(Tillbaka till "Hus och gårdar i Dalby socken")

Dalby 671, Dalby 21:4, Almelund.

Inledning.      Ägarlängd.    Tidningsartiklar, foto mm.

 

Inledning.

Foto från c:a 1956. (Från Arkiv Digital).


Före enskiftet, runt 1810, så var Dalby 21 en stor gård, som låg mitt inne i Dalby by.
Det bodde två "åboar" (bönder) på gården. Se kartan här nedan.


 När gården skiftades, så flyttades den ut till västligaste delen av Dalby församling, precis in till gränsen mot Kyrkheddinge församling. Det nya området delades in i två bitar. Två delar, som ser ut som tårtbitar, och där den kortaste sidan är mot norr, och följer Malmövägen. Se kartan nedan.Gården/gårdarna flyttades ut mellan 1800 och 1820. På en karta från 1820, så är "gamla" Dalby 21 borta.
Här nedan följer jag 21:4 (senare kallat Almelund). Ägarlängden börjar år 1800, då gården fortfarande var kvar inne i Dalby. Tyvärr, så har jag inget årtal för "flytten", men den flyttades före 1820.

 

Ägarlängd 1800 -1944.

 

1800 - 1817.
Åbo Hans Knutsson, född 1770-12-15 i Hardeberga.
Hustru Elna, född 1760 i Dalby.
  Son Anders, född 1794 i Dalby.
  Son Knut, född 1798-01-28 i Dalby.

Mellan 1806 och 1817, så bor Hans Knutsson med familj i Sularp i Hardeberga församling. Gården i Dalby drivs med drängar och pigor på plats.

1817 - 1823.
Åbo Anders Hansson, född 1798-01-18 i Vallby.
Hustru Hanna Olsdotter, född 1799-04-08 i Hemmestorp.
  Dotter Bengta, född 1822-11-02 i Dalby.

Anders Hansson med familj flyttar till Vallby nr 9 o 14 i Kyrkheddinge församling år 1823.

1823 - 1839.
Åbo Hans Haraldsson, född 1790-09-21 i Kyrkheddinge.
Hustru Bengta Pehrsdotter, född 1798-08-09 i Vallby.
  Dotter Sissa, född 1817-10-18 i Vallby.
  Dotter Mätta, född 1820-02-06 i Vallby.
  Dotter Johanna, född 1823-05-24 i Dalby.
  Dotter Kjersti, född 1825-10-16 i Dalby.
  Dotter Bengta, född 1829-01-15 i Dalby.
  Dotter Anna, född 1831-05-22 i Dalby. Död 1831-06-16.
  Dotter Elna, född 1832-04-27 i Dalby.

1836-03-02. Hans Haraldsson önskar gå i konkurs, och  skickar en ansökan till häradsrätten.
1836-08-01. Rätten kallar fordringsägarna till Hans Haraldssons konkurs.
1839-04-13. Försäljning av Harald Haraldssons  konkurs-"massa", 1839.
1839-11-13. De som har fordringar i Hans Haraldssons konkurs kallas till Dalby Tingshus, för att ta emot sina belopp.

Hans Haraldsson och familj flyttar efter 1839 till Kyrkheddinge. Det verkar gå stadigt utför för familjen. De hamnar till slut på Fattighuset i Kyrkheddinge, och Hans kallas för fattighjon. Han dör där 1856.

1840 - 1844.
Ingen åbo.

Prosten Lars Adrian i Kyrkheddinge äger Dalby 21:4. Det finns ingen bonde/åbo på gården, utan den sköts av olika drängar och pigor.

1845.
Arrendator Ola Larsson, född 1821.

Prosten Lars Adrian i Kyrkheddinge äger Dalby 21:4.

1845 - 1852.
Arrendator Ola Nilsson, född 1814-12-03 i Vallby. Död 1851-07-22.
Hustru Marna Jönsdotter, född 1816-07-16 i Everlöv.
  Son Jöns, född 1843-03-12 i Vallby.
  Son Lars, född 1844-05-19 i Vallby.
  Son Per, född 1845-12-10 i Dalby.
  Son Nils, född 1847-07-23 i Dalby.
  Son Johan, född 1849-02-17 i Dalby.
  Son Anders, född 1850-06-16 i Dalby.

Prosten Lars Adrian i Kyrkheddinge äger Dalby 21:4.

1852 - 1857.
Arrendator Ola Svensson, född 1824-04-13 i Vallby.
Hustru Marna Jönsdotter, född 1816-07-16 i Everlöv.
(Tidigare gift med Ola Nilsson ovan).
 
Son Ola, född 1853-08-31 i Dalby.
  Dotter Elna, född 1855-10-13 i Dalby.

Prosten Lars Adrian i Kyrkheddinge äger Dalby 21:4.
Arrendatorn Ola Svensson avslutar sina dagar 1903, som änkling på Dalby 47. Dalby 47 är det hus, som ligger på Klockarevägen 1.


1857 - 1866.
Åbo Måns Svensson, född 1800-12-04 i Finja. Död 1900-04-21.
Hustru Kirsti Nilsdotter, född 1805-08-10 i Åsum.
  Dotter Helena, född 1837-06-01 i Åsum.
  Son Sven, född 1839-06-03 i Åsum.

Måns Svensson dog på Almelund 1900-04-21, och blev alltså nästan 100 år gammal.

1867 - 1903.
Hemmansägare Sven Månsson, född 1839-06-03 i Åsum. Död 1911-11-20. Grav.
(Son till Måns Svensson ovan).

Hustru Kersti Nilsdotter, född 1847-02-06 i Bonderup. Död 1922-12-01. Grav.
  Dotter Kersti, född 1874-11-01 i Dalby.
  Dotter Anna, född 1876-07-29 i Dalby.
  Dotter Hanna, född 1879-02-11 i Dalby. Död 1945-08-14. Grav.
  Dotter Maria, född 1890-01-22 i Dalby.


1867. Sven Månsson köper gården av sin far Måns Svensson för 20 000 Riksdaler.

Sven Månsson och hans hustru Kersti Nilsdotter köper 1903 en tomt på Stationsbacken. Den har benämningen Dalby 40:7 och där bygger de ett prydligt hus i rött tegel, och kallar huset för Svensro. Huset finns fortfarande kvar och har adressen Stationsbacken 3.


1903 - 1916.
Hemmansägare Nils Nilsson, född 1872-12-08 i Hammarlunda.
Hustru Hanna Pålsson, född 1870-08-28 i Knästorp.
  Son Nils Olof, född 1897-02-10 i Bjärshög.

1906-10-03. Nils Nilsson söker efter hjälp till betupptagningen.

Nils Nilsson slutar sitt liv 1958 som f.d. kassör boende i Bredsäters församling i Skaraborgs län!

1916 - 1944.
Hemmansägare Per Larsson, född 1875-04-21 i Nevitshög. Död 1951-01-20. Grav.

Hustru Ida Knutsson, född 1879-07-07 i Nevitshög. Död 1962-02-12. Grav.
  Dotter Signe Maria, född 1910-02-28 i Kyrkheddinge.
  Dotter Tea Hillevi, född 1911-08-19 i Kyrkheddinge.
  Dotter Hanna Linnea, född 1916-03-29 i Dalby.
  Son Knut Lennart, född 1923-12-25 i Lund. Död 2008-07-24. Grav.
  Dotter Rut Annie, född 1923-12-25 i Lund.

1937. Artikel från Hus och gårdar.
1938. Flygfoto 1938.

1944 -

1944. Artikel från hus och gårdar.

 

Tidningsartiklar mm.

1836-03-02. Lunds Weckoblad. (Överst på sidan)

Hans Haraldsson önskar gå i konkurs, och  skickar en ansökan till häradsrätten.

Direktionen.
Åboen Hans Haraldsson i Dahlby har hos Domhafwandepå lagbehörigt sätt sökt att till sine Borgenärers förnöjande få all sin Egendom afstå; och i anledning häraf har jag bestämt sammanträde för bemälte Borgenärers hörande att äga rum inför Torna Härads-Rätt Fredagen d. 11 nästkommande Mars kl. 2 e. m. Ägande då Wederbörande, hwilkas rätt i ärendet är beroende, att tillstädeskomma och sin talan bewaka i den mohn Kongl. Konkurs Lagen d. 12 Mars 1830 utfäster. Dahlby Tingsställe den 29 Febr. 1836.
Af Domare Embetet
S. A. E. Dalman 

1836-08-01, Post- Och Inrikes Tidningar. (Överst på sidan)

Rätten kallar fordringsägarna till Hans Haraldssons konkurs. 

1839-04-13. Malmö Tidning. (Överst på sidan)

Försäljning av Harald Haraldssons  konkurs-"massa", 1839.


Genom auktion, som hålles å stället Måndagen den 22 i denna månad kl. Elvfa på dagen, försäljas Hans Haraldssons konkursmassas fastigheter, Krono-Skatte Hemmansdelarne N:r 33 1/16 m:tl och 15/64 m:tl  N:r 21 Dahlby med bördig jord och god åbyggnad. Tillträdet sker genast och köpewilkoren blifwa mycket förmånliga. Skulle mot förmodan antageligt köpeanbud icke göras, utbjudas hemmansdelarne på arrende till den 25 nästkommande Mars. Blifwande Köparen eller Arrendatoren bör wara försedd med behörigen godkänd borgen. - Efter begäran af H:r Advocatfiskalen Bruzelius, såsom tillförordnad Godman för Hans Haraldssons hustru, kommer hennes ägande 5/64 m:tl af ofwannämnde hemman N:r 21 Dahlby, att wid samma tillfälle försäljas; och blifwa köpewillkoren tillkännagifne wid auktionens början. - Till ofwannämnde auktion får jag härigenom kalla Hans Haraldssons och hustruns Borgenärer att sig infinna, derest de så nödigt akta. Hardeberga den 10 April 1839.
B. Håkansson.
Syssloman.
1839-11-13. Lunds Weckoblad. (Överst på sidan)

De som har fordringar i Hans Haraldssons konkurs kallas till Dalby Tingshus, för att ta emot sina belopp.

Fordringsägarne i Hans Haraldssons i Dahlby samt Åke Hanssons i Måryd Concurser kallas till Tingsstället Dahlby d. 25 i denna månad kl. 10 f. m. att granska uppgjorde redowisningar och emottaga de dem tillkommande utdelningsbelopp. Gäldenärerne Hans Haraldsson, Pehr Larsson och Åke Hansson, jemte Hans Haraldssons Hustru och hennes Godeman, Herr Advokat-Fiskalen Bruzelius kallas äfwen till ofwannämnde tid och ort. Hardeberga den 5 Nowember 1839.
B. Håkansson. 

1867. Mantalslängd (Överst på sidan)

Sven Månsson köper gården av sin far Måns Svensson för 20 000 Riksdaler.Tolkning: Enl (enligt) afh (avhandling) d 15 Dec. 1865 ford (fordran) 20 000 Rd (Riksdaler) Rmt (Riksmynt).

 

1906-10-03. Skånska Dagbladet. (Överst på sidan)

Nils Nilsson söker efter hjälp till betupptagningen. 

1937. Hus och gårdar. (Överst på sidan)

Artikel från Hus och gårdar. 

1938. Flygfoto. (Överst på sidan)

Flygfoto 1938. 

1944. Hus och gårdar. (Överst på sidan)

Artikel från hus och gårdar. 

2024-05-06. Gravplats. (Överst på sidan)

Sven Månsson, hustrun Kerstin samt dottern Hannas gravplats. Gravnummer: DG 6 36.  

 

2024-05-07. Gravplats. (Överst på sidan)

Per Larsson, hustrun Ida och sonen Knuts gravplats. Gravnummer: DG 9 1a.

 

Källor:
Arkiv Digital.
Svenska Tidningsartiklar.
Kartbild.com.
Alvin.org.
Hus och gårdar 1937.
Hus och gårdar 1944.
Foto: P-O Bengtsson.