(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Kronedal 591

 

Försäljning av ärtor och vicker.
1811-03-06. Nytt Och Gammalt.

Mycket goda Ärter och Wicker, tjenlige till utsäde, finnas på Cronodahl, straxt wid Dahlby, för 4 R:dlr Banco tunnan.


 


 

Kronedals ägare tullinspektör Davidsson lägger ut Kronodal för försäljning och flyttar till Ystad. Köpare blir Haquin Malmros, som flyttar hit från Malmö.
1815-03-02. Lunds Weckoblad.

Enskiftade Krono Skatte ograverade Hemmanet N:o 29 Dahlby, kalladt Kronedahl, med dertill lydande Skatte arbets hemmanet N:o 20 utbjudes till salu. Ägorne till desse hemman, så widt de innefatta åker och äng, äro sammandragne i ett enda skifte, men utmarken något afskiljd, dock sammandragen i en lott för bägge hemmanen, utom det en särskild löcka finnes till hemmanet N:o 29 till en del skogbewuxen, men, för öfrigt, utgörande åker, äng och betesmark. Egendomen är aldeles nybyggd och inredd för Ståndspersoner, jemte behöflig Ladugård. Tillträdet får ske genast efter köpets afslutande, med nedlagt wintersäde och inventarier, om köparen så åstundar. Af den köpeskilling, som betingas, får ena hälften innestå emot antaglig säkerhet, och andra hälften erlägges efter köparens beqwämlighet. Närmare underrättelse, om Egendomens beskaffenhet och köpewillkoren, erhålles hos vice häradshöfdingen Rådman Erensman.


 

Haquin Malmros säljer "wacker och wäl concerwerad Hwete" på Kronedal.
1819-07-14. Lunds Weckoblad.

Utmärkt wacker och wäl conserwerad Utsädes Hwete af 1818 års Gröda, som warit på gammal brukad åkerjord, försäljes på Cronodahl wid Dahlby af
H. Malmros. 

Malmros flyttar från Kronedal och genomför en stor auktion.
1838-03-10. Malmö Tidning.

I anseende till egendomens afträdande och afflyttning från orten, låter Herr Hof-Kammereran H. Malmros å Kronodahl af Dahlby Socken, genom öppen auktion Tisdagen den 20 och Torsdagen den 22 innewarande Mars månad, försälja: Hästar, Oxar, Kor, 1 wacker ung Tjur, omkring 100 st. Får af ullrik race, Swin, Gäss, Kalkoner och Änder, Möbler af alla salg, deribland en stor wacker Spegel och bord med slipad marmorskifwa, 2:ne Mahogeny Spelbord, wagnar, deribland en Berliner-wagn i godt stånd, 2:ne Holstinare, Släder, Seldon, Åkerredskap, en Billharf och en Risplog, en blå och en hwit bordservis af äkta Ostindiskt Porcellain, ett Fickur af guld, en större guldkedja, guldringar, hwaribland en stor wacker Juvelring; Duktyg, Gång- och Linkläder, Glas och kompositions Ljusstakar, Jern, Koppar och Tenn, Spannemål och Potäter samt Fläsk m. m. Säkre köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1 instundande Oktober, men de som då med liqvid uteblifwa få förränta sine inrop från auktionsdagen. Mat och förtäring blir att tillgå på stället. Dahlby den 5 Mars 1838.
Carl Holmgren,
Krono-Länsman. 

Både avgående (Herr Lieutenanten Giese) och tillträdande (Herr Inspektor Hagman) arrendator samsas om en gemensam auktion.
1849-11-01. Lunds Weckoblad.

Genom auktion som förrättas å bortarrenderade egendomen Kronedahl i Dahlby Socken, Onsdagen den 7 i denna månad och börjas kl. 9 f. m. låta såwäl afträdaren Herr Lieutenanten Giese som tillträdaren Herr Inspektor Hagman försälja: hästar, oxar, kor, får- och swinkreatur, wagns- och åkerredskap, koppar, tenn, jern- och trädwaror samt betsade om målade meubler, äfwensom en del husgerådspersedlar m. m. För säkerhet kände köpare lemnas anstånd med inropens betalande till den 1 Mars nästa år, då liqwid erlägges till undertecknad såwida ränta från auktionsdagen will undwikas. Dahlby d. 1 Now. 1849.
Carl Holmgren.


 

Stigande priser på gårdar även på 1800-talet. Dalbygården Kronedal används som exempel.
1855-03-07. Malmö Allehanda.

Egendomspris. Som tillägg till wår uppsatts i förra numret om egendomswärdet och det alltjemt stigande priset på jord kunna wi anföra att egendomen Kronedal i Dahlby socken 2 mil från Malmö med en areal af 100 tunnland goda inägor, 7 a 8 tld torparejord och cirka 70 tld skoglös fäladsmark såldes år 1816 för 19,000 Rdr, 1840 för 25,000 Rdr, 1853 för 50,000 Rdr och är nu i förra weckan såld för 62,000 Rdr, allti rgld. Under sista mellantiderna äro inga tillbyggnader eller förbättringar tillkomna och endast obetydligt dylikt under hela den omtalta tiden. Likwäl har denna egendom på 15 års tid stigit 148 procent i pris, utan att detta ändå anses för högt under närwarande förhållanden.


 

Inspektor Hagman behåller Kronedal till omkring 1856, då köper Jacob Robert Christian Möller gården. Han är ägare av Kronodal fram till 1866. Då flyttar han vidare till Tryde vid Tomelilla. 1864 i augusti gör han ett försök att sälja gården.
1864-08-06. Snällposten.

Genom friwillig auktion, som förrättas på stället Onsdagen den 31 i denna månad kl. 11 f. m., kommer till försäljning att utbjudas egendomen Kronodahl, eller Skattehemmanen N:ris 20 och 29 13/16 mantal Dahlby, belägen 1 mil från staden Lund och 2 mil från Malmö. Till egendomen, som är bebyggd för ståndspersoner med rymligt Corps de Logie och tillräckliga uthus, lyda omkring 180 tunneland jord, hwaraf 90 tunneland nymerglad (ung. nykalkad) åkerjord, 8 tunneland madäng (lågt liggande gräsbevuxen mark) samt 3 tunneland Trädgård och gårdstomt. Återstående 9 års arrenderätt till 266 tunneland jord, hwarav 140 tunneland nymerglad åkerjord, 26 tunneland madäng och 100 tunneland betesmark, kan få åtfölja köpet. Å egendomen som får tillträdas den 25 Mars nästa år, winterföder omkring 30 hästar, 70 fäkreatur, 30 får och 20 swin. Betalningswilkoren blifwa förmonliga och kunna lämpas efter en reel köpares beqwämlighet. Närmare upplysningar om egendomen och wilkoren för dess försäljning kunna erhållas af egaren Herr Rob. Möller på stället eller och hos herrar Frid & Möller i Malmö.
Dahlby den 5 Augusti 1864.
Carl Holmgren.