(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Länsmansvägen 1, Dalby 37, Länsmansgården

 

Historia med hjälp av bl. a. tidningsutklipp:

 

Nyare foto:

 

Carl Stenroth var länsman i Dalby mellan 1831 och 1837. 1836 är han tvungen att sälja gården, Dalby 37, eftersom han inte kan betala sina kreditorer. Urtima Ting är ett extra ting, som hålls i häradsrätten, när det är ett "speciellt" fall, som ska granskas.
1836-01-13. Lunds Weckoblad.
Krono-Länsmannen Carl Stenroth i Dahlby har denna dag, till mig ingifwit twåfald skrift, med förteckning å tillgångar och skulder, och deri anhållit att till Borgenärers förnöjande få afstå sin genendom. I anledning häraf, är urtima ting af mig utsatt, att förrättas med Torna Härad i Dahlby, den 25:te i denna månad kl. 10 f. m. till upptagande af berörde mål, hwarom kungöres, på det i orten wistande Borgenärer må sig infinna, att uppgifwa och så widt ske kan, med handlingar styrka sine fordringar samt i ämnet höras och sig utlära. Lund den 11 Januari 1836.
På Embetets wägnar.
G. Kjellander.

Klicka här för att se originalet:

 

Dalby 37 "Länsmansgården" går på auktion i januari 1837.
1837-01-11. Lunds Weckoblad.
Auktioner:
Genom offentlig Auction, som förrättas å Dahlby Gästgifwaregård, Tisdagen den 24 dennes kl. 2 e. m. försäljes Stenrothska massans Kron-Skattehemmanet N:r 37 1/32 m:tl. Dahlby. Om betalningswillkoren lemnas underrättelse underrättelse wid auctionen och dess förinnan af undertecknad. Lund d. 2 Januari 1837.
P. O. Nilsson.

Klicka här för att se originalet:

 

Carl Holmgren köper Dalby 37 1840 av f.d. kronolänsman Steneroths dödsbo. Han övertar occså själv arbetsuppgiften och titeln kronolänsman. Av någon anledning behöver han 2 år senare, återigen annonsera om köpet.
1842-02-25. Post- Och Inrikes Tidningar

 

Uphittat: 1 Förkläde, 1 Schawl, 1 Snörlif, 1 Nattkappa (vad har hänt?)
1843-12-28. Lunds Weckoblad

Upphittat:
Den 4 innewarande December månad upphittades på wägen emellan Dahlby och Weberöd, 1 Förkläde, 1 Schawl, 1 Snörlif, 1 Nattkappa, 1 par Handskar och 1 Wästtyg; hwilka persedlar rätter ägare kan på beskrifning samt emot erläggande af hittelön och intimationskostnad, återfå hos Kono-Länsman Carl Holmgren i Dahlby.

Klicka här för att se originalet:

 

Länsman Holmgrens dotter Wendela Fredrica avlider 10 år gammal.
1849-02-24, Skånska Correspondenten

 

Länsman Holmgrens son Axel Reinhold avlider 1 månad gammal.
1853-03-03, Lunds Weckoblad

Att Gud behagat hädankalla wår lille Son Axel Reinhold, efter en lefnad af 27 dagar, få wi endast på detta sätt underrätta släktingar och bekanta. Dahlby den 23 Februari 1853.
Charlotte Holmgrén, född Malmros.
Carl Holmgrén. 

Ytterligare ett av Länsman Holmgrens barn avlider, dottern Hilda Rosalie, drygt ett år gammal. Det tredje barnet på 8 år.
1857-09-24. Lunds Weckoblad.

Att wår kära Dotter Hilda Rosalie, stilla afled i Dahlby den 20 September 1857, uti en ålder af 1 år, 3 månader och 15 dagar, få wi endast på detta sätt slägtingar och wänner tillkännagifwa..
Charlotta Holmgrén, född Malmros.
Carl Holmgrén. 

Foto:

 

1967.

 

1979. B. G. Petersson.

 

1979. B. G. Petersson.

 

1979. B. G. Petersson.

 

2007. Bertil Sandberg.

 

 

2018. P-O.

 

 

2018. P-O.

 

 

Tavla. ?.