(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby Söderskog

 

Tidningsurklipp, som handlar om Dalby Söderskog genom tiderna.

 

En lyckad, eller misslyckad rävjakt i Dalby Hage. (Beroende på om man är jägare eller räv!)
1858-03-31. Malmö Allehanda.

Lördagen en 13 dennes tillställdes af ungefär ett tjog jägare räfskall (rävjakt) å s. k. Dalby hagar, hwarest alltid funnits räfwar. En del bönder från orten infunno sig wid tillfället sjelfmant och erbjödo sin tjenst att deltaga i skallet, hwarunder 4 stycken större räfwar inringades, af hwilka den ene hade den lyckan att helskinnad smyga sig igenom, men de trenne öfrige måste deremot tillsläppa lifwet. Räfpelsarne blefwo efter jagtens slut bort auktionerade för 4 rdr 50 öre rmt (riksmynt) stycket, för hroilka (vilka) penningar graföl på aftonen dracks af kanaljernas banemän, med flera.


 

Stor utflykt från Lund till Dalby Hage. Över 200 personer. Musik sång och förfriskningar.
1860-07-21. Folkets Tidning.

Skogsparti. Ett antal af öfwer 200 personer, herrar och damer inom Lund, företogo i onsdags eftermiddag en resa till Dahlby hage, hwarest sällskapet på det lifligaste roade sig med dansar och lekar. Sällskapet war försedt med musik af Södra Skånska inf. reg. Borgerskapets sångförening afsjöng åtskilliga wackra sånger i skogen, och man fick höra flera särledes goda röster. Förfriskningar af flera slag, deribland en af hr Dahlgren på det förträffligaste arrangerad sexa, intogos, och efter en särledes angenämt tillbringad eftermiddag reste sällskapet till Lund straxt efter kl. 10 på aftonen.
 

Festen i Dalby Söderskog var mycket uppskattad! Nya utflykter önskas!
1860-07-21. Folkets Tidning.

Breflåda. Flera personer, som säga sig ha haft mycket roligt i Dahlby sistl. onsdag, ha i bref till redaktionen uttryckt sin tacksamhet åt borgerskapets sångförening och på samma gång önskat att sångföreningen måtte med det första arrangera ett nytt dylikt nöje.
- A. Sn! Den insända artikeln skall blifwa införd i tidningen så fort utrymmet det med gifwer. 

En vit bahytt har försvunnit under festen i Dalby Hage. (Bahytt: "damnackhatt med hakband")
1860-07-28. Folkets Tidning.

Förloradt.
En hwit bahytt förlorades å skogspartiet i Dahlby hage. Upphittaren torde mot wedergällning anmäla sig till boktryckeriet.
 

Ytterligare ett lyckat arrangemang i Dalby Hage. "Glada herrar swäfwade i dansens hwirflar med lätta lyckliga tärnor här öfwer gräsmattorna."
1861-07-10. Folkets Tidning.

Skogsparti. Lunds borgerskap hade sistl. måndags eftermiddag arrangerat ett skogsparti till Dahlby hage, hwari ett antal af omkring 200 personer utaf stadens herrar och damer deltogo. Medföljande musikkår utgjordes af gossar från Råby räddningsinstitut, hwilka af hr öfwerstekammarjunkaren och kommendören Gyllenkrok benäget tillätos medfölja, hwarigenom också kostnadsfri musik erhölls. I den wackra skogen tömdes en tacksamhetens skål, föreslagen af borgaresångföreningens lärare hr Lundborg, för de damer som skänkt sångföreningen den förut omnämda wackra och dyrbara fanan. I skogen omwexlades med sång, musik, dans och lekar. Glada herrar swäfwade i dansens hwirflar med lätta lyckliga tärnor här öfwer gräsmattorna. Dansen fortgick långt in på aftonen, och sångens och musikens toner klingade så skönt i den herrliga qwällens och naturens ljufwa swärmeri. - På wägen till och från skogen utgjorde wagnarnas antal några och fyrtio. 

En "tyllkrage" förlorades i dansens virvlar i Dalby Hage den 10:e juli.
1861-07-17. Folkets Tidning.

Wid skogs-partiet i Dahlby den 8 dennes förlorades en swart tyllkrage (tunt genombrutet tyg), för hwars tillrättafående lofwas wedergällning, om den inlemnas på Bülowska boktryckeriet. 

Lunds Gesällsångsförening gör utflykt till Dalby Hage.
1864-08-09. Folkets Tidning.

Gesällsångföreningen - nyligen bildad här i staden - gjorde i söndags efterm. en resa till Dahlby hage. Sångföreningen åtföljdes af musikkår. 

Lunds nya Arbetareförening gör utflykt till Dalby Hage --- som blir inställd!
1869-06-01. Folkets Tidning.

Lunds nya Arbetareförening.
Utfärd till Dalby hage.
Ordinarie sammanträdet å elem. lärow. sal är instäldt och i stället har styrelsen beslutat en utfärd till Dalby hage nästkommande söndag den 6 Juni. Arbetareföreningens medlemmar, som önska deltaga i denna utfärd och kunna förena sig i skjutslag och för sig anordna skjuts, behagade möta wid Östra tullen kl. 1 eftermiddagen.
Restauratör medföljer.
Då möjligen icke alla af Föreningens medlemmar kunna för sig anskaffa skjuts, torde de i närheten af staden, som ega hästar och wilja åtaga sig skjutsning, möta med hästar och åkdon wid Östra tullen kl. 1/2 1 e. m.
Blir wäderleken regnig inställes utfärden.
Lund den 31 maj 1868.
Styrelsen.
1869-06-04. Folkets Tidning.

Lunds nya Arbetareförening.
Den tillämnade utfärden till Dalby hage nästkommande söndag inställes till följd af den fortfarande kalla wäderleken.
I stället hålles nästk. söndag den 6 juni ordinarie möte å Elem. lärowerkets stora sal. Början sker kl. 6 på aftonen.
Lund den 3 Juni 1869.
Styrelsen. 

Sveriges konung, Karl XV, gör ett kort besök i Dalby hage på väg mellan Flyinge och Bäckaskog.
1870-07-22. Folkets Tidning.

Konungen reste i måndags från Helsingborg, icke direkt till Bäckaskog utan till Flyinge samt derifrån i tisdags till Bäckaskog, dit drottningen äfwenledes ifrån Danmark öfwer Helsingborg begaf sig i tisdags samt hwarifrån de båda i morgon lära återkomma till Helsingborg för att åskåda kapplöpningen derstädes om söndag.
Konungen gjorde under besöket å Flyinge äfwen en tur i Dalby hage och besåg stuteriets hästar derstädes. 

Lunds nya Arbetareförening erbjuder samlad utflykt till Dalby hage.
1874-06-12. Folkets Tidning.

Lunds nya Arbetareförening.
För de medlemmar af nämde förening som wilja deltaga i en utfärd till Dalby hage Midsommardagen, finnes teckningslista tillgänglig i Föreningens lokal. Teckningen afslutas Lördagen den 20 dennes. 

Hundramannaföreningen nr 6 i Lund tänker göra en utflykt till Dalby hage. (Hundramannaförening var en begravnings- och understödskassa).
1876-07-18. Folkets Tidning.

Hundramannaföreningen N:r 6.
De medlemmar i nämde förening, som önska göra en utfärd till Dahlby hage söndagen den 23 Juli, anmodas att anteckna sig hos styrelsen. Teckningen upphör fredagen den 21.
W. Engström. Bokbindare.
J. W. Berlin. Hökare.
Lund i Juli 1876.
Styrelsen. 

Hundramannaföreningen nr 2 i Lund tänker göra en utflykt till Dalby hage.
1881-07-19. Folkets Tidning.1881-07-26. Folkets Tidning.

Hundramannaföreningen n:r 2 gjorde i söndags en utfärd till Dalby hage och tillbringade der en angenäm dag.


 

Utfärd till Dalby hage med Lunds Arbetareförening.
1882-06-22. Folkets Tidning.


 

Utfärd till Dalby hage med Hundramannaföreningen nr 2.
1882-07-15. Folkets Tidning.1882-07-25. Folkets Tidning.

 

Dans i Dalby Hage 1885-05-03.
1885-04-28. Folkets Tidning.


 

Försäljning av Dansbanan i Dalby Hage.
1885-06-12. Folkets Tidning.

 

Dans i Dalby Hage 1885-06.
1885-06-23. Folkets Tidning.

 

Dans i Dalby Hage 1885-08-02.
1885-07-31. Folkets Tidning.

 

Kapplöpning mm i Dalby Hage 1885-08.
1885-08-05. Tidningen Lund.

 

Dans i Dalby Hage 1885-08-16 av en sextett.
1885-08-14. Tidningen Lund.

 

Kapplöpning i Dalby Hage den 6:e september 1885. Det blir beslysning genom bengaliska eldar och musiken framförs av en sextett.
1885-09-03. Nya Skåne.

 

Prins Eugén (Målarprinsen) besöker Dalby Hage under sin vistelse i Dalby 1887.
1887-07-28.  Folkets Tidning.

 


 

 

1988-03-10
Sydsvenskan

 


 

1988-10
Sydsvenskan