(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Länsmansvägen 1, Dalby 37, Länsmansgården

 

1831-1837.

Kronolänsman Carl Stenroth, 1801-03-19 i Glumslöv.
Hustru 1: Jeanette Sophie Wickenberg, 1810-08-09 i Malmö. Död 1835.
  Son Axel Wilhelm, 1831-04-28 i Hellestad.
Hustru 2: Hedda Flodin, 1794-05-21 i Alstad.
1838-18XX.

Kronolänsman Carl Magnus Holmgrén, 1808-02-26 i Lund.
Hustru Charlotta Malmros, 1813-05-09. Död 1881-11-04.
  Dotter Wendela Fredrica, 1838-05-30 i Dalby. Död 1849-02-20.
  Son Carl Tage Haquin, 1839-12-05 i Dalby.
  Son Ernst August, 1842-05-01 i Dalby. Död 1857-10-17.
  Fredrik Alexander, 1844-03-21 i Dalby.
  Augusta Charlotta, 1846-08-28 i Dalby.
  Emma Julia, 1848-12-18 i Dalby.
  Vendela Fredrica, 1851-01-02 i Dalby.
  Son Axel Reinhold, 1853-01-28 i Dalby. Död 1853-02-24.
  Son Rudolf Reinhold, 1854-09-01 i Dalby.
  Hilda Rosalie, 1856-06-05 i Dalby. Död 1857-09-20.

 

Carl Stenroth var länsman i Dalby mellan 1831 och 1837. 1836 är han tvungen att sälja gården, Dalby 37, eftersom han inte kan betala sina kreditorer. Urtima Ting är ett extra ting, som hålls i häradsrätten, när det är ett "speciellt" fall, som ska granskas.
1836-01-13. Lunds Weckoblad.

Krono-Länsmannen Carl Stenroth i Dahlby har denna dag, till mig ingifwit twåfald skrift, med förteckning å tillgångar och skulder, och deri anhållit att till Borgenärers förnöjande få afstå sin genendom. I anledning häraf, är urtima ting af mig utsatt, att förrättas med Torna Härad i Dahlby, den 25:te i denna månad kl. 10 f. m. till upptagande af berörde mål, hwarom kungöres, på det i orten wistande Borgenärer må sig infinna, att uppgifwa och så widt ske kan, med handlingar styrka sine fordringar samt i ämnet höras och sig utlära. Lund den 11 Januari 1836.
På Embetets wägnar.
G. Kjellander.


 

Dalby 37 "Länsmansgården" går på auktion i januari 1837.
1837-01-11. Lunds Weckoblad.

Auktioner:
Genom offentlig Auction, som förrättas å Dahlby Gästgifwaregård, Tisdagen den 24 dennes kl. 2 e. m. försäljes Stenrothska massans Kron-Skattehemmanet N:r 37 1/32 m:tl. Dahlby. Om betalningswillkoren lemnas underrättelse underrättelse wid auctionen och dess förinnan af undertecknad. Lund d. 2 Januari 1837.
P. O. Nilsson.


 

Carl Holmgren köper Dalby 37 1840 av f.d. kronolänsman Steneroths dödsbo. Han övertar också själv arbetsuppgiften och titeln kronolänsman. Av någon anledning behöver han 2 år senare, återigen annonsera om köpet.
1842-02-25. Post- Och Inrikes Tidningar

 

Uphittat: 1 Förkläde, 1 Schawl, 1 Snörlif, 1 Nattkappa (vad har hänt?)
1843-12-28. Lunds Weckoblad

Upphittat:
Den 4 innewarande December månad upphittades på wägen emellan Dahlby och Weberöd, 1 Förkläde, 1 Schawl, 1 Snörlif, 1 Nattkappa, 1 par Handskar och 1 Wästtyg; hwilka persedlar rätter ägare kan på beskrifning samt emot erläggande af hittelön och intimationskostnad, återfå hos Kono-Länsman Carl Holmgren i Dahlby.


 

Länsman Holmgrens dotter Wendela Fredrica avlider 10 år gammal.
1849-02-24, Skånska Correspondenten

 

Länsman Holmgrens son Axel Reinhold avlider 1 månad gammal.
1853-03-03, Lunds Weckoblad

Att Gud behagat hädankalla wår lille Son Axel Reinhold, efter en lefnad af 27 dagar, få wi endast på detta sätt underrätta släktingar och bekanta. Dahlby den 23 Februari 1853.
Charlotte Holmgrén, född Malmros.
Carl Holmgrén. 

Ytterligare ett av Länsman Holmgrens barn avlider, dottern Hilda Rosalie, drygt ett år gammal. Det tredje barnet på 8 år.
1857-09-24. Lunds Weckoblad.

Att wår kära Dotter Hilda Rosalie, stilla afled i Dahlby den 20 September 1857, uti en ålder af 1 år, 3 månader och 15 dagar, få wi endast på detta sätt slägtingar och wänner tillkännagifwa..
Charlotta Holmgrén, född Malmros.
Carl Holmgrén. 

Kronolänsman Carl Holmgrén (obs betoningen!) blir ordentligt firad på Dalby Gästgivaregård efter att ha varit i tjänst i 37 år.
1873-05-06. Folkets Tidning.

Kronolänsman Carl Holmgrén i Dalby war den 1 maj af Östra Torna häradsboar inbjuden till en kollation (festligt samkväm) på Dalby gästgifwaregård, derwid till honom öfwerlemnades en af guldsmed Hasselgren i Lund förfärdigad dyrbar och wacker kaffeserwis af silfwer jemte i densamma inneslutne 722 rdr
(riksdaler) i silwerspecier (silvermynt), allt såsom en gärd (gåva) af tacksamhet för den redbara och aktningswärda werksamhet som tjensteman hr Holmgren i 37 år utöfwat inom nämda härads östra distrikt. Alltsammans öfwerlemnades till hr Holmgrens fru för att af henne förwaras till dess lagen tillåter hr Holmgren att sjelf emottaga gåfwan. Skålen för hr Holmgren och dennes fru föreslogs af patron Burrau (Tosterup?), som i hjertliga ord tolkade hr Holmgrens förtjenster som tjensteman och medborgare. Omkring 80 personer deltogo i kollationen. Bland skålar som ytterligare föreslogos nämna wi en för hr Holmgren af hr L. Olsson från L. Abusa, en af densamme för gästgifware Krakau, som på ett utmärkt sätt serverat kollationen, en skål af Nils Johansson i Silfåkra för patron Burreau och Swen Jönsson i Sjöstorp, hwilka särskildt haft bestyr med anordningarne för dagens fest. 

Kronolänsman Carl Holmgrén har nu varit sin tjänst trogen i 45 år och får stor uppskattning av sin omgivning i Dalby. Dock klagar jornalisten på bristande uppskattning från högsta ort, dvs landshövdingen.
1880-10-08. Folkets Tidning.

En owanlig tjensteman.
Kronolänsmannen Carl Holmgrén i Dalby af Torna härad har nästkommande februari månad warit kronolänsman i 45 år och under denna tid aldrig haft tjenstledighet. Hr Holmgrén är nu 72 år, sköter fortfarande tjensten och dessutom en mängd enskilda förtroendeuppdrag; är mycket omtyckt af sina förmän och af befolkningen i sin ort samt af alla andra som känna honom. Han sköter sin tjenst och de enskilda uppdragen i hög grad omsorgsfullt och pålitligt och är i alla lifwets förhållanden en hedersman.
Huru förklara att denne man aldrig åtnjutit något offentligt wedermäle af wederbörande? Wisserligen är hr Holmgren icke den som så att säga tränger sig fram; men wederbörande sjelfwa borde icke glömma sig. Landshöfding Adlercreutz war dock alltför förnäm för att taga någon närmare kännedom om en länsman, och så blef Swerges kanske förnämste kronolänsman utan något annat offentligt erkännande än det befolkningen gerna gifwer honom. 

Kronolänsman Carl Holmgréns hustru Charlotte Malmros avlier 68 år gammal.
1881-11-08. Folkets Tidning.


 

Länsman Holmgren går i pension och får 1200 kronor årligen.
1883-04-27. Folkets Tidning.

Kronolänsman C. M. Holmgren i Dalby är af k. m:t förklarad berättigad att i pension uppbära rtt belopp, motswarande hela länsmanslönen jemte ålderstillägg eller 1,200 kr. årligen.


 

Länsman Holmgren får medaljen "För nit och redlighet i rikets tjenst", femte storleken.
1883-05-17. Nya Skåne.


 

Foto:

 

1967.

 

1979. B. G. Petersson.

 

1979. B. G. Petersson.

 

1979. B. G. Petersson.

 

2007. Bertil Sandberg.

 

 

2018. P-O.

 

 

2018. P-O.

 

 

Tavla. ?.