(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Kronedal 591

 

1811-03-06, Nytt Och Gammalt

(Moderns typsnitt)
Mycket goda Ärter och Wicker, tjenlige till utsäde, finnas på Cronodahl, straxt wid Dahlby, för 4 R:dlr Banco tunnan.

 


 

1815-03-02, Lunds Weckoblad

(Moderns typsnitt)
Enskiftade Krono Skatte ograverade Hemmanet N:o 29 Dahlby, kalladt Kronedahl, med dertill lydande Skatte arbets hemmanet N:o 20 utbjudes till salu. Ägorne till desse hemman, så widt de innefatta åker och äng, äro sammandragne i ett enda skifte, men utmarken något afskiljd, dock sammandragen i en lott för bägge hemmanen, utom det en särskild löcka finnes till hemmanet N:o 29 till en del skogbewuxen, men, för öfrigt, utgörande åker, äng och betesmark. Egendomen är aldeles nybyggd och inredd för Ståndspersoner, jemte behöflig Ladugård. Tillträdet får ske genast efter köpets afslutande, med nedlagt wintersäde och inventarier, om köparen så åstundar. Af den köpeskilling, som betingas, får ena hälften innestå emot antaglig säkerhet, och andra hälften erlägges efter köparens beqwämlighet. Närmare underrättelse, om Egendomens beskaffenhet och köpewillkoren, erhålles hos vice häradshöfdingen Rådman Erensman.

 

1819-07-14, Lunds Weckoblad

(Moderns typsnitt)
Utmärkt wacker och wäl conserwerad Utsädes Hwete af 1818 års Gröda, som warit på gammal åkerjord, försäljes på Cronodahl wid Dahlby af
H. Malmros.