(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby Kungsgård

Arrendatorer:

1751-1783 Greve Frölich
1784-1800 Erik Ludvig Toll
1805-1813 David Gustaf Frölich
1814-1831 Axel Gustaf Gyllenkrok
1831-1838 B. Nilsson
1838-1843 E von Essen
1851-1866 P. M. Bager
1866-1904 Johan Leche
1904-1934 Herman Wendt
1980-2016 Dennis Jeppsson

 


 

1751-1783: Greve Frölich

 

1771-03-16

(Modernt typsnitt)
Hwilka Mantals Penningar icke ärlägga,
.
Likaledes Stallbetjäningen wid Flyinge och Dalby Kongsgårdar i Skåne, äro alla från Mantals-penningars ärläggande entledigade, men ej deras hustrur, barn eller tjenstefolk.
Norrköpings Tidning.
(Lite förklaring)
Mantalspenning var en skatt, som alla (nästan) betalade. För att hålla koll på alla skattskyldiga, så gjorde man upp mantalslängder varje år. Dessa är en guldgruva för släktforskare. Som synes ovan, så var vissa personer befriade från Mantalsskatt. De som arbetade i stallarna på kungsgården i Dalby var skattebefriade, men inte deras hustrur och barn (över 15 år).

 

1771-11-28

(Modernt typsnitt)
Den 12 December om förmiddagen, blifwer uppå Kongsgården Dalby i Skåne Auction hållen uppå en del så äldre som yngre til Kongl. Stuteriet hörande Hingstar, Sto, Hästar och Folar, som å stället förut kunna beses.
Inrikes Tidningar

 

1773-06-05

(Modernt typsnitt)
Till allmän underrättelse kundgöres, at den 28 nästkommande Junii, genom offentlig Auction til den mästbjudande försäljes på Kongsgården och Kongl. Stuteriet Flyinge och Dahlby uti Skåne, et stort antal goda, samt äldre och yngre Hingstar, Wallackar och Stoen,
Dagligt Allehanda

 

 


 

1784-1800: Erik Ludvig Toll

1799-02-15

Stockholm, den 15 Februarii.
Fortsättning av de till Allmänna Brandförsäkrings-Directionen inkomne, och sist den 6 Februarii uti Inrikes Tidningen införde Wärderingar.
N:o 3157 Åbyggnaderna å Kungsgården Dalby uti Malmöhus län, Torna Härad och Dalby Socken, under Öfversten och Riddaren C. L. Tolls disposition;
Inrikes Tidningar.

 


 

1805-1813: David Gustaf Frölich

 

1813-05-15

På Fliinge och Dahlby Kungsgårdar finnes till salu godt sädeskorn, mot billigt pris.
And. Grandelius.
Lunds Weckoblad.

 

1813-11-25


Till hågade speculanters underrättelse meddelas, att Fliinge och Dahlby Kongsgårdar komma för instundande år att bortarrenderas antingen i afdelte termer eller under ett utrop hwarje gård, med eller utan begagnande af hofwerierne, allt efter som för stuteri inrättningen beträdes finnes förmånligast; kunnandes om arrendewilkoren erhållas uplysning på Lands-Contoret i Malmö, äfwen som dag till auctionen framledes warder allmänneligen kungjord.
Lunds Weckoblad.

 

1813-12-20


Auctioner.
Uppå Kongl. Maj:ts Nådiga Förordnande den 7 i denna månad har Kongl. Kammar Collegium härigenom skolat kungöra, att den 21 nästkommande Januarit klockan 12 på dagen komma Dalby och Flyinge Kongsgårdar, belägne i Malmöhus Län, genom öppen Auction så wäl i Kongl. Kammar Collegio, som å Lands Cansliet i Malmö att utbjudas till Arrende på 30 års tid, warandes beskrifning öfwer dessa Kongsgårdar, med allt hwad under Arrendet kommer att begrivas, jemte Project till Arrende Contractet, som utsätter willkoren för hugade bjudare, att tillgå både i Kongl. Kammar Collegit andra Province-Contor och å Lands Contoret i Malmö, der äfwen en hwar ärhållit, att af dessa handlingar taga afskrifter; och bör genast wid inropet den mestbjudande ställa till wederhäftigheten behörigen styrkt borgen af twenne löftesmän; hwilka borga en för begge och begge för en; för de fem första årens Arrendewillkor, så wid anbudet, som kommer att underställas Kongl. Majts Nådiga pröfning, skall kunna antagas. Stockholm den 13 December 1813.
Posttidningar


 

1814-1831: Axel Gustaf Gyllenkrok

1820-05-31. Lunds Weckoblad.

Ladufogden på Dahlby Kongsgår Jöns Åkassons hustru Ingri Åkas Dotter, död på Dahlby Kongsgård den 27 innewarande Maji, i en ålder af 52 år, 11 månader och 25 dagar; hwilket endast på detta sätt Slägt och Wänner tillkännagifws.

1831-09-03


Annonser.
Arrenderättigheten till lotten N:o 1 Dahlby Kungsgård jemte nuwarande Arrendators öfwerbyggnad, utbjudes på auktion Tisdagen den 13 September kl 11 förmiddagen. Denna egendom, belägen wid stora landswäge 1 mil från Lund, 2 mil från Malmö, är försedd med trädgård, Corps de logis, innehållande 9 boningsrum deraf 6 med gipstak och potugnar, kök, skafferi, källare och 4 handkamrar, nödige ladugårdshus, samt utgöres af 408 tunneland inägor och 221 tunneland betesmark, hwarutaf en del begagnas af Torpare, hwilka derföre utgöra äckor, dagswerken och gifwa landtgille. Utaf åkren, hwilken är indeld i cirkulation, besås i höst 39 tunneland med råg, 86 tunland höstköras till wårsäd och potatoes. Arrendet utgöres in natura, deraf säden lefwereras till Stuterimagasinet på Fliinge, 1 mil från Dahlby. Hö och halm deremot utfodras på gården. Öfrige onera äro obetydlige.  Tillträdet af egendomen sker den 14 Mars nästa år. Corps de logis får emottagas genast, och kan foder till wagnshästar och några kor utom det nödiga wårfodret derjemte erhållas för wintren. Närmare upplysning och nödige handlingar äro alla dagar på stället att tillgå, för hågade spekulanter.

Helsingborgsposten

 


 

1831-1838: B Nilsson

 

1838-03-17I anseende  till h:r Capitain B. Nilssons afflyttning från Dahlby Kungsgård, försäljes derstädes genom offentelig auktion, Tisdagen den 27 dennes kl. 10 f. m., Oxar, Kor, Ungkreatur, Wagns- och Arbetshästar, Unghästar hwaraf 3:ne passande till Remonter, 300 st Får af dels ren, dels blandad race, 1 st. täckt Wagn, 2 st Holsteinarwagnar, ett Bränneri, hwartill hörer en ny koppar-laggpanna om 170 kannors rymd, Bränneriredskap om 53 kannors rymd, med klar-aparat, mäskwärmare och slang, 5 st mäskekar för 6 tunnor m. m., ett Tröskwärk af jern med qvarn, Möbler, Gångkläder, Husgerådssaker m. m. Kände säkre köpare lemnas anstånd med betalningen för skeende inrop til den 24 nästkommande Oktober, då de till undertecknad erlägges, wid påföljd af 6 procent ränta från auktionsdagen, om sådant försummas. Mat och hästfoder erhålles på stället mot betalning.
Lund den 15 Mars 1838.
P. O. Nilsson.
Malmö Tidning

 


 

1838-1843: E von Essen

 

1843-09-23


Annonser
Auktioner:
I Anseende till aflyttning från stället, låter Herr E. von Essen å Dahlby Kungsgård, genom Auktion som förrättas Tisdagen de 10:e instundande Oktober kl. 9. f.m. försälja: Arbets-Hästar, Föhlston, Unghästar och Föl af Flyinge race, 2:ne Tjurar, 12 st. Kor och Qwigor af Engelsk och Hollänsk race, 3 st. Baggar, och omkring 50 st. Tackor af Soutdovns race, en del Swinkreatur, Tyska Fyrspans och Arbetswagnar, Plog och Åkerredskap deribland Enelska plogar och koppelharfwar, Seldon, Gångkläder, 5 á 6 famnar sågad och huggen års gammal Bokwed, Jern och Trädwaror samt 100 Tunnor Potäter m. m. - Säkre och kände köpare lemnas 3:ne månaders betalningsanstånd och skulle liqwid å förfallodagen uteblifwa komma inrops beloppen att förräntas. Om mat och hästfoders erhållande på stället emot betalning, är föranstaltadt. Dahlby den 21 September 1843.
C. Holmgren
Krono Länsman

Skånska Correspondenten

 


 

1851-1866: P. M. Bager

1864-10-07


Landstinget för Malmöhus län har utvecklat en otrolig werksamhet med att nedsätta komitéer. Sålunda fick äfven frågan om en wägbyggnadsfond en kommité, och det påstås till och med att en landstingsman önskat en kommité för utrönande om landtbrukare bager i Dahlby borde för uteblifvande bötfällas till 2 rdr riksmyntsedlar!
Folkets Tidning

 

1866-02-17


Utbjudes Arrendera.
Återstående arrenderätten till Dahlby Kungsgård kan få öfwertagas om snar öfwerenskommelse träffas med innehafwaren.
Snällposten

 

1866-03-13


Auktion.
I anseende till afflyttning från orten låter Herr P. M. Bager å Dahlby Kungsgård, genom auktion som förrättas Tisdagen den 20 dennes, försälja unghästar och ungboskap, får och swinkreatur, wagns- och åkerredskap, möbler, seldon, 3:ne större stackar huggen torr bokwed, bränntorf, gagnswirke af bokeplantor, jern och träwaror samt spannmål och potäter m. m. För att kunna medhinnas på dagen, börjas auktionen kl. 9 f. m., och lemnas betalningsanstånd till den 1 instundande Oktober. Dahlby den 9 Mars 1866.
Carl Holmgren.
Folkets Tidning

 


 

1866-1904: Johan Leche

 

1890-12-10

Tidningen Lund

 

1892-07-08

Tidningen Lund

 

1892-07-11

Tidningen Lund

 

1892-04-10

Sydsvenska Dagbladet

 

 

1893-06-19

Tidningen Lund

 

 

1898-07-09

Skånska Dagbladet

 

 

1898-07-13

Skånska Dagbladet

 

1904-04-11

Sydsvenska Dagbladet

 


 

1904-1934: Herman Wendt

 

1899-10-26

Hörbyposten

 

 

1901-03-19

Sydsvenska Dagbladet

 

 

1904-04-11

Sydsvenska Dagbladet

 


 

1980-2016, Dennis Jeppsson

 

1980-12-13

Sydsvenska Dagbladet Snällposten

 

 

1982-04-06

Sydsvenska Dagbladet Snällposten

 

 

1982-04-081982-04-21

Skånska Dagbladet

 

 

1982-04-26

Skånska Dagbladet

 

 

1982-06

 

 

 

1984-07-12

Skånska Dagbladet