(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Länsmansvägen 3, Klockaregården

 

1779-07-28. Lunds Weckoblad.

Kantor Prawitz hittar borttappade saker på landsvägen.

På Landswägen emellan Lund och Dahlby är för någon tid sedan upfunnen en Fruentimbers Resemössa af swart sidentyg, kantat med Sammet, tyckes wara sydd på Danskt mode: Underrättelse om samma kan fås hos Hr. Cantoren Pravitz i Dahlby.


 

1814-04-07. Lunds Weckoblad.

Dalby församling söker ny klockare 1814.

Då Klockare ledigheten wid Hellestad, Dahlby och Bonderups Församlingar icke ännu blifwit annoncerad på wanligt sätt i allmänna Tidningarne oaktat derom tidig fogad anstalt; får jag härigenom tillkännagifwa, att hogade Sökande med i alla afseende påliteliga bewis om frägd och skickelighet, kunna inom 3:ne månader från denna dag sina ansökningar till undertecknad Prost och Kyrkoherde inlemna. Lund den 5 April 1814.
Eric Hallenborg.


 

Dalby församling söker ny klockare 1830.
1830-05-19. Lunds Weckoblad.

Tjenstledighet:
Genom förre Innehafvarens herr v. Pastor J. Åkermans befordran till Kyrkoherde i Silfåkra, har Klockaretjänsten i Hellestad, Dalby och Bonderup bliwvit ledig. Behörigen documenterade Sökande äga att hos undertecknad anmäla sig till denna tjenst inom nittio dagar, räknade från nedanskrifne dag. Till upplysning för tjenstsökande anmärkes, att som Pastoratet består af 3 Församlingar, och Gudstjensten, då dagarne äro kortare, swårligen af en enda Prest kan medhinnas, hwarföre äfwen wid sådana tillfällentwenne Klockare äro af nöden; så är den som erhåller nämnde Klockarelägenhet, owillkorligen, enligt af Församlingarne fattadt beslut, förbunden att hålla en Substitut om han sjelf är Lekman, samt om han är Prest, twenne, af hwilka den ene alltid tillika bör wara Orgelnist i Dalby. Äfwen tror jag mig böra underrätta, att den redan på stället warande Substituten, som tillika innehar Orgelnisttjensten, äger Församlingarnes förtroende. Lund den 11 Maj 1830.
B. J:n Bergqwist
Theol. Adjunct, Prost och kyrkoherde i Hellestad, Dalby och Bonderup.

 

Klockaren/kantorn Gustaf Fredrik Gernadt avlider.
1844-02-03. Skånska Correspondenten.

Att Kantorn och Organisten Gustaf Fredrik Gernandt i Dahlby, stilla afled den 30 Januari 1844 klockan 1/2 till 12 eftermiddagen, uti en ålder af 45 år och 17 dagar, sörjd och saknad af maka och 4 omyndiga barn, warder endast på detta sätt slägt och wänner tillkännagifwet.

Klicka här för att se originalet:

 

Klockaretjänsten ledigförklaras efter Gernandts död.
1844-05-06. Lunds Weckoblad.

Förenade Orgelnist- och Klockare-tjensterna inom Hellestads, Dahlby och Bonderups Församlingar af Lunds Stift hafwa blifwit lediga genom förre innehafwarens redan i sistl. Januari månad inträffade död, hwarom annonce, som genom oförmodade hinder blifwit fördröjd, nu är införd i Stats-Tidningen med tillkännagifwande, att behörigen documenterade sökande äga inom den 11:te nästl. Augusti anmäla sig hos
Joh. Åkerman
Contr. Prost i Torna Härad.
Lund och Silfåkra.

Klicka här för att se originalet:

 

Kantor J. S. Löwe vill arrendera bort Klockaregården. Troligen är han rätt sjuk.
1853-11-12. Skånska Correspondenten.

Arrende.
I anseende till förändrad bostad kunna emot förmånliga willkor öfwerensstämmelse träffas med undertecknad om arrende å Klockarebostället N:o 19 3/16 mtl Dahlby, hwartill hörer utom nya åbyggnader, 60 tunneland Åker och 5 tunneland Äng och kan tillträdet på längre eller kortare tid få ske efter arrendatorns beqwämlighet. Lund den 9 Nowember 1853.
J. S. Löwe, Kantor.
Adress Doctor Fjellstedts Expedition.


 

Organisten och Skol-kantorn (alltså klockaren) Johan Sune Löwe avlider 41 år gammal och efterlämnar hustru och sex minderåriga barn.
1856-05-22. Snällposten.

Organisten och Skol-Kantorn wid Hellestad, Dahlby och Bonderups församlingar Johan Sune Löwes dödliga frånfälle den 17 dennes, från maka och sex minderåriga barn, 41 år, 1 månad och 12 dagar gammal, warder endast på detta sätt slägtingar och vänner tillkänna gifwet. Ps. 468: 12-14.


 

Klockaren Liljeqwist i Dalby säljer Gråsten!
1866-03-02. Folkets Tidning.

Gråsten finnes å Dahlby Klockareboställe större och mindre att hämta.


 

Klockare Liljeqwist i Dalby blir anklagad för tjuvfiske i Sjöstorp. Han får böter på 52 riksdaler anser sig oskyldig och hänvisar till "Davids höns under isen"!!!
1870-04-26. Folkets Tidning.

Dyr fisk. Klockaren i Dahlby, musikdirektör E. Liljeqwist, har haft otur wid förrättadt fiske i en Sjöstorps åboar (bönder) tillhörig fiskdam. Wisserligen "nappade" en och annan gädda på den krok som kyrkans tjenare utlade, men dessa gäddor medförde ingen wälsignelse, ty Sjöstorps åboar lade också ut en krok, på hwilken klockaren sjelf på ett obehagligt sätt fastnade. De stämde honom neml. till tinget, der han för olofligt fiske dömdes att böta 25 rdr (riksdaler), att till käranderna utbetala 19 rdr 75 i rättegångskostnader och att ersätta wittnen med 7 rdr 50 öre, tillsammans 52 rdr 25 öre. Någon ersättning får wäl också hr Prawitz, hr L:s ombud, för det pekorale (löjeväckande uttalande) denne till domstolen såsom swar på stämningen inlemnade och i hwilket hr Liljeqwist påstår att "tillgreppet", för hwilket han beskylldes, wore ett "falskt begrepp" (osant uttalande), ett påstående som åboarne rigtigt nog ingalunda bestridde. Hr L. yttrar "säkerligen är wäl deras mening, att tillgreppet är gjordt sedan de (åboarne eller gäddorna?) blef (en skollärare och en klockare böra weta att skrifwa "blefwo" (ålderdomlig stavnings och pluralform av "blev") anrättade på fatet, hwilket snarare eger sin fulla riktighet". Widare tillägger hr L. följande förfaselika (förfärliga) underrättelse: "Att fiskaren rest med Dawids höns under isen rår jag ej för" (Ordspråk: Något som helt försvinner). Men hr Liljeqwist har dock icke rest med "Hönsen under isen", ty i söndags sjöng han frisk och sund i Dahlby kyrka, befinnande sig wäl efter intagandet af gäddorna, hwartil det "falska begreppet" missledt honom. 

Klockaren Liljeqwist i Dalby säljer bl. a. 8 dörrar med karm.
1873-01-10. Folkets Tidning.

Hos undertecknad finnes till salu 12 par nya stora fönsterlufter och 8 dörrar med karmar, allt wäl gjort arbete.
Dahlby den 7 Januari 1873.
E. Liljequist.


 

Klockaren Liljeqwist i Dalby avlider 1876 53 år gammal.
1876-10-31. Lunds Weckoblad.

Dödsfall:
Att min käre man
Cantorn och Orgelnisten i Hellestad, Dahlby och Bonderups församlingar
Lars Magnus Engelbert Liljeqwist
född i Järeda den 7 November 1823, afled i Dahlby den 26 Oktober 1876, sörjd och saknad af mig och 4 barn, Warder endast på detta sätt slägt och wänner tillkännagifet.
Lovisa Liljeqwist.
född Johnsson.


 

Ny klockare sökes till Hällestad - Dalby - Bondrup.
1876-11-10. Post och Inrikes Tidningar.


 

Avlidne klockaren Liljeqwists lösöre går på auktion, bl a en "mjölkeko".
1877-03-23. Folkets Tidning.

Auktion.
Torsdagen den 29 dennes låta sterbhusdelegarne efter aflidne direktören E. Liljeqwist i Dahlby genom offentlig auktion försälja hela den aflidnes lösörebo, bestående af bättre och sämre möbler, koppar, jern, deribland 3:ne ugnar, och träwaror, en wäf med tillbehör, 6 st. fioler, 2:ne stycken fiol-lådor, säng- gång- och linkläder, 1 mjölkeko, med flera andra waror.
Auktionen börjas kl. 10 f. m., och lemnas säkre och kände köpare anstånd med betalningen till den 1 nästkommande Oktober, men osäkre betala wid anfordran.
Bonderup den 22 Mars 1877.
J. Nilsson.


 

Lars Peter Wahlström är utsedd till klockare i Hällestad, Dalby och Bonderup.
1878-06-04. Sydsvenska Dagbladet.


 

Kantor Lars Peter Wahlström vill inte längre själv bruka den jord, som tillhör Klockaregården, utan vill arrendera ut den.
1879-07-11. Folkets Tidning.

Arrende-auktion.
Wid offentlig auktion, som hålles å Dalby gästgifwaregård Fredagen den 24 dennes kl. 12 på dagen, låter Cantorn och Organisten L. P. Wahlström till bortarrendering på 5 a 10 års tid utbjuda, antingen helt eller styckadt i lotter, sitt innehafwande klockareboställe N;r 19 3/16 mantal Dalby, med tillydande cirka 65 tunneland jord, att tillträdas nästa års wår.
Arrendewilkoren, för hwilkas uppfyllande antaglig borge fordras, tillkännagifwas wid auktionen. Torna Dalby den 8 juli 1879.
A. G. Winberg.