(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Länsmansvägen 3, Klockaregården

 

Kantor Prawitz hittar borttappade saker på landsvägen.
1779-07-28. Lunds Weckoblad.

På Landswägen emellan Lund och Dahlby är för någon tid sedan upfunnen en Fruentimbers Resemössa af swart sidentyg, kantat med Sammet, tyckes wara sydd på Danskt mode: Underrättelse om samma kan fås hos Hr. Cantoren Pravitz i Dahlby.

Klicka här för att se originalet:

 

Dalby församling söker ny klockare 1814.
1814-04-07. Lunds Weckoblad.

Då Klockare ledigheten wid Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar icke ännu blifwit annoncerad på wanligt sätt i allmänna Tidningarne oaktat derom tidig fogad anstalt; får jag härigenom tillkännagifwa, att hogade Sökande med i alla afseende påliteliga bewis om frägd och skickelighet, kunna inom 3:ne månader från denna dag sina ansökningar till undertecknad Prost och Kyrkoherde inlemna. Lund den 5 April 1814.
Eric Hallenborg.

Klicka här för att se originalet:

 

Dalby församling söker ny klockare 1830.
1830-05-19. Lunds Weckoblad.

Tjenstledighet:
Genom förre Innehafvarens herr v. Pastor J. Åkermans befordran till Kyrkoherde i Silfåkra, har Klockaretjänsten i Hellestad, Dalby och Bonderup bliwvit ledig. Behörigen documenterade Sökande äga att hos undertecknad anmäla sig till denna tjenst inom nittio dagar, räknade från nedanskrifne dag. Till upplysning för tjenstsökande anmärkes, att som Pastoratet består af 3 Församlingar, och Gudstjensten, då dagarne äro kortare, swårligen af en enda Prest kan medhinnas, hwarföre äfwen wid sådana tillfällentwenne Klockare äro af nöden; så är den som erhåller nämnde Klockarelägenhet, owillkorligen, enligt af Församlingarne fattadt beslut, förbunden att hålla en Substitut om han sjelf är Lekman, samt om han är Prest, twenne, af hwilka den ene alltid tillika bör wara Orgelnist i Dalby. Äfwen tror jag mig böra underrätta, att den redan på stället warande Substituten, som tillika innehar Orgelnisttjensten, äger Församlingarnes förtroende. Lund den 11 Maj 1830.
B. J:n Bergqwist
Theol. Adjunct, Prost och kyrkoherde i Hellestad, Dalby och Bonderup.

 

Klockaren/kantorn Gustaf Fredrik Gernadt avlider.
1844-02-03. Skånska Correspondenten.

Att Kantorn och Organisten Gustaf Fredrik Gernandt i Dahlby, stilla afled den 30 Januari 1844 klockan 1/2 till 12 eftermiddagen, uti en ålder af 45 år och 17 dagar, sörjd och saknad af maka och 4 omyndiga barn, warder endast på detta sätt slägt och wänner tillkännagifwet.

Klicka här för att se originalet:

 

Klockaretjänsten ledigförklaras efter Gernandts död.
1844-05-06. Lunds Weckoblad.

Förenade Orgelnist- och Klockare-tjensterna inom Hellestads, Dahlby och Bonderups Församlingar af Lunds Stift hafwa blifwit lediga genom förre innehafwarens redan i sistl. Januari månad inträffade död, hwarom annonce, som genom oförmodade hinder blifwit fördröjd, nu är införd i Stats-Tidningen med tillkännagifwande, att behörigen documenterade sökande äga inom den 11:te nästl. Augusti anmäla sig hos
Joh. Åkerman
Contr. Prost i Torna Härad.
Lund och Silfåkra.

Klicka här för att se originalet:

 

Kantor J. S. Löwe vill arrendera bort Klockaregården. Troligen är han rätt sjuk.
1853-11-12. Skånska Correspondenten.

Arrende.
I anseende till förändrad bostad kunna emot förmånliga willkor öfwerensstämmelse träffas med undertecknad om arrende å Klockarebostället N:o 19 3/16 mtl Dahlby, hwartill hörer utom nya åbyggnader, 60 tunneland Åker och 5 tunneland Äng och kan tillträdet på längre eller kortare tid få ske efter arrendatorns beqwämlighet. Lund den 9 Nowember 1853.
J. S. Löwe, Kantor.
Adress Doctor Fjellstedts Expedition.


 

Organisten och Skol-kantorn (alltså klockaren) Johan Sune Löwe avlider 41 år gammal och efterlämnar hustru och sex minderåriga barn.
1856-05-22. Snällposten.

Organisten och Skol-Kantorn wid Hellestad, Dahlby och Bonderups församlingar Johan Sune Löwes dödliga frånfälle den 17 dennes, från maka och sex minderåriga barn, 41 år, 1 månad och 12 dagar gammal, warder endast på detta sätt slägtingar och vänner tillkänna gifwet. Ps. 468: 12-14.


 

Klockaren i Dalby säljer Gråsten!
1866-03-02. Folkets Tidning.

Gråsten finnes å Dahlby Klockareboställe större och mindre att hämta.