(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 471, Dalby 14 o 18, Vattenberga.

  Före försäljning.    Ägarlängd.    Tidningsartiklar mm. 


Vattenberga på ett foto från c:a 1955 från Arkiv Digital.

Gården Vattenberga var ursprungligen en del av gården Bäckadals område. Vattenberga ligger precis söder om Bäckadal ute i västligaste delen av Dalby församling/socken. Se karta nedan:


På en modern flygbild, så ser man så nära gårdarna ligger:

 

Före försäljning.

 

1868 auktionerar änkan Bengta Persdotter ut den södra delen av Bäckadal. Bäckadals gård har samma år delats upp i 7 delar, där änkan Bengta får en del, och de andra sex delarna delas mellan hennes barn. Det "framtida" Vattenberga kommer att bestå av två av de sex delarna i södra delen.
1868-02-04. Folkets Tidning.

Arrende-Auktion.
Wid auktion, som förrättas på stället Fredagen d. 14 dennes kl. 12 på dagen låta wederbörande förmyndare på 2:ne års tid bortarrendera aflidne Åboen Per Johanssons omyndige barns egande fastighetsandelar, 283/1440-dels mtl af skattearbetshemmanet N:r 14 och 18 Dahlby, antingen gemensamt eller i lotter. Till berörde fastighetsandelar, som få tillträdas nästa fardag, lyda omkring 40 tunnland inägor och 30 tunnland utmark. Arrendewillkoren uppgifwas wid auktionstillfället. Lunnarp d. 1 Februari 1868.
Ola Nilsson. 

Vattenberga läggs ut igen, nu för försäljning. 1873 (3 år tidigare) står två av Per Johanssons barn (Karna och Ola) som ägare av det område, som är till försäljning. 1876 finns det "nya solida åbyggnader" på området. Troligtvis(?) är dessa byggda av barnen, för att göra gården mer attraktiv för försälning.
1876-01-04. Folkets Tidning.

Krono-sk-arbetshemmanet n:r 14 och 18 77/710 mtl Dahlby, inom socknen af samma namn och Torna Härad, med en ägowidd av cirka 26 Tunl. inägor af den mest bördiga beskaffenhet, och 10 Tunl. utmark, deraf hälften odlad och andra hälften lätt odlad, utbjudes härmed till salu helt eller i mindre delar för owanligt billigt pris, och på betalningswillkor efter köparens önskan. Å inägorna, som äro belägna nära intillallmänna landswägen, som löper från Dahlby till Lund, äro uppförda nya solida åbyggnader. Tillträdet får ske den  14 nästa mars. Närmare skriftligen eller muntligen af unertecknad. Kyrkheddinge den 2 januari 1876.
Ola Persson.
Adress Kyrkheddinge. 

Ägarlängd 1876 - 1944.

 

1876 - 1878.
Åbo Jöns Jeppsson, född 1849-09-01 i Bonderup.
Hustru Cecilia Persdotter, född 1848-10-11 i Dalby.
  Son Johan, född 1874-05-25 i Bonderup.
  Son Per, född 1875-08-28 i Bonderup.
  Son Nils, född 1878-04-10 i Dalby.

1878-05-17. Efter bara två år på gården Vattenberga, så flyttar Jöns Jeppsson med familj.
1879 - 1894.
Åbo Nils Olsson, född 1829-02-18 i Hardeberga.
Hustru Kjersti Svensdotter, född 1825-06-23 i Fjelie.

1894 - 1941.
Åbo/Hemmansägare/Kyrkvärd Pehr Pehrsson, född 1865-10-25 i Södra Sandby. Död 1946.
Hustru Karna Nilsdotter, född 1868-05-09 i Södra Sandby. Död 1922-07-05.
  Son Johan Albert, född 1895-07-15 i Dalby.
  Son Nils Albin, född 1898-02-09 i Dalby.
  Dotter Althea, född 1899-09-14 i Dalby.
  Dotter Mimmi Evelina, född 1901-05-07 i Dalby.
  Son Martin Signor, född 1903-02-22 i Dalby.
  Son Knut Torsten, född 1905-02-09 i Dalby.
  Dotter Signe Ingeborg, född 1905-02-09 i Dalby.
  Son Karl Ragnar, född 1907-06-26 i Dalby.
  Dotter Klara Margareta, född 1910-06-30 i Dalby. Död 1910-12-20.

Pehr Pehrsson (med h) var kyrkovärd i Dalby i många år, och hade ett stort inflytande i Dalby församlings arbete. Kyrkoherden-prosten Emil Lundblad, som var Pehr Pehrssons chef under många år, skrev dagbok under hela sin livstid, och nämde Pehr Pehrsson vid många tillfällen. De hade ofta ett mycket bra samarbete, men vid ett tillfälle skar det sig ordentligt. Emil Lundblad såg till att kyrkan/kryptan renoverades under 1940-talet, och att bl a de två ursprungliga nedgångarna till kryptan i Dalby togs fram, och att den större nedgången mitt i bakväggen på kyrkan sattes igen. Kryptan fick då tillbaka sitt ursprungliga utseende. Detta gillade INTE Pehr Pehrsson. Under de sista åren av sitt liv, så var kontakten mellan Pehr Pehrsson och Emil Lundblad "kylig".
Pehr Pehrsson dör 1946, och han skriver till sina barn att han inte vill att Emil ska jordfästa honom. Emil skriver om jordfästningen: "Sitter som en en gäst i kyrkan".
1941 -
Hemmansägare Nils Albin Pehrsson, född 1898-02-09 i Dalby. (Son till Pehr Pehrsson ovan).

 

Tidningsartiklar mm.

 

1878-05-17. Folkets Tidning.

Efter bara två år på gården Vattenberga, så flyttar Jöns Jeppsson med familj.

Fastighet till salu.
Skatte-arbetshemmanet n:o 14 & 18 77/720 mantal Dalby, hwartill hörer nya åbyggnader samt cirka 26 tunneland bördig åker och cirka 9 tunneland utmark, är till salu mot goda betalningsvilkor att tillträdas antingen genast med wexande gröda eller ock nästa fardag
(är en speciell dag, en eller två gånger om året, då man förr alltid flyttade). Widare underrättelse erhålles af undertecknad eller ock af egaren Jöns Jeppsson, boende på stället.
Dalby i Maj 1878.
A. G. Winberg.