Lite om Galgabacken och avrättningar i Dalby genom tiderna.

Här nedan kommer jag att samla de uppgifter och fakta, som går att hitta om avrättningsplatsen Galgabacken i Dalby.
Dessutom hittar du fakta om de avrättningar, som är gjorda i Dalby mellan 1724 och 1850.
Totalt har jag hittat 11 avrättningar med 13 avrättade.
Listan är kanske inte komplett, utan kan förändras efter hand.

Galgabacken.
I Dalby finns en minnessten placerad på en höjd, cirka 100 m från Dalbys fälad, men vem som reste minnesstenen är oklart. Men vid en arkeologisk utredning 2013, där man grävde sammanlagt 35 schakt med en total schaktlängd på 1640 m, påträffades inga lämningar som kunde sättas i samband med en avrättningsplats. Det enda man fann var ett fåtal lämningar från husbebyggelse. Så minnesstenen berättar om en avrättningsplats, men man kan inte bevisa arkeologiskt att en avrättningsplats funnits på platsen.

 

1726-04-26 Gunnela Andersdotter Barnamord Avrättad och bränd på bål

1726 d.26 Apr. Tißdagen, afrättades och båhlbrändes wid Dahlby, Qwinfolket Gunnela Andersdr ifrån Östra Odarslöf, för begångit Barnamord d.7 Martii, hon war 25 åhr gammal, war barnfödd i Burlöf Sochn, och hade tient i 9 åhr uthi Östra Odarslöf Byy.
 
Odarslövs dödsbok. Fakta hämtad från "Rötter".

 

1739-01-12 Christen Nilsson Tidelag Halshuggen o bränd på bål
Torna häradsrätt hade rannsakat och dömt över drängen Christen Nilsson, 21½ år, som inte bara i närvaro av vittnet hustrun Mätta Rasmusdotter inför kyrkoherden Tiliander, utan även för rätten frivilligt erkänt att han under sin tjänst hos rusthållaren Per Olofsson i Hardeberga på våren 1738 vid plogningstiden vid slutet av mars eller början av april månad, då han varit i stället, fattat syndiga tankar att med sin husbondes svartbruna sto begå tidelag. Han hade därför till den ändan tagit en råskorg ock klifwit uppå, men när han då war i högsta begrep att fullfölja sitt onda upsåt, ock jemwäl S: V: haft sin hemlighet utom byxorne, har matmodren Metta Rasmusdotter tillkommit, ock honom den gången ifrån giärningens fullbordande hindrat, ock strax efter andra gången warit ihop med berörde swartbruna sto, och enligit des otwungne bekiännelse, med det samma fullkommeligen ock i sielfwa wärcket sin otuckt bedrifwit och fullbordat [...]. Christen Nilsson dömdes därför av Torna häradsrätt (domen fastställdes av Göta hovrätt 1738 25/11) till att halshuggas och brännas på bål, samt att stoet med hwilket wederstyggelsen är bedrifwen även skulle dödas och brännas. Kyrkoherdarna Carl Tiliander och Johan Hedenskog intygar på avrättningsplatsen i Dalby den 12 januari 1739 att Christen Nilsson blivit halshuggen och bränd på bål samt att stoet dödats och uppbränts.
 
Malmöhus läns landskanslis arkiv. Fakta hämtad från "Rötter".

 

1749-08-11 Christen Nilsson Tidelag Halshuggen o bränd på bål

Hallshöggs och å Båhle Brändes på Dahlby Domplatts qwinfollket Kirstena Lars dotter från Karup, för det hon bedrefwit blodskam med sin Stiuf fader Pär Larson derstädes. 27 Åhr gammal.

Blentarps dödsbok. Fakta hämtad från "Rötter".

 

1753-01-13 Christopher Håkansson Dråp Halshuggen

1753 d: 13 Jan: utfördes Handskemakaren Christopher Håkansson, som warit boende wid Häckeberga [?], och der med ett drickeskrus ihielslagit sin Hustru: blef halshuggen, och afsides på kyrkogården begrafwen. Executionen skedde wed Dalby i Bara Härad.

Malmö slottsförsamlings kyrkobok. Fakta hämtad från "Rötter".


1753. Fredagen den 15 januari blef handsmakaren Christopher Håkansson ifrån Galtesjö huset halshugen för dråp på dess hustru och lagd i Dalby kyrkogård.

Genarps dödsbok 1753. Genarp (M) CI:3 (1751-1791) Bild 280 / sid 25

 

1756-11-03 Pehr Pehrsson Mord Halshuggen och steglad

1756 d: 1 Now: utfördes Bonden Pehr Pehrson ifrån Werpinge [Värpinge, S:t Peters Kloster, Lund] och blef d: 3 i samma månad wid Dahlby halshuggen och steglat, för det han har med en knif til döds stungit sin granne.1756. D 3 Nowemb blef beklageligen Pär Pärsson på No 2 i Wärpinge Justificerad wid Dahlby, neml: halshuggen och steglad, för begångit dråp på dess granne Pär Jönsson. dess ålder war 38 år. Herren Gud, beware nådeligen desse små föramblingars ledamöter för sådanna eller dylika faseliga missgärningar.

Sankt Peters Klosters dödbok 1756. Sankt Peters kloster (M) C:1 (1689-1806) Bild 307 / sid 292.

 

1775-07-13 Nils Ohlsson Wangberg Tidelag x

1775 d: 10 Julij utfördes drängen och Tidelagaren Nils Olsson Wangberg ifrån Räwinge, som blef d: 13 derpå följande Afrättad wed Dahlby, föd i Willand Härad och Wånga Socken, 19 År gammal. Efter egen betiennelse, haft med 6 Sto-Qreatur at beställa. Hans beredelse war ganska god och christelig.

Malmö slottsförsamlings kyrkobok. Fakta hämtad från "Rötter".

 

1803-02-09 Gustaf Hansson
Anders Persson
Knut Hansson
Mord
Mordbrand
Rånmord
Halshuggna och steglade

Dödsfångars suckar til Gud, förestälde uti christelig predikan, då drängarne Gustaf Hanszon och Knut Truedszon samt husmannen Anders Pehrszon skulle undergå dödsstraff för begångne grofwa miszgjerningar, hållen i Dalby kyrka, den 9: febr. 1803, af Wilhelm Faxe - - - Lund, 1803. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet.Alt folket, som dit gånget war, att se härpå, då de sett hade hwad där skedde, slogo de sig för sina bröst, och gingo hem igen. Förstäldt uti förmaningstalet, den 9 febr. 1803, på afrättsplatsen wid Dahlby, sedan fångarne: Anders Persson, Gustaf Hansson och Knut Truedsson, undergått dödsstraffet för begångne miszgerningar, hållet af Anders Hylander ... Lund 1803, trykt hos profess. dokt. John. Lundblad.(Från Libris, enl Eva Leksell) Avrättningarna omtalas också i Malmö slottsförsamlings kyrkobok 1745-1831: 1803 den 8 Februarii utfördes från Slottshäcktet härstädes mördarne och mordbrännarne, drängen Gustaf Hansson, Husmannen Anders Pehrsson och Gossen Knut Hansson från Sandby Sochn wid Lund, sedan ofwannämnde Gustaf Hansson, i samråd med Anders Pehrsson och Knut Truedsson, naten emellan den 9 och 10 September 1802 mördat sin husbonde och dessas wälgörare, Ladufogden Jöns Olsson och dess hustru Mätta Christensdotter på hemmanet Ryd, plundrat huset och detsamma förbrändt. De blefwo dagen derpå eller den 9:de Febr: uti Dahlby alla 3 halshuggna och steglade.

Bernt Blank. Fakta hämtad från "Rötter".


Onsdagen d. 9 blefwo drängarne =Knut Truedsson, på 19 året gammal =Gustaf Hansson, på 20 året, samt husmannen Anders Pehrsson på 28 året gammal, af Ryds och Sandby Socken på afrättsplatsen å Dalby Fälad för begångit mord, natten mellan d. 9 och 10 sistledna September å Ladufogden Jöns Olsson och dess hustru Mätta Christensdotter derstädes samt mordbränneri, halshuggna och steglade. Jesus beware i Nåde för så rysliga uppträden! Men lofwat ware hans nåd...

Södra Sandby dödlängd. Södra Sandby (M) CI:3 (1783-1809) Bild 1550 / sid 151.
 

 

1812-02-25 Mårten Bengtsson Politiska orsaker Hand avhuggen, Halshuggen och steglad

[25 & 27 februari 1812] Predikan öfwer Rom. 13:2. Hållen i Dahlby kyrka den 25 februari år 1812, då en af de brottsligaste wid skånska upproret, drängen Mårten Bengtsson från Bara, skulle undergå dödsstraffet, på högwederbörlig befallning till tryckning : lämnad af Anders P Gullander ... Lund, 1812. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet.(Från Libris, enl Eva Leksell) Om bondeupproret i Skåne 1811 finns en hel del skrivet, bl a en bok av några hembygdsforskare i Bara och Svedala 1811. Bondeupproret i Skåne, (Malmö 1991). Där framgår att flera dömts till döden men att det blev två som verkligen avrättas, nämligen ovannämnde Mårten Bengtsson och drängen Per Ottosson från Slimminge. I boken citeras en anteckning i Malmö slottsförsamlings kyrkobok året 1812: Den 24 Februari utfördes Drängen Mårten Bengtsson från Bara, och den 26 Febr. Drängen Pehr Ottosson från Slimminge, hwilka för upprorsbrott blifvit dömda att mista högra handen, halshuggas och steglas. (- - -) De blefvo bägge, dagen efter utförandet, aflivade, den förre vid Dahlby, den senare vid Wemmenhög.(Meddelat av Eva Leksell) Avrättningarna omtalas också i Malmö slottsförsamlings kyrkobok 1745-1831: 1812 den 24 Februari utfördes Drängen Mårten Bengtsson från Bara, och den 26 Febr: Drängen Pehr Ottosson från Slimminge, hwilka för upprorsbrott blifwit dömde att mista högra handen, halshuggas och steglas. Upproret hwari dessa visat sig mäst brottslige, hade uppkommit at ett straffbart sjelfsvåld, men til en del af förvilelse, vid tillfälle, då året förut, efter Kongl. Maj:ts Påbud, lottning skulle ske till anskaffande af nödigt Förstärkningsmanskap till Militären. Allmogen af flera Socknar här i Provincen, mäst af Frälsebönder och deras Drängar, samlade sig i bullersamma hopar och voro på flera ställen så våldsamma, att det för allmänna säkerhetens skull sluteligen blef en beklagelig nödvändighet, att svenskt blod måste flyta för svenska vapen i denna anars fredliga landsort. - Omkring 200, mer och mindre brottslige, voro på Slottet härstädes insatte, af hvilka några blefvo dömda till Fyrtio par spö och lifstids slafveri, en del till lindrigare kroppsstraff samt längre och kortare tids Fästningsarbete, och andra till fängelse vid vatten och bröd. M Bengtsson, en vacker yngling af 24 års ålder, visade en alfvarlig ånger öfver sit grofva brott och en utmärkt frimodighet i sina sista stunder. P Ottosson gjorde i början något motstånd, i tanke att derigenom kunna frälsa sig från döden, men sluteligen, när han såg att hopp om timmelig räddning förloradts. ärkände äfven han brottsligheten af sit förhållande och anropade Den Högstes barmhertighet. De blefvo bägge två, dagen efter utförandet, aflifvade, den förre vid Dahlby, den senare vid Wemmenhög.

Bernt Blank. Fakta hämtad från "Rötter".


Här finns en intressant artikel från historiesajten om denna avrättning: http://historiesajten.se/visainfobrott1.asp?id=41

Ytterligare en artikel från Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/2006-05-28/ursakt-for-massaker-i-klagerup

En teaterpjäs om slaget vid Klågerup och Mårten Svensson: http://home.swipnet.se/~w-81679/1811/sidaslaget.htm

En intressant video om Galgabacken, och speciellt om avrättningen av Mårten Bengtsson. Den är gjord av
Kenneth Persson år 2011: https://www.youtube.com/watch?v=KoQJzqR3j-c

 

1835-05-08 Anna Greta Lundblad Mord Halshuggen och bränd på bål

År 1835 den 7 Maj utfördes från Malmö Slottshäkte och följande dagen hallshöggs och brändes på bål vid Dahlby afrättsplats Smedhustrun Anna Greta Lundblad från Hellestad (Torna-Hällestad), 39 år gammal. Denna hustru hade genom en i många år forfarande syndasäkerhet och obotfärdighet varit en förargelseklippa för den församling hon tillhörde! Henes af naturen häftiga och illskefulla lynne hade fört henne til dryckenskap, otukt, hämdlystnad och trätgirighet. Hennes sista brott var mordet på hennes man, hvilket skedde genom en fil, som hon i vredesmod handlöst kastade på honom, likväl utan uppsåt att mörda. För denna ogerning blef hon dömd till döden, förmedelst högra handens afhuggning, hallshuggning och hennes kropps förbränning å bål. Efter gjord underdånig ansökan om nåd hos Konungen, vanns endast derå mildring, att hon befriades från högra handens afhuggning. Sedan hon under 6 veckor blifvit besökt och till det sista steget beredd af Slottspredikanten J L Hollenius, förmärktes hos henne en sådan sinnesförändring, att hon med den aldra största frimodighet och glädje gick döden i möte. I Dalby kyrka, hvarest hon, omgifven af sina 3 söner, med uppmärksamhet afhörde den uppbyggeliga predikan, som hölls af S M Adjuncten Ternström, undfick hon H. H. Nattvard, sedan skriftermålet för henne blifvit hållet af ofvannämnde Slottsprest, hvilken jemte Prebende Comministern Eckerbom [Johan Gustaf Eckerbom, prebendekomminister i Hällestad, Dalby och Bonderup 1834-1836], enligt henne under hela beredelsetiden framställda begäran, ledsagade henne till afrättsplatsen, hvarest hon med en ovanlig sjelsstyrka knäföll, och i sitt sista ögonblick högt wiskade Herre Jesu, anamma min anda.

Malmö slottsförsamlings kyrkobok. Fakta hämtad från "Rötter".

 

1845-08-22 Måns Andersson Mordbrand  
Drängen Måns Andersson. Begått mordbrand, dervid hans hafvande husmoder med 4 barn omkommit i branden. Måns Andersson kom från Puggängarna vid Lund (som enligt Svenska ortnamn ligger i Östra Torn socken). Han var 18 år gammal. Han avrättades i Dalby.

Malmö slottsförsamlings kyrkobok. Fakta hämtad från "Rötter".

 

1850-05-08 Nils Grahn Mord Halshuggen
Nils Grahn, dragon vid Skånska Dragonregementet, Torna skvadron. 30 år 4 mån och 24 dagar. Halshuggen på Dalby avrättningsplats.

Revinge dödsbok. Fakta hämtad från "Rötter".