(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 671, Almedal

 

Hans Haraldsson flyttar till nuvarande Dalby 671 (Dalby 21:4) 1823. Framåt 1836 verkar ekonomin vara i brant utförsbacke, och han ansöker om konkurs.

 

Konkursansökan.
1836-03-02. Lunds Weckoblad.

Direktionen.
Åboen Hans Haraldsson i Dahlby har hos Domhafwandepå lagbehörigt sätt sökt att till sine Borgenärers förnöjande få all sin Egendom afstå; och i anledning häraf har jag bestämt sammanträde för bemälte Borgenärers hörande att äga rum inför Torna Härads-Rätt Fredagen d. 11 nästkommande Mars kl. 2 e. m. Ägande då Wederbörande, hwilkas rätt i ärendet är beroende, att tillstädeskomma och sin talan bewaka i den mohn Kongl. Konkurs Lagen d. 12 Mars 1830 utfäster. Dahlby Tingsställe den 29 Febr. 1836.

Klicka här för att se originalet:

 

1836-08-01, Post- Och Inrikes Tidningar.

 

Försäljning av Harald Haralssons  konkurs "massa", 1839.
1839-04-13, Malmö Tidning.

Genom auktion, som hålles å stället Måndagen den 22 i denna månad kl. Elvfa på dagen, försäljas Hans Haraldssons konkursmassas fastigheter, Krono-Skatte Hemmansdelarne N:r 33 1/16 m:tl och 15/64 m:tl  N:r 21 Dahlby med bördig jord och god åbyggnad. Tillträdet sker genast och köpewilkoren blifwa mycket förmånliga. Skulle mot förmodan antageligt köpeanbud icke göras, utbjudas hemmansdelarne på arrende till den 25 nästkommande Mars. Blifwande Köparen eller Arrendatoren bör wara försedd med behörigen godkänd borgen. - Efter begäran af H:r Advocatfiskalen Bruzelius, såsom tillförordnad Godman för Hans Haraldssons hustru, kommer hennes ägande 5/64 m:tl af ofwannämnde hemman N:r 21 Dahlby, att wid samma tillfälle försäljas; och blifwa köpewillkoren tillkännagifne wid auktionens början. - Till ofwannämnde auktion får jag härigenom kalla Hans Haraldssons och hustruns Borgenärer att sig infinna, derest de så nödigt akta. Hardeberga den 10 April 1839.
B. Håkansson.
Syssloman.

Klicka här för att se originalet: