(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Kronedal 591

Kronedal ligger, som alla vet(!), söder om vägen mot Malmö. Det är (var) en stor gård och den största i Dalby socken, efter Kungsgården.
Flygfotot nedan är från c:a 1955 (Arkiv Digital).

Marken (som förresten är väldigt bördig, klass 9 av 10) tilldelades egentligen Gästgivaregården vid storskiftet strax innan år 1800. Emellertid, så sålde gästgivare Giertz, som var gästgivare en kort tid runt 1795, alltihop till ryttmästare Cronsjöe, som i sin tur byggde upp gården.
Han namngav också gården.

 

Ägarlängd 1796 - 1882.

1796-1809.
Herr Löjtnant/ryttmästare Cronsiöe.
(Ogift).
1810-1811.
Professor Henric Engelhardt.
(Från Lund).

1811-03-06. (Tidningsurklipp). Försäljning av ärtor och vicker.
1812-1816.
Tullinspektör F. W. Davidsson, född 1775-09-10.
Hustru Anna Magd. Wilborg, född 1784-03-19.
  Dotter Christina Lovisa, född 1809-07-24.
  Dotter Helena Charlotta, född 1812-09-09.
  Son Jonas, född 1814-08-24.

1815-03-02. (Tidningsurklipp). Kronedals ägare tullinspektör Davidsson lägger ut Kronedal för försäljning och flyttar till Ystad.

1816-1838.
Handelsman/Kamerer Haquin Malmros, född 1782-11-26 i Malmö.
Hustru Frederica Elis. Frick, född 1788-11-26 i Malmö. Död 1827-05-25.
  Son Fredric, född 1808-11-26 i Malmö.
  Dotter Elisabeth, född 1811-06-16 i Malmö.
  Dotter Anna Catharina, född 1812-06-21 i Malmö.
  Dotter Charlotta, född 1813-09-05 i Malmö.
  Dotter Mathilda, född 1816-03-13 i Malmö.
  Son Lorentz Eberhard, född 1819-04-14 i Dalby.
  Dotter Emma, född 1821-08-17 i Dalby.
  Son Gustaf Jacob, född 1825-01-04 i Dalby.

1819-07-14. (Tidningsurklipp). Haquin Malmros säljer "wacker och wäl concerwerad Hwete" på Kronedal.

1838-03-10. (Tidningsurklipp). Malmros flyttar från Kronedal och genomför en stor auktion.

1838-1849.
Fanjunkare Joachim Giese, född 1795-10-16.
Hustru Else Johanna Finberg, född 1805-05-28. Död 1845.

1845-11-01. (Tidningsurklipp). Både avgående (Herr Lieutenanten Giese) och tillträdande (Herr Inspektor Hagman) arrendator samsas om en gemensam auktion.
1850-1854.
Inspektor Nils Hagman, född 1820-08-25 i Husie.
Hustru Mathilda. Jus. Car. Frick, född 1829-03-26 i Malmö.
  Dotter Magdalena Albertina Christina, född 1851-12-01 i Dalby.
  Son Per Gustav Axel, född 1852-10-20 i Dalby.
1854-1866.
Åbo Jacob Robert Christian Möller, född 1828-05-31. (Ogift).

1855-03-07. (Tidningsurklipp). Stigande priser på gårdar även på 1800-talet. Dalbygården Kronedal används som exempel.

1864-08-06. (Tidningsurklipp).1856 köper Jacob Robert Christian Möller gården. Han är ägare av Kronedal fram till 1866. Då flyttar han vidare till Tryde vid Tomelilla. 1864 i augusti gör han ett försök att sälja gården.
1866-1882.
Lantbrukare Georg J. Simmons, född 1839-05-27 på St Thomas (Västindien).
Hustru Julie Adele Nicoline Margaretha Hjardamaal, född 1839-08-30 på Satrup (Västindien).
  Son George Herrmann, född 1866-08-16 i Dalby.
  Dotter Marie Louise, född 1868-11-05 i Dalby.
  Son Charles Otto, född 1870-01-24 i Dalby.
  Son Einar Oscar, född 1874-02-01 i Dalby.
  Dotter Elisabeth Henriette, född 1875-05-04 i Dalby.
  Dotter Julie Sofie, född 1877-04-20 i Dalby.

1848. (Foto, daguerreotyp). Foto på Georg Simmons från c:a 1848.

1870-03-31. (Tidningsurklipp). Hingsten Hartell erbjuder sina tjänster på gården Kronedal.

1876-02-29. (Tidningsurklipp). Arrendator Georg Simmons tänker sluta med att föda upp får, och auktionerar ut allihopa.

1876-06-30. (Tidningsurklipp). George Simmons hjälper en av sina anställda med att söka nytt jobb. Schäfer är en person, som leder ett schäferi, dvs en byggnad eller gård, som sysslar med uppfödning av får!

1878-02-19. (Tidningsurklipp). George Simmons söker en fördräng till gården. (En fördräng leder och fördelar arbetet bland de övriga drängarna).

1878-03-01. (Tidningsurklipp). En statarlänga på Kronedals område, med fyra familjer inneboende, förstörs i eldsvåda. Ingen människa skadas, men byggnaden förstörs helt.

1878-08-30. (Tidningsurklipp). Ägarna på Kronedal har blivit av med en "swartblackig Råtthund med afskurna öron och swans". 

1879-03-04. (Tidningsurklipp). Kronedal säljer sprängd gråsten! 

1881-12-23. (Tidningsurklipp). George Simmons önska sälja egendomen Kronedal.

1882-01-31. (Tidningsurklipp). Ytterligare en annons om försäljning av Kronedal 1882.

1882-02-14. (Tidningsurklipp). George Simmons på Kronedal aktionerar ut sitt yttre lösöre, bl. a. 35 kor.

Det finns en fantastisk beskrivning på livet på Kronodal i Nicolai Gilles bok nr 16. Låna den på biblioteket!!!

 

1811-03-06. Nytt Och Gammalt.

Försäljning av ärtor och vicker.

Mycket goda Ärter och Wicker, tjenlige till utsäde, finnas på Cronodahl, straxt wid Dahlby, för 4 R:dlr Banco tunnan.


 

1815-03-02. Lunds Weckoblad.

Kronedals ägare tullinspektör Davidsson lägger ut Kronedal för försäljning och flyttar till Ystad.

Enskiftade Krono Skatte ograverade Hemmanet N:o 29 Dahlby, kalladt Kronedahl, med dertill lydande Skatte arbets hemmanet N:o 20 utbjudes till salu. Ägorne till desse hemman, så widt de innefatta åker och äng, äro sammandragne i ett enda skifte, men utmarken något afskiljd, dock sammandragen i en lott för bägge hemmanen, utom det en särskild löcka finnes till hemmanet N:o 29 till en del skogbewuxen, men, för öfrigt, utgörande åker, äng och betesmark. Egendomen är aldeles nybyggd och inredd för Ståndspersoner, jemte behöflig Ladugård. Tillträdet får ske genast efter köpets afslutande, med nedlagt wintersäde och inventarier, om köparen så åstundar. Af den köpeskilling, som betingas, får ena hälften innestå emot antaglig säkerhet, och andra hälften erlägges efter köparens beqwämlighet. Närmare underrättelse, om Egendomens beskaffenhet och köpewillkoren, erhålles hos vice häradshöfdingen Rådman Erensman.


 

1819-07-14. Lunds Weckoblad.

Haquin Malmros säljer "wacker och wäl concerwerad Hwete" på Kronedal.

Utmärkt wacker och wäl conserwerad Utsädes Hwete af 1818 års Gröda, som warit på gammal brukad åkerjord, försäljes på Cronodahl wid Dahlby af
H. Malmros. 

1838-03-10. Malmö Tidning.

Malmros flyttar från Kronedal och genomför en stor auktion.

I anseende till egendomens afträdande och afflyttning från orten, låter Herr Hof-Kammereran H. Malmros å Kronodahl af Dahlby Socken, genom öppen auktion Tisdagen den 20 och Torsdagen den 22 innewarande Mars månad, försälja: Hästar, Oxar, Kor, 1 wacker ung Tjur, omkring 100 st. Får af ullrik race, Swin, Gäss, Kalkoner och Änder, Möbler af alla salg, deribland en stor wacker Spegel och bord med slipad marmorskifwa, 2:ne Mahogeny Spelbord, wagnar, deribland en Berliner-wagn i godt stånd, 2:ne Holstinare, Släder, Seldon, Åkerredskap, en Billharf och en Risplog, en blå och en hwit bordservis af äkta Ostindiskt Porcellain, ett Fickur af guld, en större guldkedja, guldringar, hwaribland en stor wacker Juvelring; Duktyg, Gång- och Linkläder, Glas och kompositions Ljusstakar, Jern, Koppar och Tenn, Spannemål och Potäter samt Fläsk m. m. Säkre köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1 instundande Oktober, men de som då med liqvid uteblifwa få förränta sine inrop från auktionsdagen. Mat och förtäring blir att tillgå på stället. Dahlby den 5 Mars 1838.
Carl Holmgren,
Krono-Länsman.
 

1848. Foto.

Foto (daguerreotyp) på George James Simmons från c:a 1848. Fotot är troligtvis taget på Saint Thomas i Västindien. Bilden är kopierad från fotot nedanför. Personerna på den bilden är mamman Louise Fredrike Charlotte Simmons (gift med Abraham Simmons) och hennes 3 barn George, Oskar och Charles. Ön S:t Thomas var en dansk koloni och 1850 skickades de två älsta barnen till Danmark för skolgång.

 

1849-11-01. Lunds Weckoblad.

Både avgående (Herr Lieutenanten Giese) och tillträdande (Herr Inspektor Hagman) arrendator samsas om en gemensam auktion.

Genom auktion som förrättas å bortarrenderade egendomen Kronedahl i Dahlby Socken, Onsdagen den 7 i denna månad och börjas kl. 9 f. m. låta såwäl afträdaren Herr Lieutenanten Giese som tillträdaren Herr Inspektor Hagman försälja: hästar, oxar, kor, får- och swinkreatur, wagns- och åkerredskap, koppar, tenn, jern- och trädwaror samt betsade om målade meubler, äfwensom en del husgerådspersedlar m. m. För säkerhet kände köpare lemnas anstånd med inropens betalande till den 1 Mars nästa år, då liqwid erlägges till undertecknad såwida ränta från auktionsdagen will undwikas. Dahlby d. 1 Now. 1849.
Carl Holmgren. 

1855-03-07. Malmö Allehanda.

Stigande priser på gårdar även på 1800-talet. Dalbygården Kronedal används som exempel.

Egendomspris. Som tillägg till wår uppsatts i förra numret om egendomswärdet och det alltjemt stigande priset på jord kunna wi anföra att egendomen Kronedal i Dahlby socken 2 mil från Malmö med en areal af 100 tunnland goda inägor, 7 a 8 tld torparejord och cirka 70 tld skoglös fäladsmark såldes år 1816 för 19,000 Rdr, 1840 för 25,000 Rdr, 1853 för 50,000 Rdr och är nu i förra weckan såld för 62,000 Rdr, allti rgld. Under sista mellantiderna äro inga tillbyggnader eller förbättringar tillkomna och endast obetydligt dylikt under hela den omtalta tiden. Likwäl har denna egendom på 15 års tid stigit 148 procent i pris, utan att detta ändå anses för högt under närwarande förhållanden. 

1864-08-06. Snällposten.

1856 köper Jacob Robert Christian Möller gården. Han är ägare av Kronedal fram till 1866. Då flyttar han vidare till Tryde vid Tomelilla. 1864 i augusti gör han ett försök att sälja gården.

Genom friwillig auktion, som förrättas på stället Onsdagen den 31 i denna månad kl. 11 f. m., kommer till försäljning att utbjudas egendomen Kronodahl, eller Skattehemmanen N:ris 20 och 29 13/16 mantal Dahlby, belägen 1 mil från staden Lund och 2 mil från Malmö. Till egendomen, som är bebyggd för ståndspersoner med rymligt Corps de Logie och tillräckliga uthus, lyda omkring 180 tunneland jord, hwaraf 90 tunneland nymerglad (ung. nykalkad) åkerjord, 8 tunneland madäng (lågt liggande gräsbevuxen mark) samt 3 tunneland Trädgård och gårdstomt. Återstående 9 års arrenderätt till 266 tunneland jord, hwarav 140 tunneland nymerglad åkerjord, 26 tunneland madäng och 100 tunneland betesmark, kan få åtfölja köpet. Å egendomen som får tillträdas den 25 Mars nästa år, winterföder omkring 30 hästar, 70 fäkreatur, 30 får och 20 swin. Betalningswilkoren blifwa förmonliga och kunna lämpas efter en reel köpares beqwämlighet. Närmare upplysningar om egendomen och wilkoren för dess försäljning kunna erhållas af egaren Herr Rob. Möller på stället eller och hos herrar Frid & Möller i Malmö.
Dahlby den 5 Augusti 1864.
Carl Holmgren. 

1870-03-31. Lunds Weckoblad.

Hingsten Hartell erbjuder sina tjänster på gården Kronedal.


Hannoveranska (Hannoveranare = hästras från Tyskaland) Hingsten Hartell (grofbygd) betäcker på Kronedal wid Dahlby, på samma wilkor och emot samma betalning som Flyinge Stuteris Hingstar.
Kronedal i Mars 1870.
George Simmons. 

1876-02-29. Lunds Weckoblad.

Arrendator George Simmons tänker sluta med att föda upp får, och auktionerar ut allihopa.

Auktion å får.
Till följe af schäfferiets
(gård eller del av gård med fårskötsel) nedläggning, låter Herr patron Georg Simmons å Kronedal af Dahlby socken, genom auktion som förrättas på stället, Tisdagen den 21 nästinstundande Mars kl. 10 f.m., försälja 100 stycken moderfår med lam och 20 st. ungtackor af Oxfordsshire down race, samt 3 st. fullblodsbaggar af samma ras, äfwensom en del fårhäckar med krubbor. Säkre köpare lemnas anstånd med inropens betalande till den 2 Oktober innewarande år, men okände och mindre säkre betala genast efter klubbslaget eller wid anfordran. - Ränta beräknas å inropsbeloppet från auktionsdagen om liqwid wid förfallotiden uteblir.
Dahlby den 26 Februari 1876.
Carl Holmgrén.
 

1876-06-30. Sydsvenska Dagbladet.

George Simmons hjälper en av sina anställda med att söka nytt jobb. Schäfer är en person, som leder ett schäferi, dvs en byggnad eller gård, som sysslar med uppfödning av får!


 

1878-02-19. Folkets Tidning.

George Simmons söker en fördräng till gården. (En fördräng leder och fördelar arbetet bland de övriga drängarna).

I tjenst åstundas.
En ogift, ärlig, rask och duglig Fördräng sökes till wåren. Tiullförlitliga rekommendationer erfordras.
Kronedal pr Torna Dahlby.
George Simmons.


 

1878-03-01. Folkets Tidning.

En statarlänga på Kronedals område, med fyra familjer inneboende, förstörs i eldsvåda. Ingen människa skadas, men byggnaden förstörs helt.
Om man jämför två kartor över Kronedal, en från slutet av 1800-talet och en från början av 1900-talet, så är det två byggnader, som är försvunna på Kronedal. Kan det vara någon av dessa, eller båda två?
 

Eldswåda. En stattorparebyggnad å Kronodals egor i Dalby socken, hwilken byggnad beboddes af 4 hushåll, nedbrann sistl. söndags afton. En större del af lösöreboet blef lågornas rof. Dessutom innebrändes ett får med lamm. Af de i huset boende statkarlarne hade Lars Jönsson och Anders Nilsson sina lösören försäkrade i häradernas nya brandstodsbolag och Ola Persson sina i gamla bolaget, men den fjerde, Per Jönssons lösören woro icke försäkrade. Huset war försäkrat i nya bolaget. Huru elden uppkommit kunde ej utrönas.


 

1878-08-30. Folkets Tidning.

Ägarna på Kronedal har blivit av med en "swartblackig Råtthund med afskurna öron och swans". 

Förloradt.
En liten swartblackig Råtthund med afskurna öron och swans bortgick från Kronedal wid Torna-Dahlby Fredagen den 23 och torde emot ersättning aflemnas derstädes.


 

1879-03-04. Folkets Tidning.

Kronedal säljer sprängd gråsten! 

En del mindre och större dels sprängd byggnadsgråsten kan emot billigt pris få afhemtas på Kronodahls gård wid Dahlby.


 

1881-12-23. Folkets Tidning.

George Simmons önskar sälja egendomen Kronedal.


 

1882-01-31. Folkets Tidning.

Ytterligare en annons om försäljning av Kronedal 1882.


 

1882-02-14. Folkets Tidning.

George Simmons på Kronedal aktionerar ut sitt yttre lösöre, bl. a. 35 kor.

Stor lösöreauktion.
I anseende till annan egendoms öfwertagande och afflyttning från orten, låter Herr patron G. Simmons genom öppen och friwillig auktion, som förrättas å egendomen Kronodal i Dalby socken Tisdagen den 7:de och, om så påfordras, följande dag med början hwarje dag kl. 9 f. m., försälja hela sitt yttre lösörebo, bestående af 8 starka arbetshästar, 1 unghäst, 35 särledes goda mjölkkor, 2 tjurar, får swin, åker- och körredskap, ett tröskwerk med kastmaskin, diwerse andra åkerbruksmaskiner, en täckwagn, en s. k. holsteinerwagn, flere liggfjederwagnar, sängkläder, möbler, jernugnar m. m.; för säkre köpare lemnas betalningsanstånd till den 15 nästa Oktober.
Lund den 13 Februari 1882.
Efter uppdrag.
J. L. Theorin.