(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 6:2 (Nuvarande Dalbackavägen 19 o 21)

Vid enskiftet runt 1820, så flyttades gården Dalby 6 ut från Dalby by, och placerades enligt kartan nedan.
Gården låg ursprungligen längs nuvarande Sjöstorpsvägen.

Numera finns det två moderna villor uppförda på tomten.

1859-03-05

Den 25 Febr. kl. 10 f. m. nedbrunno åboen Lars Nilssons i n:o 6 Dahlby trenne åbyggnader, derwid en del lösören jemte foder, en häst och fem får blefwo lågornas rof, hvarförutan en häst och en ko blefwo illa brända. En 77-årig undantagshustru blev wid tillfället illa bränd. Åboens egendom war brandförsäkrad, men icke undantagsfolkets.
Folkets Tidning

 


 

1859-03-12

Dödsfall. Undantagsmannen Helje Olssons 77 år gamla hustru Kjersti Nilsdotter, som wid branden hos Nils Larsson (fel, ska vara Lars Nilsson) i Dahlby den 24 sistl Februari blef swårt bränd, afled den 4 i denna månad, i följd af de brännsår hon vid olyckshändelsen erhöll.
Folkets Tidning

 


 

1861-05-08

Eldswåda. Den 2:dre i denna månad wid middagstiden utbröt wådeld hos åbon Lars Nilsson å n:r 6 Dahlby af Torna härad och innan en timmas tid woro byggnaderne, tre till antalet nedbrunna; störredelen af lösöreboet bergades. Åbyggnader och lösöreboet woro försäkrade i häradernes brandstodsbolag. - Lars Nilsson blef då han war sysselsatt med bergningen bränd i ansigte och händer, dock ej egentligen farligt. Föt 2:ne år sedan skedde hos samma åbo jämwäl wådeld, och ehuru densamma äfwen då inträffade på dagen, så nedbrunno likwäl de då å hemmanet befintliga åbyggnader och en gammal s. k. undantagshustru blef då bränd till döds.
Folkets Tidning

 


 

1886-02-05
Folkets Tidning

 


 

1886-03-01
Tidningen Lund

 


 

1894-01-25
Hörbyposten

 


 

1944
Gods och gårdar

 

1963
Gods och gårdar