(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 501, Dalby 11:2

Dalby 501 ligger just intill och söder om landsvägen mot Lund, strax utanför Dalby. På en bild från 1955, så ser gården ut så här:

 

Ägaren av Dalby 11:2, Nils Nilsson avlider och hans arvtagare lägger ut gården på auktion.
1858-02-13. Snällposten.

Genom auktion som förrättas å stället Thorsdagen den 25 i denna månad kl. 12 på dagen, låta sterbhusdelegarne, efter aflidne åboen Nils Nilsson i Dahlby, försälja Kronoskatte Arbets-hemmanet Nr 11 3/32 mantal derstedes, hwartill lyder ett ego-område af 15 tunnland inegor, bestående af swartmylla på mergelbotten, samt 13 tunnland dels uppodlad och dels ouppodlad utmark, äfwensom å egorna finnes goda åbyggnader, allt med tillträdesrätt den 25 förstkommande Mars - Köparen åligger vid klubbslaget prestera antaglig borgen för uppfyllande af äskande förbindelser, hwilka före auktionen blifwa tillkännagifne.
Dahlby den 13 Februari 1858.
J. J. Prawitz.


 

Fastigheten blev inte såld i mars månad, eller kanske någon protesterade. Ny auktion på Dalby 11:2 blir i juli 1858.
1858-06-23. Lunds Weckoblad.

Auktion:
Med Härads-Rättens dertill lemnade bifall i afseende på omyndiges rätt, kommer framlidne Åboen Nils Nilssons efterlemnade Skatte-Arbets-Hemman N:o 11 3/32 mant. Dahlby med derå wäxande gröda, genom auktion som förrättas på stället. Måndagen den instundande Juli kl. 11 f. m., att till den högstbjudande försäljas, och får egendomen genast tillträdas. betalnings- och öfrige wilkor uppgifwas före auktionens början och bör inroparen wid klubbslaget ställa proprie borgen för köpeskillingen. Dahlby den 22 Juni 1858.
Carl Holmgrén.


 

Den nye ägaren på Dalby 11:2 hittar ett borttappat stång (stång är ett längdmått på c:a 3 meter) järn under en resa och söker dess rätta ägare.
1860-02-01. Folkets Tidning.

Upphittadt.
På wägen från Malmö, emellan Sege och Kalinan, upphittades den 28 januari 1860 en stång jern, hwilken rätte egare kan, på beskrifning och emot intimationskostnaden, återfå hos åboen Ola Jönsson å n:o 11 Dahlby.


 

Ola Jönsson på Dalby 11 har gett sin svärmor "hydroelektriska giktkedjor", så hon fått synen åter. (Arents giktkedjor hjälper mot all slags värk, nedsatt hörsel, nedsatt syn osv. Ett mirakelmedel!!!)
1864-04-07. Snällposten.

Min Swärmoder Kjersti Larsdotter från Sjöstorp, som begagnat sig af en af Hr H. G. Arentsens patenterade Hydroelektriska Giktkedjor, till 8 Rdr Rmt, war nära på blind, så att hon icke kunde skymta ett tändt ljus, men efter 10 dagars begagnande af ofwannämde Giktkedja fick hon sin syn åter så att hon nu kan sköta sig helt och hållet sjelf, spinner och kardar; rekommenderas dessa Hydroelektiska Giktkedjor till allmänheten på det bästa. Lund & Sjöstorp den 6 April 1864.
Ola Jönsson, Åbo å N:r 11, Dahlby
Riktigheten af ofwanstående intygar.
Hans Jönsson, Åbo å N:r 1, Dahlby.