:r D Pehrsson-Bendz i
Dalby å gästgifwaregården; Ämnet: "Om hästuppfödning".
 

Bond säljer engelska patentpotatis.

1881-04-22. Folkets Tidning.

Bond stämmer en annan lantbrukare för att ha sålt en sjuk häst.
Kvickdrag är en lungsjukdom, som beror på dålig luftmiljö i stallet.

1881-04-30. Malmö Allehanda.


För bedräglig handel war landtbrukaren Per Kristersson i Östra Grefwie
stämd af gästgifwaren G Bond från Dalby. Enligt stämningen hade K. på
senaste torgdagen härstädes i byte lemnat Bond en med "qwickdrag"
behäftad, men som felfri uppgifwen häst emot 150 kronor i kontanter
och ett annat hästkreatur. Twå wittnen intygade, att den häst, som Bond
erhållit wid bytet, war behäftad med ofwannämnda sjukdom. För widare
utredning uppsköts målet till den 20 Maj, så swar., som i dag uteblef,
skall infinna sig 25 kronors wite. För uteblifwande i dag yrkade åklagade
answar å honom.
 

Fortsättning på twisten om hästhandeln. Säljaren i Östra Grevie erkänner att hästen var sjuk i kvickdrag.

1881-05-21. Malmö Handels- och Sjöfartstidning.


Hästhandel. Twisten mellan gästgifwaren G. Bond i Dalby, kär., och
landtbrukaren Per Kristersson i Östra Grewie, svar., förewar åter i
dag, då swaranden inställde sig personligen och målsegaren genom
ombud. Genom wittnen upplystes att den häst, som Bond erhållit wid
bytet warit behäftad med "qwickdrag", hwilket äfwen af swar. medgafs.
Målet öfwerlemnades af parterna till rättens pröfning, och kommer
utslag att afkunnas den 3 inst juni.
 

Domstolens utslag i "hästaffären". Domstolen säger: "en helsosam warning för herrar hästhandlare".

1881-06-04. Malmö Handels- och Sjöfartstidning.

Hästbyte. Utslag afkunnades i målet mellan gästgifwaren G. Bond i
Dalby, kär., samt landtbrukaren Per Kristersson i Östra Grefwie,
swar., och dömdes Kristersson att, för sitt förfarande wid bytet, jemlikt
22 kap. 13 § strafflagen böta 25 kr., hwarjemte han enligt 1 kap. 4 §
handelsbalken dömdes att till målsegaren återlemna den tillbytade
hästen eller betala dess wärde med 400 kr. samt att lemna tillbaka
såsom mellangift erhållna 150 kr,; att i skadestånd betala kär. 3 kr.
för hwarje dag från och med den 6 sistl. april och att såsom
rättegångsersättning till målsegaren utgifwa 90 kr. Det hästbytet
kom sålunda obehageligt nog efteråt, och utslaget kan tjena som en
helsosam warning för herrar hästhandlare.
Gästgivare Bond tar livet av sig genom hängning. 4 olika tidningar spekulerar.

1881-10-06. Öresundsposten.

 

1881-10-07. Framåt.

C. R. Bond, som länge war fånggewaldiger här i staden (Lund), och sedan,
lockad af hoppet om större förtjänster, öfwertog gästgifwaregården
i Dahlby, där han, som så ofta händer i slika fall, i st. f. förmögenhet
mötte obestånd, tog i måndags sig själf afdaga genom hängning.

 

1881-10-07. Folkets Tidning.

Sjelfmord. Gästgifwaren i Dalby, f. fånggewaldigern Bond afhände sig lifwet dersädes genom hängning sistl. måndags e. m. kl. 5. Han säges ha warit något beswärlig till lynnet. Missnöjd war han och för det kommunalnämden höjt hans brännwinsskatt, ehuru förhöjningen icke säges ha warit orättwis.
Bond war 42 år gammal. Han efterlemnare enka och flera barn.
Liket är fördt till anatomisalen i Lund.

 

1881-10-08. Malmö Handels- och Sjöfartstidning.

 - Ett annat sjelfmord begicks i måndags, då gästgifwaren i Dalby, f. d.
fångewaldigern G. R. Bond kl. emellan 4 och 5 på eftermiddagen, likaledes
 medelst hängning, afhände sig lifwet. Ting pågick wid tillfället å gästgifwaregården
 och då Bond warit frånwarande från restaurationslokalen en längre stund,
gick hans hustru ut på gården för att söka honom och fann honom
hängande död i en höhjelm. Beträffande orsaken till sjelfmordet wet man ännu intet.
 Somliga säga att hans husliga och ekonomiskaförhållanden woro goda, andra deremot
 wilja weta att hans dåliga affärer föranledt honom till det hemska beslutet.
Emellerid har han stundom lidit af nedstämdhet till lynnet. Han war en högwäxt man
med fördelaktigt utseende och i sin kraftigaste ålder. Han efterlemnar hustru och fem
 minderårigabarn. Liket affördes till anatomisalen i Lund.

 

 

Gustav Bonds hustru Kersti söker efter dem, som har fordringar på dödsboet.

1881-10-14. Folkets Tidning.

  

Gästgivare Bond har tydligen, under sin livstid, kört över en ko, som han efter sin död blir ersättningsskyldig för.

1882-01-03. Folkets Tidning.

 

 

Änkefru Bond håller auktion på allt, som finns på Gästgivaregården efter sin mans död.

1882-03-03. Folkets Tidning.

 

 

 

 

Frans Ferdinand Sundberg var gästgivare 1882 - 1902.

 
Frans Ferdinand Sundberg.

 

Gästgivare Sundbergs andra barn, Frans Henrik föds i Dalby.

1882-10-18. Sydsvenska Dagbladet

 

 

Rättegång efter bråk på Dalby Gästis i oktober 1883.

1884-01-22. Nya Skåne


 

 

Fortsättning på rättegången efter bråk på Dalby Gästis i oktober 1883.

1884-03-15. Nya Skåne

 

 

Resusultatet av rättegången efter bråk på Dalby Gästis i oktober 1883.

1884-05-08. Nya Skåne

 

 

Herr och fru Sandberg får en son.

1884-07-25. Folkets Tidning.

 

 

Ett flyttfogelsherrskap invaderar Dalby Gästis.

1885-01-22. Nya Skåne.

 

 

Mönstring av nya hästar till försvaret på Dalby Gästivaregård.
1885-08-21. Tidningen Lund. 

Större bråk utanför Dalby Gästivaregård.
1885-08-29. Nya Skåne. 

En "välplägad" man på Dalby Gästivaregård.
1885-09-15. Nya Skåne. 

En "välplägad" man på Dalby Gästivaregård.
1885-11-03. Helsingborgstidningen. 

Ytterligare ett slagsmål på Dalby Gästis.
1885-11-19. Sydsvenska Dagbladet.
 

1886-05-17. Tidningen Lund.

 

1886-07-05. Tidningen Lund.

 

1886-07-26. Tidningen Lund.

 

1886-07-30. Tidningen Lund.

 

1886-09-10. Tidningen Lund.

(125 ort = drygt 0,5 kg)

 

1887-10-26. Tidningen Lund.

 

1988-01-11. Tidningen Lund.

(1 lispund = 8,5 kg)

 

1889-07-01. Tidningen Lund.

 

1890-03-13. Svenska Amerikanaren.

 

1890-08-22. Folkets Tidning.

 

1892-09-08. Helsingborgs Dagblad.

 

1892-09-09. Tidningen Lund.

 

1892-11-14. Tidningen Lund.

(Florshufva = Berusning)

 

1893-04-01. Tidningen Lund.

 

1893-04-17. Tidningen Lund.

 

1893-04-19. Tidningen Lund.

 

1893-07-25. Skånska Dagbladet

 

 

1893-09-29. Folkets Tidning.

 

1893-12-20. Tidningen Lund.

 

1894-02-14. Tidningen Lund.

 

1894-04-06. Tidningen Lund.

 

1894-08-23. Skåningen Eslöfs Tidning.

 

1895-01-18. Folkets Tidning.

 

1895-06-26. Sydsvenska Dagbladet.

 

 

1895-07-24. Folkets Tidning.

 

1895-10-04. Folkets Tidning.

 

1896-01-03. Tidningen Lund.

 

1897-02-08. Sydsvenska Dagbladet.

 

1902-01-02. Sydsvenska Dagbladet.

 

1902-05-02. Folkets Tidning.

 

 

 

Änkan Hanna Christoffersson Sundberg var gästgivare  1902 - 1903.

 

1902-05-03. Sydsvenska Dagbladet.

 


1902-09-09. Sydsvenska Dagbladet. 

1903-03-30. Skåningen Eslöfs Tidning.

 

1903-10-10. Folkets Tidning.

 

 

 

Knut Streijffert var gästgivare 1903 - 1910.

Fotot är från 1926, då Knut Streiffert var direktör för Järnvägshotellet i Dalby.

 

1903-06-02. Sydvenska Dagbladet.

 


1903-09-08. Folkets Tidning.


 

1903-11-27. Skåningen Eslöfs Tidning.


1903-12-28. Folkets Tidning.1904-04-12. Landskronaposten.

 


1904-09-21. Sydsvenska Dagbladet. 1904-12-16. Arbetet. 

1905-12-29. Arbetet.

 

 1906-06-14. Aurora.

 

1906-09-18. Aurora.

 

 

 

Tidningsartiklar 1972 -

 

1972.

 

1976-07-17.

 

1977-01-13.

 

1977-07.

 

1977-07.

 

1978-07-10.

 

1978-11.

 

1983-06.

 

1983-10.

 

1984-04-12.

 

1985-06-17.

 

1986-03.