(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby kyrka och dess kyrkoherdar

 

Samuel Guthman. 1755 - 1764.
Petrus Munck. 1765 - 1772.
Johan Jacob Hellman. 1772 - 1778.
Samuel Lemchen. 1778 - 1784.
Carl Johan Eberstein. 1789 - 1795.
Christian Wåhlin. 1795 - 1808.
Eric Hallenborg. 1808 - 1825.
Bengt Jacobsson Bergquist 1826 - 1847
Ebbe Gustaf Bring 1848 - 1851

Anton Niclas Sundberg 1852 - 1858
Wilhelm Flensburg 1859 - 1862
Carl Olbers 1863 - 1879

 


 

Samuel Guthman. 1755 - 1764.

Samuel Guthman var kyrkoherde i mellan åren 1755 - 1764.
I Lunds Stifts Herdaminnen om honom står det bl. a:
"De nio år han var pastor i Hellestad och Dalby woro oroliga genom hans ständiga trätor med hustru, medhjelpare och åhörare."
1754-03-11. Posttidningar.

(Modernt typsnitt)
Hospitals Predikanten Samuel Guthman har erhållit Hellestads, Dahlby och Bonderups Pastorat i Lunds,...

 


 

Petrus Munck. 1765 - 1772.

Petrus Munck var prebendepastor i pastoratet mellan åren 1765 - 1772. Han blev så småningom biskop i Lund. Han satt i riksdagen vid två tilfällen och var mycket god vän med kung Gustav III.

1765-01-24. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Theologie Adjuncten och Kyrkoherden Magist Petrus Munkh, Probst öfwer Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar.

 

1765-06-17. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Wigde i Landsorten äro:
Primarie Theol. Adjuncten wid Academien i Lund, samt Probsten och Kyrkoherden wid Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar Magister Peter Munck och Jungfru Anna Christina Bring, Dotter af Probsten och Kyrkoherden Magister Jöns Bring, wigde den 24 Maji uti Uusåhs Probste-Gård.
(Kommentar)
Peter Muncks första hustru, Anna Christina Bring, dog drygt 20 år gammal 1767 i: "en longwarig andetäppa följande swår och hetsig sjukdom".

 

1769-10-30. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Första Theologie Adjunkten wid Kongl. Academien i Lund, samt Probsten och Kyrkoherden wid Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar Doctor Peter Munck och Mademoicelle Ulrica Eleonora Roseen, en Dotter af Medicinä Professoren och Assessoren i Collegio Medico Doctor Eberhard Roseen, wigde i Lund den 13 Oktober.
(Kommentar)
Peter Muncks andra giftermål.

 


 

Johan Jacob Hellman. 1772 - 1778.

Johan Jacob Hellman var prost och kyrkoherde i pastoratet mellan 1772 och 1778.
1775-01-30. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Wigde i Landsorterne:
Theologie Adjuncten wid Kongl. Academien uti Lund samt Probsten och Kyrkoherden i Hellestad, Dalby och Bonderups Församlingar, Doctor Joh. Jac. Hellman, och Jungfru Dorothea Elisabeth Bager, en Dotter af handelsmannen Bager i Landscrona, wigde i sistnämnde Stad d. 22 Jan.

 

1776-03-14. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Uti Facultate Theologica.
Johan Jacob Hellman C. C. Theol. Doctor Fac. Adjunct. Ordin. Probst o. Kyrko.H. öfwer Hellestads, Dahlby o Bonderups Församl. anbjuder des färdiga och trogna tjenst uti de delar af Studio Theologico, som han finner för sina Åhörare blifwa behageligast.

 


 

Samuel Lemchen. 1778 - 1784.

 

Samuel Lemchen var kyrkoherde i pastoratet 1778 - 1784, prost blev han 1779.
1777-11-26. Lunds Weckoblad.


(Modernt typsnitt)
Sedan Consist. Academicum hos Hans Excell. Illustr Cancellarium ödmukeligen föredragit Theologiae Adjuncten Herr Doctor J J Hellsmans ansökning at er jure Optionis nu med d 1. tillstundande Maji få tilträda Husie o. Skreflinge Pastorat efter Theolog Profess. Herr Doctor Hefflen och at således Theol. Adjuncten Herr professoren Samuel Lemchen kommer at tillträda Hellestad, Dahlby och Bonderups Pastorat, har Hans Excellence samma ansökning till alla delar behagat bifalla.

 

1783-07-30. Nytt Och Gammalt.

(Modernt typsnitt)
Den 21 dennas afsomnade uti Dahlby, efter några dagars häftig sjukdom, Comministern wid denna samt Hellestad och Bonderups församlingar herr Arvid Dahlquist.
(Kommentar)
En komminister är/var en biträdande präst i en församling. Arvid Dahlquist var bara 30 år när han dog i "okänd sjukdom".

 


 

Carl Johan Eberstein. 1789 - 1795.

Carl Johan Eberstein var prost och kyrkoherde i pastoratet 1789 - 1795. Blev 1813 biskop över Gotlands stift.
1790-08-25. Nytt Och Gammalt.

(Modernt typsnitt)
Vice Härads-Prosten Mag. Joh. B. Strutz är den 11 dennes förordnad til Härads-Prost öfwer Bara Härads Contract och s. dag är Theol. Adjuncten samt Kyrkoh. wid Hellestad, Dahlby och Bonderups församlingar Mag. Carl Joh. Eberstein förordnad till Prost öfwer berörde Församl.

 


Christian Wåhlin. 1795 - 1808.

Christian Wåhlin var prost och kyrkoherde i pastoratet 1795 - 1808. Wåhlin var, för sin tid, en mycket modern präst. Han vurmade för upplysningen och blev efter hand en förmögen och välnärd präst. Han blev med tiden väldigt fet, och det finns en hel del lustiga anekdoter om honom.
1795-12-16. Nytt och Gammalt.

(Modernt typsnitt)
Till Prost öfwer Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar har Hans Högwördighet Herr Biskopen utnämnt Theoligiä Adjuncten Magister Christian Wåhlin.

 


 

Eric Hallenborg. 1808 - 1825.

Eric Hallenborg var prost och kyrkoherde i pastoratet 1808 - 1825.
1808-12-07. Nytt Och Gammalt.

(Modernt typsnitt)
Under den 23 i sistlidne November månad, har Hans Exellence, Riks-Drotsen, Acad. Cancelleren m. m .Högwälborne Herr Grefwe C. A. Trolle Wachtmeister utnämnt och förordnat S. Theol. Licentiaten och Docenten Eric Hallenborg att wara andra ord. Theolog Adjuncten wid härwarande Kongl. Academie samt tillika Kyrkoherde wid Hellestad, Dahlby och Bonderups församlingar.

 

1824-02-21. Argus Den Iv

 

1825-09-06. Post- Och Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Till den, genom Förste Theolog. Adjuncten, Tholog. Licentiaten, Prosten och Kyrkoherden Magister E. Hallenborgs timade död, och derigenom skedd flyttning, ledigblifna Andra Theologie Adjuncturen wid härwarande Kgl. Academie åtföljande prebendepastorat Hellestad, Dalby och Bonderup, äga competente sökande att inom 56 dagar från denna dato, sina ansökningar hos härwarande Theologiska Facultet inlemna. Lund d. 18 Aug. 1825.
Efter befallning, B Js:on Bergqwist,
Theolog. Fac. Notarius.

 


 

Bengt Jacobsson Bergqvist 1826 - 1847

 

 

 

1827-06-06. Lunds Weckoblad

(Modernt typsnitt)
...tilläggande Eders Kongl. Höghet slutligen, beträffande Praebende Pastoratet Hellestad, att sedan Eders Kongl. Höghet, under den 1 sistl. December, utnämnt E. O. Seminarii Adjuncten Bergquist till Andre Theologiae Adjuncturen, med honom tillagd rättighet att i laga ordning tillträda nämnde dermed förenade Prawbende Pastorat, har Eders Kongl. Höghet ansett med detsamma böra förhållas på sätt hittill skett, nemligen, att inkomsterna för den tid Pastoratet stått ledigt, tillfalla Academiens Cassa, och att den utnämnde desamma tillträder, en månad efter dess fullmakts datum.

 

1830-09-01. Lunds Weckoblad.

(Modernt typsnitt)
Wigde.
Theol. Adjuncten, Prosten och Kyrkoherden wid Hellestads, Dahlby och Bonderups Församlingar, Mag:r Bengt Jakobsson Bergqwist och Enkefru Christina Maria Dahl, född Blomberg, wigde i Lund den 28 sistl. Augusti.

 

Nedan finns två "insändare", som behandlar orgeln i Dalby kyrka. Orgeln byggdes redan c:a 1818 av Carl Grönwall.  Skribenten nedan (det är nog samma person) är mycket kritisk mot Grönwalls "orgelbyggarwerk". Grönwalls orgel ersattes 1884 med en ny, som i sin tur ersattes med den nuvarande orgeln 1960.
1830-09-15. Lunds Weckoblad

(Modernt typsnitt)
Under mitt wistande i Skåne har jag haft tillfälle granska 3:ne Orgelwerk, neml. i Winslöf, Sallrup och Dahlby Kyrkor, alla tre byggda af en wid namn Grönwall, och kan jag undertecknad, under eds förbindelse, betyga att då dessa arbeten lära wara bland hans bästa, och dock så ytterst usla både i anseende till Bälgar, Mekanik, Wäderlådor och Pipor, att den sig såkallade Orgelbyggaren icke kan göra dugligt arbete, utan att Kyrkorna rent af därmed om fortare tid äro obelåtna och deras penningar bortkastade, så mycket mera som ingen laglig granskning af dertill wederbörande utsedd person lära på dessa Herr Grönwalls arbeten wara gjord, och hwilken Aprobation i alla de stift jag warit och byggt Orgelwerk ansetts nödig, och alltid förrättats af Organisten wid Stiftets Domkyrka. Lund den 19 Augusti 1830,
P. Z. Strand,
Kongl. Swensk priviligierad Orgelbyggare.

 

1830-09-15. Lunds Weckoblad(Modernt typsnitt)
(Insändt)
Utan att wara hwarken Orgelbyggare eller Musikus, tror sig en läsare af Herr Grönwalls i sista Lunds Tidning infordra så till stil som sammansättning högst egna annonce, böra deröfwer lemna sina tankar. De som personligen känna H:r Strand, äro öfwertygade, att han icke af egennytta låtit införa sitt Orgelbyggarebetyg om Grönwallska Orglarnes oduglighet, ty då han har i östra delen av Swerige tillräckligen många både större och mindre Orgelwerk att bygga, behöfwer han icke befara något intrång af en så beskaffad Orgelbyggare som H:r Grönwall, allt hitintills, wisat sig wara. Också har Grönwall i sitt besynnerliga sjelfförswar icke kunnat wederlägga en enda af de anmärkningar som blifwit gjorda emot hans trenne större Orglar, att hans mindre arbeten icke äro bättre, lärer hwarje kännare som sett och hört dem kunna intyga. Också har, efter hwad allmänt bekant är, ingen af dessa hans arbeten undergått wederbörlig granskning och approbation. Att denna skyldighet, som i författningarne tydligen föreskrifwes, icke af wederbörande blifwit iakttagen, wäcker hos mången förundran, då Kyrkornas penningar på detta särr utan någon controll eller föregången godkännande granskning blifwit förskingrade till arbeten, som inom kort tid fordrat reparartin, då densamma förrättats af Grönwall sjelf mot contant betalning, hwilket, för att förbigå andra exempel, skett med Dahlby Orgel, hwilkens reparation betalts med 50 R:dr Banco, utan att denna Orgel derföre är bättre än hwad H:r Strands under eds förbindelse afgivna intyg bewittnar. Troligen blir Orgeln i Skifarp en af Grönwalls bästa, efter densamma nyligen är reparerad af den i så många afseenden utmärkte H:r A. Larsson, hwars första Orgelwerk, som finnes i Ystads S:t Petri Kyrka och består av 10 stämmor, har både i anseende till bälgor, mekanik, wäderlådor och pipor blifwit efter den noggrannaste undersökning till alla delar godkänd af wederbörlig Approbateur. Härtill kommer, att H:r Larsson utan särskild betalning i flere år ansfwarar sina Orgelarbeten, hwilka, för att sluta af nyssnämnde werk, både till inre godhet och yttre prydlighet blifwa utmärkte, och för reqwirenterna mindre dyra, då han äfwen åtager sig mot nedsatt betalning att anskaffa allt hwad till läktare, structur, målning och förgyllning m. m. hörer. Sedan nu H:r Grönwall i öfwer 30 år begagnar den lyckliga conjucturen, att såsom den ende hwilkwn i Skåne befattat sig med Orgelbyggnad, så lemna mot god betalning sådane Orglar som gan sjelf utan widare approbation funnit låta riktigt, tyckes han numera böra lemna ett yrke, hwari han aldrig blifwit underwisad eller genom ett enda Orgelwerk, sådant som det i ystad nämnde, documenterat sin naturliga fallenhet eller genom täget studium förwärfwade skicklighet, och då han dessutom nuär mycket till åren och innehar en god lägenhet på landet som Organist och Klockare, behöfwer han wäl icke för utkomstens skull ytterligare befatta sig med fabricerande af Orgelwerk.
Opartisk.

 

1833-07-10. Lunds Weckoblad.

(Modernt typsnitt)
Wigde.
Undertecknad önskar jemt flera uppmärksamma åhörare, att H:r Doktor Bergquist behagade till trycket låta befordra den wackra och uppbyggeliga predikan å 5 Söndagen efter Trinitatis, som H:r Doktorn sist höll i Dahlby Kyrka.
Uppmärksam Åhörare.

 

1834-04-19. Malmö Tidning.


(Modernt typsnitt)
Malmö. Uti Dahlby har i denna weckan, sedan ett gammalt hus, som warit uppfördt i närheten af Kyrkomuren, nedrifwits och stengolfwet inuti detsamma uppbrutits, under ett derwarande lergolf funnits en gammal lerkruka hwaruti woro nerlaggde 238 st. större och mindre silfwermynt, wägande tillsammans 43 1/2 lod. Mynten woro slagna under Drottning Christinas, Carl XI och Carl XII samt Gustaf III Regering, och då desse senare icke tillhöra ett tidehwarf då man haft att befara sina ägodelars borttagande under oroligheter med utländska makter, synes det som någon gammal myntsamlare, hwilken icke frågat efter ränta eller welat att "glupska arfwingar skulle beskatta hans schatull" här förwarat sin blänkande skatt. Fyndet kommer, likmätigt författningarne, att hembjudas Kongl. Maj:t och Kronan, som troligtwis icke lärer inlösa mynten, då de icke höra till en äldre tid.

 


 

Ebbe Gustaf Bring 1848 - 1851

 


(Målning från 1856)
Ebbe Gustaf Bring verkade som kyrkoherde i Hellestads pastorat i endast 3 år. Han hade därefter en rad olika tjänster och blev till slut biskop i Linköping.

 

Ebbe Gustaf Bring utses som prost och kyrkoherde i Hellestads pastorat.
1848-03-09. Lunds Weckoblad.

På und. förslag till den här wid Univ. lediga Theologiae Pastoralis Professionen, med Hellestad, Dalby och Bonderups församlingars prebendepastorat, har Conf. Acad. under den 26 sistl. Febr. uppfört ende sökanden Theologiae Adjuncten härstädes Prosten och Kyrkoherden Magister Ebbe Gustaf Bring.

'

Vice-pastor C. N. Ahnfelt får förnyat förtroende i Pastoratet. Han bor i ett nybyggt hus (som han själv byggt) på nuvarande Sjöstorpsvägen 5.
1850-05-07. Öresundsposten

Förordnad: v. Pastorn Mag. C. N. Ahnfelt att fortfarande vara Praebende Komminister vid Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar.


 


 

 Anton Niclas Sundberg 1852 - 1858

 Anton Niclas Sundberg var kyrkoherde i vår församling under 6 år, 1852 - 1858. Hans bana gick efter detta "rakt upp". Domprost i Lund, biskop i Karlstad, ärkebiskop i Sverige, han ledde kröningen av Oskar II, och var tilltänkt att bli statsminister i Sverige.
Han var mycket folklig, och lär bl. a. ha sagt: "Näst gudlighet och sedlighet finns det inget värre än små snapsglas".

 

Anton Niclas Sundberg utses som prost och kyrkoherde i Hellestads pastorat.
1852-04-22. Post- Och Inrikes Tidningar.


'


 

Wilhelm Flensburg 1859 - 1862

 Wilhelm Flensburg blir bara kvar 3 år i Hällestads patorat. Han utnämndes till biskop i Lunds stift 1865 och var det till sin död 1897.

 

Wilhelm Flensburg utses som prost och kyrkoherde i Hellestads pastorat.
1858-07-05. Helsingborgsposten.

Stifts-Nyheter.
Tro- Huldhets och Embets-Ed aflades den 30 sistl. Juni af utnämnde Kyrkoherden i Hellestads, Dalby och Bonderups församlingars praebende pastorat Professoren och Prosten Mag:r W. Flensburg. 

Wilhelm Flensburg byter ut pastoratet i Dalby och Hellestad mot Uppåkra och Flackarp.
1862-06-24. Folkets Tidning.

Stifts-Nyheter.
Prebende-utbyte. Sedan teol. professorn wid universitetet i Lund, doktor W. Flensburg, anhållit att få utbyta Hellestads och Dalby församlingars prebendepastorat, hwilket han nu innehar, emot det genom teol. professorn doktor A. N. Sundbergs utnämning till domprost i Lund ledigblifna Uppåkra och Flackarps prebendepastorat; så har K. M:t, efter det consistorium academicum i Lund upplyst, att teol. professorn doktor H. M. Melin, hwilken är äldre professor än Flensburg, förklarat sig ej wilja begagna den honom tillkommande optionsrätt till sistnämnde prebendepastorat, och jemlikt kanslersembetets tillstyrkande, den 2 nästl. maj ifrågawarande ansökning bifallit. 


 

Carl Olbers 1863 - 1879

 Carl Olbers

 

Carl Olbers blir kyrkoherde i Hellestad, Dalby och Bonderups pastorat.
1863-04-02. Snällposten.

-Tro-, Huldhets- och Embetsed aflades den 18 dennes af Theologiae Professoren Kyrkoherden i Hellestads, Dalby och Bonderups församling C. Olbers.

 

Dalby kyrka behöver "ofördröjligen" en ny orgel. Men den får inte kosta för mycket!
1867-10-31. Snällposten.

I Dalby kyrka, Torna Härad och Malmö Län kommer att ofördröjligen uppföras en ny Orgel, för hwilken priset likwäl icke får öfwerstiga Tre Tusen Rdr Rmt. Orgelbyggare ega, att, inom instundande November månads utgång, inlemna förslag, åtföljdt af ritning och nödig beskrifning - till Pastors-Embetet - Lund, Hellestad och Dalby. Den gamle orgelen är till salu.