(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby kyrka och dess kyrkoherdar

 

Samuel Guthman. 1755 - 1764.
Petrus Munck. 1765 - 1772.
Johan Jacob Hellman. 1772 - 1778.
Samuel Lemchen. 1778 - 1784.
Carl Johan Eberstein. 1789 - 1795.
Christian Wåhlin. 1795 - 1808.
Eric Hallenborg. 1808 - 1825.

 


 

Samuel Guthman. 1755 - 1764.

Samuel Guthman var kyrkoherde i mellan åren 1755 - 1764.
I Lunds Stifts Herdaminnen om honom står det bl. a:
"De nio år han var pastor i Hellestad och Dalby woro oroliga genom hans ständiga trätor med hustru, medhjelpare och åhörare."
1754-03-11. Posttidningar.

(Modernt typsnitt)
Hospitals Predikanten Samuel Guthman har erhållit Hellestads, Dahlby och Bonderups Pastorat i Lunds,...

 


 

Petrus Munck. 1765 - 1772.

Petrus Munck var prebendepastor i pastoratet mellan åren 1765 - 1772. Han blev så småningom biskop i Lund. Han satt i riksdagen vid två tilfällen och var mycket god vän med kung Gustav III.

1765-01-24. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Theologie Adjuncten och Kyrkoherden Magist Petrus Munkh, Probst öfwer Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar.

 

1765-06-17. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Wigde i Landsorten äro:
Primarie Theol. Adjuncten wid Academien i Lund, samt Probsten och Kyrkoherden wid Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar Magister Peter Munck och Jungfru Anna Christina Bring, Dotter af Probsten och Kyrkoherden Magister Jöns Bring, wigde den 24 Maji uti Uusåhs Probste-Gård.
(Kommentar)
Peter Muncks första hustru, Anna Christina Bring, dog drygt 20 år gammal 1767 i: "en longwarig andetäppa följande swår och hetsig sjukdom".

 

1769-10-30. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Första Theologie Adjunkten wid Kongl. Academien i Lund, samt Probsten och Kyrkoherden wid Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar Doctor Peter Munck och Mademoicelle Ulrica Eleonora Roseen, en Dotter af Medicinä Professoren och Assessoren i Collegio Medico Doctor Eberhard Roseen, wigde i Lund den 13 Oktober.
(Kommentar)
Peter Muncks andra giftermål.

 


 

Johan Jacob Hellman. 1772 - 1778.

Johan Jacob Hellman var prost och kyrkoherde i pastoratet mellan 1772 och 1778.
1775-01-30. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Wigde i Landsorterne:
Theologie Adjuncten wid Kongl. Academien uti Lund samt Probsten och Kyrkoherden i Hellestad, Dalby och Bonderups Församlingar, Doctor Joh. Jac. Hellman, och Jungfru Dorothea Elisabeth Bager, en Dotter af handelsmannen Bager i Landscrona, wigde i sistnämnde Stad d. 22 Jan.

 

1776-03-14. Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Uti Facultate Theologica.
Johan Jacob Hellman C. C. Theol. Doctor Fac. Adjunct. Ordin. Probst o. Kyrko.H. öfwer Hellestads, Dahlby o Bonderups Församl. anbjuder des färdiga och trogna tjenst uti de delar af Studio Theologico, som han finner för sina Åhörare blifwa behageligast.

 


 

Samuel Lemchen. 1778 - 1784.

 

Samuel Lemchen var kyrkoherde i pastoratet 1778 - 1784, prost blev han 1779.
1777-11-26. Lunds Weckoblad.


(Modernt typsnitt)
Sedan Consist. Academicum hos Hans Excell. Illustr Cancellarium ödmukeligen föredragit Theologiae Adjuncten Herr Doctor J J Hellsmans ansökning at er jure Optionis nu med d 1. tillstundande Maji få tilträda Husie o. Skreflinge Pastorat efter Theolog Profess. Herr Doctor Hefflen och at således Theol. Adjuncten Herr professoren Samuel Lemchen kommer at tillträda Hellestad, Dahlby och Bonderups Pastorat, har Hans Excellence samma ansökning till alla delar behagat bifalla.

 

1783-07-30. Nytt Och Gammalt.

(Modernt typsnitt)
Den 21 dennas afsomnade uti Dahlby, efter några dagars häftig sjukdom, Comministern wid denna samt Hellestad och Bonderups församlingar herr Arvid Dahlquist.
(Kommentar)
En komminister är/var en biträdande präst i en församling. Arvid Dahlquist var bara 30 år när han dog i "okänd sjukdom".

 


 

Carl Johan Eberstein. 1789 - 1795.

Carl Johan Eberstein var prost och kyrkoherde i pastoratet 1789 - 1795. Blev 1813 biskop över Gotlands stift.
1790-08-25. Nytt Och Gammalt.

(Modernt typsnitt)
Vice Härads-Prosten Mag. Joh. B. Strutz är den 11 dennes förordnad til Härads-Prost öfwer Bara Härads Contract och s. dag är Theol. Adjuncten samt Kyrkoh. wid Hellestad, Dahlby och Bonderups församlingar Mag. Carl Joh. Eberstein förordnad till Prost öfwer berörde Församl.

 


Christian Wåhlin. 1795 - 1808.

Christian Wåhlin var prost och kyrkoherde i pastoratet 1795 - 1808. Wåhlin var, för sin tid, en mycket modern präst. Han vurmade för upplysningen och blev efter hand en förmögen och välnärd präst. Han blev med tiden väldigt fet, och det finns en hel del lustiga anekdoter om honom.
1795-12-16. Nytt och Gammalt.

(Modernt typsnitt)
Till Prost öfwer Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar har Hans Högwördighet Herr Biskopen utnämnt Theoligiä Adjuncten Magister Christian Wåhlin.

 


 

Eric Hallenborg. 1808 - 1825.

Eric Hallenborg var prost och kyrkoherde i pastoratet 1808 - 1825.
1808-12-07. Nytt Och Gammalt.

(Modernt typsnitt)
Under den 23 i sistlidne November månad, har Hans Exellence, Riks-Drotsen, Acad. Cancelleren m. m .Högwälborne Herr Grefwe C. A. Trolle Wachtmeister utnämnt och förordnat S. Theol. Licentiaten och Docenten Eric Hallenborg att wara andra ord. Theolog Adjuncten wid härwarande Kongl. Academie samt tillika Kyrkoherde wid Hellestad, Dahlby och Bonderups församlingar.

 

1824-02-21. Argus Den Iv

 

1825-09-06. Post- Och Inrikes Tidningar.

(Modernt typsnitt)
Till den, genom Förste Theolog. Adjuncten, Tholog. Licentiaten, Prosten och Kyrkoherden Magister E. Hallenborgs timade död, och derigenom skedd flyttning, ledigblifna Andra Theologie Adjuncturen wid härwarande Kgl. Academie åtföljande prebendepastorat Hellestad, Dalby och Bonderup, äga competente sökande att inom 56 dagar från denna dato, sina ansökningar hos härwarande Theologiska Facultet inlemna. Lund d. 18 Aug. 1825.
Efter befallning, B Js:on Bergqwist,
Theolog. Fac. Notarius.