(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby Söderskog

Tidningsurklipp, som handlar om Dalby Söderskog genom tiderna.

1860-07-21


Skogsparti. Ett antal af öfwer 200 personer, herrar och damer inom Lund, företogo i onsdags eftermiddag en resa till Dahlby hage, hwarest sällskapet på det lifligaste roade sig med dansar och lekar. Sällskapet war försedt med musik af Södra Skånska inf. reg. Borgerskapets sångförening afsjöng åtskilliga wackra sånger i skogen, och man fick höra flera särledes goda röster. Förfriskningar af flera slag, deribland en af hr Dahlgren på det förträffligaste arrangerad sexa, intogos, och efter en särledes angenämt tillbringad eftermiddag reste sällskapet till Lund straxt efter kl. 10 på aftonen.
Folkets Tidning.

 

1860-07-21

Breflåda. Flera personer, som säga sig ha haft mycket roligt i Dahlby sistl. onsdag, ha i bref till redaktionen uttryckt sin tacksamhet åt borgerskapets sångförening och på samma gång önskat att sångföreningen måtte med det första arrangera ett nytt dylikt nöje.
- U. Sn! Den insända artikeln skall blifwa införd i tidningen så fort utrymmet det med gifwer.
Folkets Tidning.

 


 

1860-07-28

Förloradt.
En hwit bahytt förlorades å skogspartiet i Dahlby hage. Upphittaren torde mot wedergällning anmäla sig till boktryckeriet.
Folkets Tidning.

 


 

1861-07-10

Skogsparti. Lunds borgerskap hade sistl. måndags eftermiddag arrangerat ett skogsparti till Dahlby hage, hwari ett antal af omkring 200 personer utaf stadens herrar och damer deltogo. Medföljande musikkår utgjordes af gossar från Råby räddningsinstitut, hwilka af hr öfwerstekammarjunkaren och kommendören Gyllenkrok benäget tillätos medfölja, hwarigenom också kostnadsfri musik erhölls. I den wackra skogen tömdes en tacksamhetens skål, föreslagen af borgaresångföreningens lärare hr Lundborg, för de damer som skänkt sångföreningen den förut omnämda wackra och dyrbara fanan. I skogen omwexlades med sång, musik, dans och lekar. Glada herrar swäfwade i dansens hwirflar med lätta lyckliga tärnor här öfwer gräsmattorna. Dansen fortgick långt in på aftonen, och sångens och musikens toner klingade så skönt i den herrliga qwällens och naturens ljufwa swärmeri. - På wägen till och från skogen utgjorde wagnarnas antal några och fyrtio.
Folkets Tidning.

 


 

1864-08-09

Gesällsångföreningen - nyligen bildad här i staden - gjorde i söndags efterm. en resa till Dahlby hage. Sångföreningen åtföljdes af musikkår.
Folkets Tidning

 


 

1885-04-28
Folkets Tidning

 


 

1885-06-12
Folkets Tidning

 


 

1885-06-23
Folkets Tidning

 


 

1885-07-31
Folkets Tidning

 


 

1885-08-05
Tidningen Lund

 


 

1885-08-14
Tidningen Lund

 


 

1885-09-03
Nya Skåne

 


 

1887-07-28
Prins Eugén (Målarprinsen) besöker Dalby Hage under sin vistelse i Dalby 1887.

Folkets Tidning

 


 

 

1988-03-10
Sydsvenskan

 


 

1988-10
Sydsvenskan