(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby Tingshus

 

Det finns många beskrivningar och berättelser om Dalby Tingshus och alla rättegångar som har förekommit under dess tak.
På den här sidan ska jag koncentrera mig på de papper, bilder och tidningsurklipp, som finns om Tingshuset, från det att det byggdes, 1783, tills dess att den andra våningen byggdes på, år 1906.

 

Det finns en fantastisk teckning från just 1783, på hur det nya Tingshuset skulle se ut, och ritningar på rummen.
För tydlighets skull, så har jag delat bilden i tre delar.
1783 

År 1874 har kronofogdekontoret beslutat att det ska göras en tillbyggnad till Tingshuset. Dessutom ville man ha gjort en del reparationer. Troligtvis blev det inte något av denna reparation och tillbyggnad, eftersom det bröt ut en storbrand i Dalby 3 månader senare, då hela Gästis försvann och tingshuset blev brandskadat (se nedan).
1874-11-20. Sydsvenska Dagbladet. 

Den 4:e mars 1875 är en "minnesvärd" dag i Dalby. Denna dag utbröt en brand på Dalby Gästgivaregårds vind. Branden spred sig mycket hastigt och hela gästgivaregården med alla logar och stall försvann i lågorna. Två andra stora gårdar försvann också helt och hållet. Tingshuset, som stod mitt i elden, klarade sig rätt bra, eftersom hela byggnaden var av sten. "Ena tingshusbyggnaden" brann upp. Den byggnad låg där nu dagens "polishus" ligger.
1875-03-05. Sydsvenska Dagbladet.

Stor eldsvåda i Dahlby. Sistl. gårdag kl. 7 3/4 utbröt eldswåda i Dahlby gästgifwaregård, der elden först wisade sig på boningshusets wind. Snart stod hela den stora gästgifwaregården i lågor, och dessa famnade straxt derpå landtbrukarne Christen Jönssons och Nils Nilssons stora hemmansåbyggnader, ena tingshusbyggnaden och flera enskilda hus, så att nu 17 skorstenar stå ensamme qwar på platsen för ödeläggelsen. Elden spred sig så hastigt i halmtaken att man icke lyckades rädda mycket af husens möbler m. m., och det war med stort beswär man lyckades rädda kreaturen. Sjelwa tingshuset står qwar. Gästgifwaregård och hemmansåbyggnader woro brandförsäkrade, men egarne göra dock stor förlust. 

Kronofogdekontoret i Lund är snabbt ute och begär in hugade spekulanter för att bygga upp ett nytt hus sidan om Tingshuset. Det gamla brann ju ner vid den stora branden i Dalby den 4:e mars samma år. Det hus, som kommer att byggas upp, är det som vi senare kommer att kalla för "Polishuset".
1875-05-21. Folkets Tidning.

Entrepenad-Auktion.
Genom entreprenadauktion, som förättas å Dahlby tingsställe Lördagen den 5 nästa Juni kl. X f. m., kommer att till hugade spekulanter utbjudas uppförandet af en ny byggnad i stället för den nedbrända södra tingshusbyggnaden. Kostnadsförslag uppgående till 8,000 kronor finnes tillgängligt hos undertecknad och bör en blifvande entreprenör wara bredd att wid klubbslaget ställa wederhäftig borgen för såväl arbetets fullgörande som det förskott å byggnadssumman han kan komma att uppbära.
Lund i Kronofogdekontoret den 15 Maj 1875.
J. L. Theorin. 

Taket på Tingshuset behöver läggas om. Jobbet läggs ut på entrepenad till "minstbjudande".
1882-09-26. Folkets Tidning.


 

Stensättning på Dalby tingsgård ska göras. Jobbet läggs ut på entrepenad till "minstbjudande".
1883-05-11. Folkets Tidning.


 

 

Tingspredikan på Dalby Tingshus.
1884-01-18. Folkets Tidning.


 

 

Tingshuset ska repareras och få nytt möblemang.
1885-07-17. Folkets Tidning.