(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Lundavägen 1

Tomten, där nuvarande Butik Lendelundens ligger, hette under många hundra år Dalby 43.

Kartan här ovan är från år 1800.
Dalby 43 (nuvarande Lendelund) ligger mitt i bilden intill kyrkogården. Nummer 29 är Dalby Gästis, som den såg ut då. Det var en fyrlängad bondgård. Tingshuset är den
högra längan av bondgården. Söder om Gästis-gården ligger ett hus med ett märke på. Det är dåvarande skjutsstallarna, som alltså låg utmed Veberödsvägen.
Söder om Dalby 43 ligger gården Dalby 41. Där finns nu Tingsgatan 1.
Mellan Dalby 41 och Dalby 29 ligger ytterligare ett hus med en symbol på. Det är Dalby fängelse. Den första "tjyvahollan". Där var senare under 1800-talet Mats Tordön fångvaktare.
Gården Dalby 34 låg där Eginogården nu ligger. Dalby 35 låg på nuvarande Trekanten (där även Dalby 36 låg). Där gården Dalby 28 låg, finns nu Allaktivitetshuset.


Dalby 43 var en husmansgård under Kungsgården. Det innebar att en man och hans familj kunde arrendera huset,
och den ofta minimala tomten, mot en ersättning till Kungsgården, antingen i reda pengar,
eller genom att arbeta ett visst antal dagar gratis på Kungsgården.

1844 övergick arrendet från husmannen Nils Andersson till blivande husmannen Per Knutsson.
Arrendekontraktet finns här nedan.
Allt sköttes naturligtvis av Kungsgårdens arrendator. Det var vid den här tiden John Seth.

Troligtvis, så blev det inget av med arrendatorsbytet. Nils Andersson står kvar som arrendator på
Dalby 43 i många år.

Se nedan för omskrivning och förklaringar.

Under arrendetiden till Dahlby Kungsgård öfwerlemnar jag hermed till brukning åt Åbon (anm: bonde) Per  Knutsson i Wallby de Sex Tunneland af så kallade Husmansjord vid Kungsgården som Husman Nils Andersson innehaft, emot följande villkor, neml:
 1. Erlägger Per Knutsson årligen ersättning för NittioSex /96/ st Karldagswerken (anm: vad en mans arbete kostade/dag), beräknad efter Markegångspris (anm: vedertaget pris)-
 2. Kommer Brukningsträtten att taga sin början den 25te Mars nästa år, dock äger Per Knutsson att detta års höst å jordegendomen utså Råg-
 3. Bör jorden väl häfdas och vid afträdet återlemnas i förswarligt skick-
 4. Ersättning för ofvannemnde Dagsverken bör betalas i December månad hvarje år-
 5. Får detta Contract icke öfwerlåtas å annan person utan dertill erhållets tillstånd-

Dahlby den 8 September 1844 -
J: Seth

Härmed förklarar jag mig nöjd:
Per P.K.S. Knutsson

Wittnen härtill:
Pehr Johansson  And. Winberg