(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Länsmansvägen 3, Klockaregården

 

1779-07-28. Lunds Weckoblad.

(Modernt typsnitt)
På Landswägen emellan Lund och Dahlby är för någon tid sedan upfunnen en Fruentimbers Resemössa af swart sidentyg, kantat med Sammet, tyckes wara sydd på Danskt mode: Underrättelse om samma kan fås hos Hr. Cantoren Pravitz i Dahlby.

 

1814-04-07. Lunds Weckoblad.

(Modernt typsnitt)
Då Klockare ledigheten wid Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar icke ännu blifwit annoncerad på wanligt sätt i allmänna Tidningarne oaktat derom tidig fogad anstalt; får jag härigenom tillkännagifwa, att hogade Sökande med i alla afseende påliteliga bewis om frägd och skickelighet, kunna inom 3:ne månader från denna dag sina ansökningar till undertecknad Prost och Kyrkoherde inlemna. Lund den 5 April 1814.
Eric Hallenborg.