(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby Kungsgård

Arrendatorer:

1751-1783 Greve Frölich
1784-1800 Erik Ludvig Toll
1805-1813 David Gustaf Frölich
1814-1821 Axel Gustaf Gyllenkrok
1821-1838 B. Nilsson
1838-1843 Carl von Essen
1843-1851 John Seth
1851-1866 P. M. Bager
1866-1904 Johan Leche
1904-1934 Herman Wendt
1980-2016 Dennis Jeppsson

 

 

 

1751-1783: Greve Frölich

 

1771-03-16

(Modernt typsnitt)
Hwilka Mantals Penningar icke ärlägga,
.
Likaledes Stallbetjäningen wid Flyinge och Dalby Kongsgårdar i Skåne, äro alla från Mantals-penningars ärläggande entledigade, men ej deras hustrur, barn eller tjenstefolk.
Norrköpings Tidning.
(Lite förklaring)
Mantalspenning var en skatt, som alla (nästan) betalade. För att hålla koll på alla skattskyldiga, så gjorde man upp mantalslängder varje år. Dessa är en guldgruva för släktforskare. Som synes ovan, så var vissa personer befriade från Mantalsskatt. De som arbetade i stallarna på kungsgården i Dalby var skattebefriade, men inte deras hustrur och barn (över 15 år).

 

1771-11-28

(Modernt typsnitt)
Den 12 December om förmiddagen, blifwer uppå Kongsgården Dalby i Skåne Auction hållen uppå en del så äldre som yngre til Kongl. Stuteriet hörande Hingstar, Sto, Hästar och Folar, som å stället förut kunna beses.
Inrikes Tidningar

 

1773-06-05

(Modernt typsnitt)
Till allmän underrättelse kundgöres, at den 28 nästkommande Junii, genom offentlig Auction til den mästbjudande försäljes på Kongsgården och Kongl. Stuteriet Flyinge och Dahlby uti Skåne, et stort antal goda, samt äldre och yngre Hingstar, Wallackar och Stoen,
Dagligt Allehanda

 

 

 

1784-1800: Erik Ludvig Toll

1799-02-15

Stockholm, den 15 Februarii.
Fortsättning av de till Allmänna Brandförsäkrings-Directionen inkomne, och sist den 6 Februarii uti Inrikes Tidningen införde Wärderingar.
N:o 3157 Åbyggnaderna å Kungsgården Dalby uti Malmöhus län, Torna Härad och Dalby Socken, under Öfversten och Riddaren C. L. Tolls disposition;
Inrikes Tidningar.

 

 

 

1805-1813: David Gustaf Frölich

 

1813-05-15

På Fliinge och Dahlby Kungsgårdar finnes till salu godt sädeskorn, mot billigt pris.
And. Grandelius.
Lunds Weckoblad.

 

1813-11-25


Till hågade speculanters underrättelse meddelas, att Fliinge och Dahlby Kongsgårdar komma för instundande år att bortarrenderas antingen i afdelte termer eller under ett utrop hwarje gård, med eller utan begagnande af hofwerierne, allt efter som för stuteri inrättningen beträdes finnes förmånligast; kunnandes om arrendewilkoren erhållas uplysning på Lands-Contoret i Malmö, äfwen som dag till auctionen framledes warder allmänneligen kungjord.
Lunds Weckoblad.

 

1813-12-20


Auctioner.
Uppå Kongl. Maj:ts Nådiga Förordnande den 7 i denna månad har Kongl. Kammar Collegium härigenom skolat kungöra, att den 21 nästkommande Januarit klockan 12 på dagen komma Dalby och Flyinge Kongsgårdar, belägne i Malmöhus Län, genom öppen Auction så wäl i Kongl. Kammar Collegio, som å Lands Cansliet i Malmö att utbjudas till Arrende på 30 års tid, warandes beskrifning öfwer dessa Kongsgårdar, med allt hwad under Arrendet kommer att begrivas, jemte Project till Arrende Contractet, som utsätter willkoren för hugade bjudare, att tillgå både i Kongl. Kammar Collegit andra Province-Contor och å Lands Contoret i Malmö, der äfwen en hwar ärhållit, att af dessa handlingar taga afskrifter; och bör genast wid inropet den mestbjudande ställa till wederhäftigheten behörigen styrkt borgen af twenne löftesmän; hwilka borga en för begge och begge för en; för de fem första årens Arrendewillkor, så wid anbudet, som kommer att underställas Kongl. Majts Nådiga pröfning, skall kunna antagas. Stockholm den 13 December 1813.
Posttidningar

 

 

1814-1821: Axel Gustaf Gyllenkrok

1820-05-31. Lunds Weckoblad.

Ladufogden på Dahlby Kongsgår Jöns Åkassons hustru Ingri Åkas Dotter, död på Dahlby Kongsgård den 27 innewarande Maji, i en ålder af 52 år, 11 månader och 25 dagar; hwilket endast på detta sätt Slägt och Wänner tillkännagifws.

 

 

1821-1838: B Nilsson


B. Nilsson heter egentligen Bernt Nilsson. Han dyker upp som arrendator på Kungsgården första gången i husförhörslängden för Dalby 1821 - 1828 som "Arrenderas Herr Captain Nilsson". Bernt Nilsson var inte kapten, utan var redan 1820 överstelöjtnant vid Södra Skånska Infanteriregementet. Han arrenderar Dalby Kungsgård och har sin arbetsplats på Tvedöra hed vid Hällestad.
Han gifter sig 1821 i Malmö med Fredrika Charlotta af Klinteberg:

Fredrika avlider redan 1822-07-03 i Malmö. De får tillsammans en dotter, som föds 1822-03-30. Hon får namnet:
Wilhelmina Margaretha Aurora Charlotta.
Dottern flyttar från Malmö till fadern i Dalby, men avlider på Kungsgården 1837 endast 15 år gammal.
"Capitain Nilsson" flyttar från Dalby 1838, och avlider så småningom i Ystad 1880.

 

1831 försöker "Captain Nilsson" att lämna över arrendet av Kungsgården till någon annan. Antingen, så får han inga anbud, eller så ångrar han sig. Arrendet kvar står hos Bernt Nilsson.
1831-09-03. Helsingborgsposten.

Annonser.
Arrenderättigheten till lotten N:o 1 Dahlby Kungsgård jemte nuwarande Arrendators öfwerbyggnad, utbjudes på auktion Tisdagen den 13 September kl 11 förmiddagen. Denna egendom, belägen wid stora landswäge 1 mil från Lund, 2 mil från Malmö, är försedd med trädgård, Corps de logis, innehållande 9 boningsrum deraf 6 med gipstak och potugnar, kök, skafferi, källare och 4 handkamrar, nödige ladugårdshus, samt utgöres af 408 tunneland inägor och 221 tunneland betesmark, hwarutaf en del begagnas af Torpare, hwilka derföre utgöra äckor, dagswerken och gifwa landtgille. Utaf åkren, hwilken är indeld i cirkulation, besås i höst 39 tunneland med råg, 86 tunland höstköras till wårsäd och potatoes. Arrendet utgöres in natura, deraf säden lefwereras till Stuterimagasinet på Fliinge, 1 mil från Dahlby. Hö och halm deremot utfodras på gården. Öfrige onera äro obetydlige.  Tillträdet af egendomen sker den 14 Mars nästa år. Corps de logis får emottagas genast, och kan foder till wagnshästar och några kor utom det nödiga wårfodret derjemte erhållas för wintren. Närmare upplysning och nödige handlingar äro alla dagar på stället att tillgå, för hågade spekulanter.

Klicka på här nedan för att se originalet:

1837 försöker Bernt Nilsson, att sälja/erbjuda ut det arrende, som han själv har på Kungsgården.
1837-08-09. Lunds Weckoblad.

Utbjudes på Arrende:
Sex års återstående arrende af lotten N:r 1 Dahlby Kungsgård belägen en mil från Lund och twå mil från Malmö. Egendomen innehåller 563 Tunne- 4 7/8 kappeland jord. Deraf nyttjad under gården 233 Tunneland åker, 35 Tunneland äng och 64 Tunneland betesmark, den öfriga jorden är upplåten till husmän, hwilka utgöra dagswerken och äckor. Nu i höst besås 55 Tunneland med wintersäd och Raps, 25 Tunneland äro besådde med Klöfwer och Timotei; all den andra åkern blir höstkörd, utom den till Ärtor ämnade. Ängarne äro utmärkt bördiga, åkern af god beskaffenhet, utom 30 tunneland, hwilka sednare åren blifwit på fäladen uppodlade. - Stället är wäl byggt för Ståndsperoner, har utmärkt wackert läge, samt god trädgård. Arrendet utgöres in natura till Flyinge. En blifwande arrendator kan erhålla rättighet, att på 6 år afbetala den utsädes-säd och det Inwentarium han på auctionen hos mig nästa wår inropar. Närmare upplysning erhålles på stället eller genom skriftwäxling med undertecknad hwars sdress är Lund & Dahlby.
B. Nilsson
Capitaine.


Klicka på här nedan för att se originalet:

 

1837 avlider Bernt Nilssons dotter på Kungsgården i Dalby.
1837-08-02. Lunds Weckoblad.

Demoiselle Wilhelmina Margaretha Aurora Charlotta, enda barnet af Capitaine B. Nilsson och dess aflidna kära maka Fredrique af Klinteberg, död på Dahlby Kungsgård d. 27 sistl. Juli, uti en ålder av 15 år och 4 månader; hwilket på detta sätt meddelas frånwarande anhörige och wänner.

Klicka här för att se originalet:

 

1838 lägger B Nilsson åter ut Kungsgården för försäljning av arrendet. Denna gång med framgång. Han säljer även en massa redskap och utrustning för brännvinsbränning. Kopparpannan som användes för bränningen hade en rymd av c:a 450 liter!
1838-03-17. Malmö Tidning.

I anseende  till h:r Capitain B. Nilssons afflyttning från Dahlby Kungsgård, försäljes derstädes genom offentelig auktion, Tisdagen den 27 dennes kl. 10 f. m., Oxar, Kor, Ungkreatur, Wagns- och Arbetshästar, Unghästar hwaraf 3:ne passande till Remonter, 300 st Får af dels ren, dels blandad race, 1 st. täckt Wagn, 2 st Holsteinarwagnar, ett Bränneri, hwartill hörer en ny koppar-laggpanna om 170 kannors rymd, Bränneriredskap om 53 kannors rymd, med klar-aparat, mäskwärmare och slang, 5 st mäskekar för 6 tunnor m. m., ett Tröskwärk af jern med qvarn, Möbler, Gångkläder, Husgerådssaker m. m. Kände säkre köpare lemnas anstånd med betalningen för skeende inrop til den 24 nästkommande Oktober, då de till undertecknad erlägges, wid påföljd af 6 procent ränta från auktionsdagen, om sådant försummas. Mat och hästfoder erhålles på stället mot betalning.
Lund den 15 Mars 1838.
P. O. Nilsson.

Klicka här för att se originalet:

 

1838 lägger B Nilsson åter ut Kungsgården för försäljning av arrendet. Denna gång med framgång. Han säljer även en massa redskap och utrustning för brännvinsbränning. Kopparpannan som användes för bränningen hade en rymd av c:a 450 liter!
1838-03-17. Malmö Tidning.

I anseende  till h:r Capitain B. Nilssons afflyttning från Dahlby Kungsgård, försäljes derstädes genom offentelig auktion, Tisdagen den 27 dennes kl. 10 f. m., Oxar, Kor, Ungkreatur, Wagns- och Arbetshästar, Unghästar hwaraf 3:ne passande till Remonter, 300 st Får af dels ren, dels blandad race, 1 st. täckt Wagn, 2 st Holsteinarwagnar, ett Bränneri, hwartill hörer en ny koppar-laggpanna om 170 kannors rymd, Bränneriredskap om 53 kannors rymd, med klar-aparat, mäskwärmare och slang, 5 st mäskekar för 6 tunnor m. m., ett Tröskwärk af jern med qvarn, Möbler, Gångkläder, Husgerådssaker m. m. Kände säkre köpare lemnas anstånd med betalningen för skeende inrop til den 24 nästkommande Oktober, då de till undertecknad erlägges, wid påföljd af 6 procent ränta från auktionsdagen, om sådant försummas. Mat och hästfoder erhålles på stället mot betalning.
Lund den 15 Mars 1838.
P. O. Nilsson.

Klicka här för att se originalet:

 

Bernt Nilsson har tydligen svårt att bli av med sina bränneriredskap. En ny auktion hålles.
1838-07-11. Lunds Weckoblad.

Lördagen d. 21 Juli kl. 10 f. m., försäljes på Dahlby Kungsgård 300 st. får af dels blandad, dels Merinos-race. Skulle någom wilja taga får till halften kan äfwen sådant erhållas. Ett Bränneri-redskap på 53 kannors rymd. En KopparLaggkittel på 170 kannors rymd, 6 st. mäske-kar jemte öfrigt tillbehör till ett komplett Bränneri. Ett Tröskwerk af Jern medm tillhörande maltqwarn. Kände, säkre köpare lemnas 6 månaders anstånd med betalningen. Malmö ö. 6 Juli 1838.
B. Nilsson.


Klicka här för att se originalet:

 

 

 

1838-1844: Carl von Essen

 

Carl von Essen övertog arrendet 1838. Han var av adlig ätt, och von Essen-släkten blev adlad redan 1663. Troligtvis var von Essen och hans föregångare "Capitain Nilsson" bekanta från det militära i Tvedöra. Han gifte sig 1840 med Christina Eleonora Frick. De fick tillsammans 7 barn, varav det första, Carl Didrik, föddes i Dalby. Senare i livet förvaltade Carl både Snogeholm och Sövdeborgs slott. Han dog i Lund 1879 på Hospitalsgården, som han också arrenderade.

 

En bortsprungen jakthund.
1838-05-14. Skånska Correspondenten.

Den 10:de Maj bortkom en hwit Rapphönshund med brunt hufwud, en brun fläck på ryggen och på den ene bogen. Weswergällning utlofwas åt den som aflemnar densamme till Inspector C. von Essen på Dahlby Kungsgård.

Klicka här för att se originalet:

 

Auktion på tröskverk mm.
1840-08-12. Skånska Correspondenten.

Genom offentelig friwillig auktion, låter ägaren Torsdagen en 20 Augusti kl. 10 f. m., försälja å Dahlby Kungsgård ett mindre flyttbart Tröskwerk af jern. Wid samma tillfälle men särskilt, försäljes en mindre qwarn som drifwes med hästkraft.

Klicka här för att se originalet:

 

Tävlingsplöjning vid Kungsgården.
1843-06-21. Lunds Weckoblad.

Täflingsplöjningar wid Dahlby.

Måndagen den 19 Juni detta år, kl. 9 f. m, anställas offentliga Täflingsplöjningar wid Dahlby Kungsgård, hwarvid minst 3:ne priser komma att utdelas till de förtjenstfullaste. Täflan är öppen för hwar och en inom Torna Härad boende wälfrejdad man, med hwad slags plog som hälst. De för året walde Domarne äro H:r Liutenant Tenger, Inspector Nyman och Nämdemannen Christen Jönsson i Önnerup. Lund i April 1843.
Alexis Noring,


Klicka här för att se originalet:

 

Resultatet av tävlingsplöjning vid Kungsgården.
1843-06-21. Lunds Weckoblad.

Täflingsplöjningar wid Dahlby.

Torna Härads Landtbruks-Förening, stiftad ibörjan af detta år i ändamål att medelst offentligen utdelade priser wid täflingsplöjningar inom Häradet uppmuntra till ett wårdat brukande af jorden och anwändande af ändamålsenligaste åkerbruksredskap, hade sitt första allmänna möte förliden måndag den 19:de dennes wid Dahlby. Arrendatorn af Kungsgården Herr C. von Essen hade det upplåtit jord till anställande af de förut annoncerade täflingsplöjningarne. 8 st. plogar, anspände dels med twå, dels med ett par dragare, inställdes till täflan. En stor mängd åskådare hade infunnit sig för att åse plöjningen, tydligen lifwade af det allmännaste intresse för detta slags täflingar. De täflande anträdde sitt arbete med största ifwer och ehuru marken (en arbetad thimoteij wall) war efter de senare dagarnes torka mycket tillhårdnad, utfördes dock plöjningarne bättre än man hade wäntat. Orups plogen (Engelsk plog) wisade äfwen på denna hårda mark sin öfwerlägsenhet i att upplägga den djupaste och jemnaste tiltan. Första priset, 3 specier silfwer togs af Hans Andersson från Dahlby; andra priset, 2 specier af Jöns Pehrsson från Odarslöf och 3:dje priset 1 specie af Sone Ohlsson från Kronodahl; de första båda med Orupsplog, den siste med Skånsk plog med kärra. De öfrige fem plogmännen fingo till uppmuntran och för att ej afskräckas från widare täflan hwar sin halfwa specie R:dr. - Ett s. k. dubbel-årder efter H:r Liutenant Gyllenswärds patenterade modell, förfärdigadt af en huggedräng och smed på Klågerup, uppwisades och wann allmän appbobation för det utmärkt wälgjorda så wäl träd som smedarbetet. Hwad dubbelårdrets anwändbarhet widkom, så kunde wid detta tillfälle derom ej ställas något omdöme, då ingen tjenlig jord war för handen att wisa dess weksamhet, men temligen  allmänt erkändes dess förmånlighet i att nedmylla säd och rensa en åker från qwickrot.
Föreståndaren för Landtbruks-Institutet wid Orup Herr Lieutenat Tenger, som jemte Inspector Nyman på Laxmansåkarp och Nämndemannen Christen Jönsson från Önnerup, officierade som Domare, höll wid mötet flera lärorika föredrag öfwer plöjning i allmänhet och Engelska plogens bruk i synnerhet, hwilka föreläsningar (om man så wågar kalla dessa muntliga och rent af tillfällige samtal med wetgirige arbetsdrängar) slutades med den allra största uppmärksamhet. Det är onekligen just på detta sätt dylika utan all ståt och pomp anställde täflingar kunna ha ett stort inflytande på arbetsklassens bildning för sitt yrke; och mångt korn af det utsäde som på detta wis här utsåddes kommer säkerligen att i sinom tid bära godan frugt. Önskeligt woro det också att dylika anspråkslösa sällskap, som Torna Härads Landtbruksförening, stiftades i hwarje härad, ja i hwarje socken i länet, då skulle Kongl. Landsthushållnings-Sällskapets årliga högtidsmöten både framstå med större effekt och blifwa af större inflytande.


Klicka här för att se originalen:

 

Försäljning av Probsteijer- Råg (bördig råg från Holstein).
1843-08-23. Lunds Weckoblad.

Hos Inspector E. Von Essen på Dahlby Kungsgård finnes utmärkt ren och wacker Probsteijer-Råg tjenlig till utsäde.

Klicka här för att se originalet:

 

Kungsgården i Dalby och i Flyinge läggs ut för auktion på arrende i 30 år.
1843-08-29. Post- Och Inrikes Tidningar.


 

Erik von Essen ska flytta från Dalby Kungsgård, och auktionerar ut sitt bohag.
1843-09-23. Skånska Correspondenten.

Auktioner:
I Anseende till aflyttning från stället, låter Herr E. von Essen å Dahlby Kungsgård, genom Auktion som förrättas Tisdagen de 10:e instundande Oktober kl. 9. f.m. försälja: Arbets-Hästar, Föhlston, Unghästar och Föl af Flyinge race, 2:ne Tjurar, 12 st. Kor och Qwigor af Engelsk och Hollänsk race, 3 st. Baggar, och omkring 50 st. Tackor af Soutdovns race, en del Swinkreatur, Tyska Fyrspans och Arbetswagnar, Plog och Åkerredskap deribland Enelska plogar och koppelharfwar, Seldon, Gångkläder, 5 á 6 famnar sågad och huggen års gammal Bokwed, Jern och Trädwaror samt 100 Tunnor Potäter m. m. - Säkre och kände köpare lemnas 3:ne månaders betalningsanstånd och skulle liqwid å förfallodagen uteblifwa komma inrops beloppen att förräntas. Om mat och hästfoders erhållande på stället emot betalning, är föranstaltadt. Dahlby den 21 September 1843.
C. Holmgren
Krono Länsman

Klicka här för att se originalet:


 

Ytterligare en auktion innan Erik von Essen flyttar.
1844-03-09. Malmö Tidning.

Auktioner:
Tisdagen den 12 och Torsdagen den 14 instundande Mars låter Hr E. von Essen å Dahlby Kungsgård, i anseende till egendomens afträdande, genom auktion försälja: 8 par Oxar, 4 par Hästar, Kor och Får samt omkring 30 st Swinkratur, Jern- och Träwaror, grofwa Sängkläder, äfwensom alla till ett åkerbruk hörande Inventarier och redskaper, såsom Engelska och Svenska Plogar, Ris-plogar, Årr, Trespänns- och Koppel-harfwar, Mullsloffor och Trumlor, ett i fullgodt stånd warande Tröskwerk, en Hackelsemasckin, Sädes-windharpa, Arbetswagnar, Slädor, Seldon och Säckar. Wagnswirke, omkring 10 tolfter Bräder samt Spannemål, bestående af: Ärter, 2- och 6-radigt Korn, Blandsäd, 200 tunnor Potäter, utsädes Linfrö samt 1000 skålp. Klöfwer- och Thimotej-frö m. m. Auktionen börjas hwarje dag precist kl. 9 föremiddagen och för säkerhet kände köpare lemnas 6 månaders anstånd med inropens betalande, men uteblifwer liqwid wid förfallodagen, förräntas beloppet från auktionsdagen. Mat och hästfoder erhålles på stället emot betalning. Dahlby den 20 Februari 1844.
Carl Holmgrén,

Klicka här för att se originalet:


 

Erik von Essen får inte sålt allt vid tidigare auktioner, så här kommer en till.
1844-04-03. Lunds Weckoblad.

Auktioner:
Onsdagen den 10 dennes kl. 10 f. m. försäljes genom offentelig auction å Dahlby Kungsgård. 24 t:r råg, 54 t:r korn, 21 t:r ärter, 42 t:r hafre och 70 t:r potäter samt 2:ne kakelugnar och en del jernbindsel för fäkreatur, m. m. Säkre köpare lemnas anstånd med inropens betalande till den 1:ste Nowember detta år, men uteblir liqvid å förfallodagen förräntas inrops-beloppet. Dahlby den 2 April 1844.
Carl Holmgren.

Klicka här för att se originalet:


 

Rivning av hus på Kungsgården. Troligen huset som låg närmast boningshuset i södra längan.
1844-08-07. Lunds Weckoblad.

Genom offentlig auction, som förrättas wid Dahlby Kongsgård Thorsdagen den 15:de uti innewarande månad kl. 10 föremiddagen, låter ägaren till en derstädes befintelig Boningslänga densamma styckewis försälja. Uti åbyggnaden, som är 31 alnar lång och 16 alnar bred, finnas 15 grofwa bjelkar, 15 par tolf alnar långa sparrar, 14 par större och 4 par mindre fönster, 5 dubbeldörrar och 5 mindre dito, en jernkakelugn, 4 pottugnar med tillbehör, omkring 6000 murtegel, ett större parti råsten, en mängd planker, bräder och läckten m. m., hwaraf största delen är uti godt stånd. - Före försäljningen blir längan genom ägarens föranstaltande nedtagen; och betalningen för inropen erlägges til undertecknad den 1:ste instundande Oktober.
Lund den 6 Augusti 1844.
M. Larsson.

Klicka här för att se originalet:


 

Ytterligare auktion på delar av det rivna huset.
1844-01-29. Lunds Weckoblad.

Genom offentlig friwillig auction, försäljes Onsdagen den 5:te Februari på Dahlby Kungsgård 5 st. i fullkomligt godt stånd warande brunmålade dubbel-dörrar, med hängslor, låsar, ramar och dörrklädsel; 14 par 3:ne rutor höga fönster med ramar, samt en förstugedörr. Kände köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1:ste Nowember.

Klicka här för att se originalet:


 

 

 

1844-1851: John Seth.

 

John Seth håller auktion på sitt hem inför flytt.
1851-07-12. Skånska Correspondenten.

Auction:
I anseende till afflyttning från orten, låter Hr Landtbrukaren J. Seth genom auction, som förrättas å Dahlby Kungsgård, nästa Måndag den 14 dennes kl. 10 f. m., försälja: Koppar, Jern- och Trädwaror, 1 Engelsk Spis, 1 Souflettewagn och 1 Chais, Möbler bestående af betsade och polerade Sängar, Soffor, Chiffonier, Birauer, Bord och Stolar; äfwensom Säng- och Linkläder samt en del husgerådssaker m. m. Betalning för inropen erlägges till undertecknad den 1 inst. Oktober. Dahlby d. 12 Juli 1851.
Carl Holmgren.


 

 

 

 

1851-1866: P. M. Bager

 

Lantbruksskolan på Orup arrenderar Dalby Kungsgård på 20 år!
1853-11-25. Skånska Telegrafen. 

Lantbruksskolan på Orup arrenderar Dalby Kungsgård på 20 år... ELLER?
1853-12-28. Malmö Allehanda.

Arrendet af Dahlby kungsgård för hitflyttning af Orups landstbruksskola lär ännu icke wara annorlunda bestämdt än att innehafwaren af samma gård förbundit sig att emot 20,000 rdr i afträde öfwerlemna egendomen den 25 Mars 1855, med wilkor att detta å direktionens sida skall wara afgjordt innan den 1 nästf. Oktober.


 

Nej, det blev ingen lantbruksskola i Dalby.
1854-12-06. Malmö Allehanda.

Det war skada att det förslaget ej gick igenom som war å bane att nemligen sälja Orup och skaffa sig besittningsrätt till Dahlby Kungsgård för att der inrätta ett ordentligt landtbruksinstitut af högre art och widsträcktare omfång. Ett dylikt är werkligen af nöden i Skåne. Staten borde härtill anslå någon af wåra kungsgårdar, hwilka annars anwändas till mindre nyttiga och wigtiga ändamål än så.


 

Arrendator Bager på Kungsgården blir bötfälld, eftersom han inte anmäler giltigt förfall, när han uteblir från landstinget sammanträden. 2 riksdaler per gång i böter.
1864-10-04. Folkets Tidning.

Landstinget.
Deremot godkändes ej landtbrukaren Bagers i Dahlby anmälda förfall, utan fälldes han att böta 2 rdr rmt för hvarje dag han från landstinget uteblifver. Äfven wid landstingets sammanträde i fjor blef hr Bager bötfälld för uteblifvande. 

Bager på Kungsgården får en känga för sitt "uteblifvande" från Landstingsmötena. För övrigt, så fanns det visst för mycket administration även då!!!
1864-10-07. Folkets Tidning.

Landstinget för Malmöhus län har utvecklat en otrolig werksamhet med att nedsätta komitéer. Sålunda fick äfven frågan om en wägbyggnadsfond en komité, och det påstås till och med att en landstingsman önskat en komité för utrönande om landtbrukare Bager i Dahlby borde för uteblifvande bötfällas till 2 rdr riksmyntsedlar!
 

Arrendator Bager vill avsluta arrendet av Kungsgården i förtid.
1866-02-17. Snällposten.

Utbjudes Arrendera.
Återstående arrenderätten till Dahlby Kungsgård kan få öfwertagas om snar öfwerenskommelse träffas med innehafwaren. 

Arrendator Bager tänker flytta från Dalby Kungsgård och genomför en stor auktion på all lösöre på gården.
1866-03-13. Folkets Tidning.

Auktion.
I anseende till afflyttning från orten låter Herr P. M. Bager å Dahlby Kungsgård, genom auktion som förrättas Tisdagen den 20 dennes, försälja unghästar och ungboskap, får och swinkreatur, wagns- och åkerredskap, möbler, seldon, 3:ne större stackar huggen torr bokwed, bränntorf, gagnswirke af bokeplantor, jern och träwaror samt spannmål och potäter m. m. För att kunna medhinnas på dagen, börjas auktionen kl. 9 f. m., och lemnas betalningsanstånd till den 1 instundande Oktober. Dahlby den 9 Mars 1866.
Carl Holmgren.
 

 

1866-1904: Johan Leche

 

1890-12-10

Tidningen Lund

 

1892-07-08

Tidningen Lund

 

1892-07-11

Tidningen Lund

 

1892-04-10

Sydsvenska Dagbladet

 

 

1893-06-19

Tidningen Lund

 

 

1898-07-09

Skånska Dagbladet

 

 

1898-07-13

Skånska Dagbladet

 

1904-04-11

Sydsvenska Dagbladet

 

 

 

1904-1934: Herman Wendt

 

1899-10-26

Hörbyposten

 

1901-03-19

Sydsvenska Dagbladet

 

1904-04-11

Sydsvenska Dagbladet

 

 

 

1980-2016. Dennis Jeppsson.

 

1980-12-13

Sydsvenska Dagbladet Snällposten

 

1982-04-06

Sydsvenska Dagbladet Snällposten

 

1982-04-081982-04-21

Skånska Dagbladet

 

1982-04-26

Skånska Dagbladet

 

1982-06

 

 

1984-07-12

Skånska Dagbladet